Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Cần công bố hết dịch trong nước'

Việt Nam nên 'công bố hết dịch trong nước' và cân nhắc mở cửa quan hệ thương mại với 17 nền kinh tế.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4115128">Trong phi&ecirc;n thảo luận của&nbsp;Quốc hội&nbsp;về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế x&atilde; hội, ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước s&aacute;ng 15/6, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;TP HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đưa ra đề nghị tr&ecirc;n căn cứ v&agrave;o ba ti&ecirc;u ch&iacute;. Thứ nhất,&nbsp;tỷ lệ người nhiễm tr&ecirc;n một&nbsp;triệu d&acirc;n ở Việt Nam kh&ocirc;ng qu&aacute; 50 người, thực tế&nbsp;l&agrave; 3,4 người. Hai l&agrave;, tỷ lệ người đang điều trị kh&ocirc;ng qu&aacute; một&nbsp;người tr&ecirc;n 1 triệu d&acirc;n (tỷ lệ hiện l&agrave;&nbsp;0,2 người). V&agrave; cuối c&ugrave;ng&nbsp;l&agrave; Việt Nam kh&ocirc;ng c&oacute; người chết do Covid-19.&nbsp;</li> </ul> <p>Theo &ocirc;ng&nbsp;Nh&acirc;n, thời gian qua Việt Nam đ&atilde; t&iacute;ch cực ph&ograve;ng chống dịch bệnh với những chỉ đạo sớm, kịp thời. Từng địa phương đ&atilde; vận dụng v&agrave; thực hiện chỉ đạo n&agrave;y nghi&ecirc;m t&uacute;c, linh hoạt n&ecirc;n tổng số người nhiễm ở Việt Nam đến nay&nbsp;l&agrave; 332 người, con số n&agrave;y thấp hơn nhiều ngưỡng 1.000 người khi thế giới c&ocirc;ng bố dịch to&agrave;n cầu.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/15/Nguyen-Thien-Nhan-HCM-3-JPG-3097-1592193833.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qd37_dJ0Zsxlu-MELVZIbQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="746" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-thien-nhan-hcm-3-jpg-3097-1592193833.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/15/Nguyen-Thien-Nhan-HCM-3-JPG-3097-1592193833.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Ykg__y5A7b6v73PIEmPvsA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/15/Nguyen-Thien-Nhan-HCM-3-JPG-3097-1592193833.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=b7ZMbjfOVSpUngxB2CtseA 2x" /><img alt="Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Hoàng Phong" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/15/i1-vnexpress-vnecdn-net_nguyen-thien-nhan-hcm-3-jpg-3097-1592193833.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nh&acirc;n. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Phong</em></p> </figcaption> <p>Từ kết quả chống dịch của Việt Nam v&agrave; diễn biến tr&ecirc;n thế giới, &ocirc;ng Nh&acirc;n đề nghị Ch&iacute;nh phủ c&acirc;n nhắc mở lại quan hệ thương mại với 17 đối t&aacute;c kinh tế. &quot;Đ&acirc;y&nbsp;l&agrave; những đối t&aacute;c quan trọng nhất khi chiếm 90% đầu tư nước ngo&agrave;i, 80% thương mại quốc tế v&agrave; 80% kh&aacute;ch du lịch tới Việt Nam. Ch&uacute;ng ta cần lập tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t mở cửa với 17 đối t&aacute;c&nbsp;n&agrave;y&nbsp;theo lộ tr&igrave;nh thoả thuận 2 b&ecirc;n một c&aacute;ch thận trọng&quot;, &ocirc;ng Nh&acirc;n n&oacute;i.</p> <p>Trong số đ&oacute;, theo &ocirc;ng Nh&acirc;n trước ti&ecirc;n cần c&oacute; lộ tr&igrave;nh cụ thể để mở lại quan hệ thương mại với 10 đối t&aacute;c như&nbsp;Nhật Bản, H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, Đ&agrave;i Loan, Th&aacute;i Lan, HongKong, Đức, Australia,&nbsp;quần đảo Virgin (Anh).</p> <p>C&ograve;n 7 đối t&aacute;c kh&aacute;c gồm Ấn Độ, Mỹ, Nga, Singapore, H&agrave; Lan, Indonesia, Malaysia&nbsp;do &quot;hiện chưa an to&agrave;n n&ecirc;n cần theo d&otilde;i th&ecirc;m,&nbsp;khi c&oacute; điều kiện sẽ&nbsp;thiết lập, mở lại quan hệ thương mại&quot;.</p> <p>Dẫn lại dự b&aacute;o của cơ quan thống k&ecirc;, đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam năm nay c&oacute; thể giảm 30% so với năm 2019, du lịch&nbsp;giảm 50% v&agrave; thương mại quốc tế l&agrave; 18%, &ocirc;ng Nh&acirc;n cho rằng&nbsp;&quot;bằng&nbsp;lộ tr&igrave;nh mở cửa từng bước&quot; sẽ&nbsp;khai th&aacute;c thị trường nước ngo&agrave;i v&agrave; khuyến kh&iacute;ch đầu tư trong nước.</p> <p>C&ugrave;ng mạch &yacute; kiến n&agrave;y, đại biểu Lưu B&igrave;nh Nhưỡng n&oacute;i quan trọng nhất l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; phục hồi kinh tế do đ&atilde; chịu nhiều t&aacute;c động nghi&ecirc;m trọng thời gian qua.&nbsp;&Ocirc;ng đề nghị Quốc hội tại kỳ họp n&agrave;y bổ sung một&nbsp;nghị quyết ri&ecirc;ng hoặc đưa v&agrave;o nghị quyết chung về việc phục hồi nền kinh tế.</p> <p><strong>Tranh luận với &ocirc;ng Nguyễn Thiện Nh&acirc;n về &quot;c&ocirc;ng bố hết dịch trong nước, mở cửa trở lại với c&aacute;c quốc gia đ&atilde; an to&agrave;n&quot;</strong>, đại biểu&nbsp;Nguyễn L&acirc;n Hiếu - Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đại học Y,&nbsp;n&oacute;i &quot;cần rất thận trọng bởi l&agrave;n s&oacute;ng dịch lần thứ 2 vẫn đang treo lơ lửng&nbsp;ở nhiều quốc gia,&nbsp;Trung Quốc cũng đang c&oacute; dấu hiệu b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch trở lại ở một số nơi&quot;.</p> <p>Thay v&agrave;o đ&oacute;, theo &ocirc;ng Hiếu, cần tiến h&agrave;nh một số nghi&ecirc;n cứu khoa học, c&oacute; sự tham vấn ng&agrave;nh y để khẳng định nguy cơ dịch&nbsp;ở Việt Nam kh&ocirc;ng dữ dội như c&aacute;c nước kh&aacute;c. V&iacute; dụ cần l&agrave;m nghi&ecirc;n cứu miễn dịch cộng đồng để khẳng định sự an to&agrave;n ở Việt Nam, hay quy tr&igrave;nh nhập cảnh kh&aacute;ch quốc tế v&agrave;o Việt Nam hết sức chặt chẽ...</p> <p>&Ocirc;ng Hiếu cũng nhắc đến vai tr&ograve; của hệ thống y tế c&ocirc;ng cộng &quot;đ&atilde; ph&aacute;t huy hiệu quả trong đợt dịch vừa qua&quot;. Tuy nhi&ecirc;n, hệ thống n&agrave;y gần đ&acirc;y c&oacute; nguy cơ suy yếu, kh&ocirc;ng được đầu tư xứng đ&aacute;ng. V&iacute; dụ trong chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia, đầu tư y tế chỉ chiếm 3%&nbsp;trong tổng số 270.000 tỷ đồng.</p> <p>&quot;Cần c&oacute; chiến lược đầu tư cho y tế để khi đối mặt với dịch bệnh th&igrave; Việt Nam mới c&oacute; thể l&agrave;&nbsp;điểm s&aacute;ng tr&ecirc;n bản đồ thế giới&quot;, &ocirc;ng Hiếu n&oacute;i.</p> <div> <p>Theo Luật Ph&ograve;ng, chống bệnh truyền nhiễm, điều kiện để c&ocirc;ng bố hết dịch bao gồm:&nbsp;Kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện th&ecirc;m trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định v&agrave; đ&aacute;p ứng c&aacute;c điều kiện kh&aacute;c đối với từng bệnh dịch (theo quy định của Thủ tướng&quot;.</p> <p>C&aacute;c cơ quan, người d&acirc;n...&nbsp;đ&atilde; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p chống dịch theo quy định. Người c&oacute; thẩm quyền c&ocirc;ng bố dịch c&oacute; quyền c&ocirc;ng bố hết dịch theo đề nghị của cơ quan chức năng.</p> </div>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top