Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 18/3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

<div> <p>Kỳ họp đ&atilde; tiến h&agrave;nh miễn nhiệm v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết x&aacute;c nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với &ocirc;ng Th&aacute;i Thanh Qu&yacute;. Đồng thời, bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với &ocirc;ng Nguyễn Đức Trung - Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy v&agrave; biểu quyết th&ocirc;ng qua Nghị quyết x&aacute;c nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với &ocirc;ng Nguyễn Đức Trung.</p> <div> <div><img alt="Nghệ An có tân Chủ tịch UBND tỉnh - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/03/12/90063378_208160103760345_3599398008132730880_n_1__vant.jpg" /><span>&Ocirc;ng Th&aacute;i Thanh Qu&yacute; - B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An (b&ecirc;n phải ảnh) tặng hoa ch&uacute;c mừng T&acirc;n chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.</span></div> </div> <p>Theo Quyết định số 1869 - QĐNS/TW ng&agrave;y 27/2/2020, Ban B&iacute; thư quyết định điều động, lu&acirc;n chuyển, chỉ định đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư tham gia Ban Chấp h&agrave;nh, Ban Thường vụ v&agrave; giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p><span>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Trung sinh ng&agrave;y 21/3/1974. Qu&ecirc; qu&aacute;n: X&atilde; Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H&oacute;a; Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Thạc sĩ kinh tế; Tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị: Cao cấp.&nbsp;</span><span>&Ocirc;ng Nguyễn Đức Trung được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư từ ng&agrave;y 28/1/2019. Trước đ&oacute;, đồng ch&iacute; từng giữ c&aacute;c chức vụ:&nbsp; Vụ trưởng Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương v&agrave; l&atilde;nh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng v&agrave; đ&ocirc; thị, Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư.</span></p> </blockquote> </div> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top