Nội bộ gia đình bà Tư Hường lùm xùm, nhân viên Hoàn Cầu lo mất việc

Nhiều nhân viên Tập đoàn Hoàn Cầu lo lắng, những lùm xùm tại doanh nghiệp này có thể dẫn tới việc công ty gặp khó khăn, thậm chí là đứng trước nguy cơ đóng cửa.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Li&ecirc;n quan đến những l&ugrave;m x&ugrave;m tại gia đ&igrave;nh b&agrave; <span>Tư Hường</span> (cố doanh nh&acirc;n Trần Thị Hường) thời gian gần đ&acirc;y, nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n của Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu cho biết họ đang rất hoang mang, lo lắng. Phần lớn đều mong muốn cơ quan chức năng sớm h&ograve;a giải hoặc r&uacute;t quyết định khởi tố để kh&ocirc;ng ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến c&aacute;c hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng L.V.N. - một nh&acirc;n vi&ecirc;n đang l&agrave;m việc tại đ&acirc;y chia sẻ: &ldquo;Thời điểm n&agrave;y, Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng kh&oacute; khăn, t&acirc;m l&yacute; nhiều c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&ocirc;ng ổn định, nhất l&agrave; sau khi c&oacute; quyết định khởi tố vụ &aacute;n của cơ quan cảnh s&aacute;t điều tra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Theo &ocirc;ng N, việc tranh chấp k&eacute;o d&agrave;i sẽ dẫn đến hoạt động của c&aacute;c c&ocirc;ng ty bị đ&igrave;nh trệ, c&aacute;c dự &aacute;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển được khiến Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu c&oacute; thể phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, thậm ch&iacute; l&agrave; đ&oacute;ng cửa c&ocirc;ng ty v&agrave; giảm lao động. &ldquo;Việc h&agrave;ng loạt người nguy cơ mất việc l&agrave;m l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể xảy ra&rdquo;, &ocirc;ng N. nhận định.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Nội bộ gia đình bà Tư Hường lùm xùm, nhân viên Hoàn Cầu lo mất việc - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/6/28/photo-1-1561685331707747118389.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/28/photo-1-1561685331707747118389.jpg" title="Nội bộ gia đình bà Tư Hường lùm xùm, nhân viên Hoàn Cầu lo mất việc - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Nguyễn Chấn tố con trai Nguyễn Quốc To&agrave;n chiếm đoạt t&agrave;i sản của vợ chồng &ocirc;ng ở Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu v&agrave; Nam &Aacute; Bank.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Một nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c tại Nam &Aacute; Bank lại cho biết, trước đ&oacute; l&atilde;nh đạo Nam &Aacute; Bank khẳng định đ&acirc;y l&agrave; những tranh chấp d&acirc;n sự về cổ phiếu, ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến hoạt động ng&acirc;n h&agrave;ng. Tuy nhi&ecirc;n, ngay sau khi cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ &aacute;n, c&aacute;c c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n tại ng&acirc;n h&agrave;ng n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng khỏi bất an, hoang mang.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; việc nội bộ gia đ&igrave;nh của &ocirc;ng Chấn, tại sao lại kh&ocirc;ng để họ tự giải quyết c&aacute;c vấn đề v&agrave; m&acirc;u thuẫn m&agrave; lại phải khởi tố? Điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến uy t&iacute;n ng&acirc;n h&agrave;ng v&agrave; nguy cơ ảnh hưởng đến c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i&rdquo;, một nh&acirc;n vi&ecirc;n của Nam &Aacute; Bank chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Đăng Tư (Đo&agrave;n Luật sư TP.HCM) cho biết, chỉ với những t&igrave;nh tiết như đơn tố c&aacute;o của &ocirc;ng Nguyễn Chấn th&igrave; chưa đủ căn cứ để kh&eacute;p tội b&agrave; Nguyễn Thị Liệu (l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty cổ phần chứng kho&aacute;n Bảo Minh) v&agrave; những người kh&aacute;c tội &quot;Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>&Ocirc;ng Tư nhận định đ&acirc;y l&agrave; một vụ việc tranh chấp d&acirc;n sự thuần t&uacute;y, cụ thể l&agrave; tranh chấp t&agrave;i sản gia đ&igrave;nh giữa cha v&agrave; c&aacute;c con. C&aacute;c con g&aacute;i của &ocirc;ng Chấn cũng từng c&oacute; đơn tố c&aacute;o lại cha v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c trong nh&agrave;. &ldquo;Việc khởi tố tội Lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản theo đơn tố c&aacute;o đối với b&agrave; Liệu cũng như &ocirc;ng Nguyễn Quốc To&agrave;n l&agrave; chưa ph&ugrave; hợp&rdquo;, &ocirc;ng Tư n&ecirc;u &yacute; kiến.</span></p> <div> <div style="text-align: justify;"><span><img alt="Nội bộ gia đình bà Tư Hường lùm xùm, nhân viên Hoàn Cầu lo mất việc - Ảnh 2." data-original="https://khds.1cdn.vn/2019/06/28/photo-1-15616853353591526454114.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/28/photo-1-15616853353591526454114.jpg" title="Nội bộ gia đình bà Tư Hường lùm xùm, nhân viên Hoàn Cầu lo mất việc - Ảnh 2." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span>Những l&ugrave;m x&ugrave;m thời gian qua trong nội bộ gia đ&igrave;nh b&agrave; Tư Hường khiến nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n của Nam &Aacute; Bank v&agrave; Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu lo lắng.</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span>Trước đ&oacute;, ng&agrave;y 18/2, &ocirc;ng Nguyễn Chấn (chồng b&agrave; Tư Hường) l&agrave;m đơn tố c&aacute;o con trai l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Quốc To&agrave;n (Chủ tịch HĐQT Nam &Aacute; Bank) về h&agrave;nh vi cấu kết c&ugrave;ng một số c&aacute; nh&acirc;n để chiếm đoạt t&agrave;i sản của &ocirc;ng tại Nam &Aacute; Bank v&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp thuộc Tập đo&agrave;n Ho&agrave;n Cầu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Đến ng&agrave;y 20/6, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra Bộ C&ocirc;ng an căn cứ tố gi&aacute;c của &ocirc;ng Nguyễn Chấn v&agrave; t&agrave;i liệu điều tra thu thập được khởi tố vụ &aacute;n lạm dụng t&iacute;n nhiệm chiếm đoạt t&agrave;i sản.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Trong khi đ&oacute;, ph&iacute;a &ocirc;ng To&agrave;n v&agrave; những người bị tố c&aacute;o đề nghị Bộ C&ocirc;ng an đ&igrave;nh chỉ hoạt động điều tra vụ &aacute;n li&ecirc;n quan đến đơn tố c&aacute;o của &ocirc;ng Chấn. Đồng thời, họ cho rằng những người anh em c&ograve;n lại trong gia đ&igrave;nh đang lợi dụng t&igrave;nh trạng k&eacute;m minh mẫn của &ocirc;ng Chấn để x&uacute;i giục &ocirc;ng tố c&aacute;o kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở, l&agrave;m mất danh dự b&agrave; Tư Hường v&agrave; những người li&ecirc;n quan.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo VTCnews
Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Các thương hiệu Việt Nam gia tăng giá trị hậu đại dịch

Viettel, được định giá 8,8 tỷ USD (tăng 44,5%), trở thành thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm thứ bảy liên tiếp. Viettel được định giá thương hiệu gấp 3 lần VNPT (2,858 tỷ USD) và Vinamilk (2,814 tỷ USD), là hai thương hiệu lần lượt đứng thứ hai và thứ ba trên bảng xếp hạng.
back to top