Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Tăng mạnh mức xử phạt báo chí đưa tin sai, ngân hàng cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, xử lý người kê khai tài sản không trung thực… là những quy định mới sắp có hiệu lực.

<div> <p>Từ th&aacute;ng 12, h&agrave;ng loạt ch&iacute;nh s&aacute;ch, quy định mới sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực. Trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến tiền lương, hoạt động b&aacute;o ch&iacute;, xuất bản, lĩnh vực thuế, ng&acirc;n h&agrave;ng...</p> <h3>Ng&acirc;n h&agrave;ng cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản cho cơ quan thuế</h3> <p>Đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; tại Nghị định 126 của Ch&iacute;nh phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản l&yacute; thuế. Nghị định c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 5/12.</p> <p>Khoản 2 Điều 30 của nghị định n&ecirc;u r&otilde;: Theo đề nghị của cơ quan quản l&yacute; thuế, ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n của từng người nộp thuế, bao gồm t&ecirc;n chủ t&agrave;i khoản, số hiệu t&agrave;i khoản theo m&atilde; số thuế đ&atilde; được cơ quan quản l&yacute; thuế cấp, ng&agrave;y mở t&agrave;i khoản, ng&agrave;y đ&oacute;ng t&agrave;i khoản.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 12 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/znews-photo-zadn-vn_dsc_6230_zing.jpg" title="Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Từ 5/12, theo đề nghị của cơ quan quản l&yacute; thuế, ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại c&oacute; thể cung cấp th&ocirc;ng tin t&agrave;i khoản thanh to&aacute;n của từng người nộp thuế. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng H&agrave;.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đồng thời, trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra x&aacute;c định nghĩa vụ thuế phải nộp v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p cưỡng chế thi h&agrave;nh quyết định h&agrave;nh ch&iacute;nh về quản l&yacute; thuế, ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại cung cấp th&ocirc;ng tin giao dịch qua t&agrave;i khoản, số dư t&agrave;i khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản l&yacute; thuế.</p> <p>Cơ quan quản l&yacute; thuế c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm bảo mật th&ocirc;ng tin v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n chịu tr&aacute;ch nhiệm về sự an to&agrave;n của c&aacute;c th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n.</p> <h3>Xử l&yacute; người k&ecirc; khai t&agrave;i sản, thu nhập kh&ocirc;ng trung thực</h3> <p>C&oacute; hiệu lực từ 20/12, Nghị định 130 của Ch&iacute;nh phủ về kiểm so&aacute;t t&agrave;i sản, thu nhập của người c&oacute; chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đ&atilde; đề cập đến việc xử phạt h&agrave;nh vi k&ecirc; khai kh&ocirc;ng trung thực.</p> <p>Theo đ&oacute;, người c&oacute; nghĩa vụ k&ecirc; khai t&agrave;i sản, thu nhập nhưng k&ecirc; khai kh&ocirc;ng trung thực, giải tr&igrave;nh nguồn gốc của t&agrave;i sản, thu nhập tăng th&ecirc;m kh&ocirc;ng trung thực th&igrave; t&ugrave;y theo t&iacute;nh chất, mức độ sẽ bị xử l&yacute; theo quy định tại Điều 51 của Luật Ph&ograve;ng, chống tham nhũng.</p> <p>Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ bị x&oacute;a t&ecirc;n khỏi danh s&aacute;ch những người ứng cử.</p> <p>Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ph&ecirc; chuẩn, cử giữ chức vụ sẽ kh&ocirc;ng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ph&ecirc; chuẩn, cử v&agrave;o chức vụ đ&atilde; dự kiến.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, người k&ecirc; khai kh&ocirc;ng trung thực c&oacute; thể bị xử l&yacute; kỷ luật bằng một trong c&aacute;c h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o, hạ bậc lương, gi&aacute;ng chức, c&aacute;ch chức, buộc th&ocirc;i việc hoặc b&atilde;i nhiệm. Nếu được quy hoạch v&agrave;o c&aacute;c chức danh l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; th&igrave; bị đưa ra khỏi danh s&aacute;ch quy hoạch. Trường hợp xin th&ocirc;i l&agrave;m nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm th&igrave; c&oacute; thể xem x&eacute;t kh&ocirc;ng kỷ luật.</p> <p>Người c&oacute; nghĩa vụ k&ecirc; khai m&agrave; tẩu t&aacute;n, che giấu t&agrave;i sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm so&aacute;t t&agrave;i sản, thu nhập, kh&ocirc;ng nộp bản k&ecirc; khai sau 2 lần được đ&ocirc;n đốc bằng văn bản th&igrave; c&oacute; thể bị xử l&yacute; bằng một trong c&aacute;c h&igrave;nh thức cảnh c&aacute;o, hạ bậc lương, gi&aacute;ng chức, c&aacute;ch chức, b&atilde;i nhiệm, buộc th&ocirc;i việc, gi&aacute;ng cấp bậc qu&acirc;n h&agrave;m, gi&aacute;ng cấp bậc h&agrave;m.</p> <h3>Tăng mạnh mức xử phạt đưa tin sai tr&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute;</h3> <p>Nghị định 119 của Ch&iacute;nh phủ về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong hoạt động b&aacute;o ch&iacute;, xuất bản c&oacute; hiệu lực 1/12.</p> <p>Nghị định lần n&agrave;y quy định mức phạt h&agrave;nh vi đăng tải th&ocirc;ng tin sai sự thật tr&ecirc;n b&aacute;o ch&iacute; với mức phạt tăng gấp nhiều lần.</p> <p>Cụ thể, nếu g&acirc;y ảnh hưởng &iacute;t nghi&ecirc;m trọng, cơ quan b&aacute;o ch&iacute; bị phạt 5-10 triệu đồng (trước đ&acirc;y chỉ phạt 1-3 triệu đồng). Nếu g&acirc;y ảnh hưởng nghi&ecirc;m trọng, mức phạt l&agrave; 50-70 triệu đồng (trước đ&acirc;y chỉ phạt 5-10 triệu đồng). Nếu g&acirc;y ảnh hưởng rất nghi&ecirc;m trọng, mức phạt l&ecirc;n tới 70-100 triệu đồng (trước đ&acirc;y chỉ phạt 20-30 triệu đồng).</p> <p>Trong cả 3 trường hợp tr&ecirc;n, cơ quan b&aacute;o ch&iacute; đều buộc phải gỡ bỏ th&ocirc;ng tin sai sự thật đ&atilde; đăng tải. Ri&ecirc;ng trường hợp đăng th&ocirc;ng tin sai sự thật g&acirc;y ảnh hưởng rất nghi&ecirc;m trọng, tờ b&aacute;o c&ograve;n c&oacute; thể bị đ&igrave;nh chỉ hoạt động 1-12 th&aacute;ng (trước đ&acirc;y chỉ bị đ&igrave;nh chỉ hoạt động từ 1-3 th&aacute;ng).</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 12 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/znews-photo-zadn-vn_tingia.jpg" title="Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>C&aacute;c mức xử phạt với việc b&aacute;o ch&iacute; đưa tin sai sẽ tăng mạnh kể từ 1/12. Đồ họa: <em>H&agrave; My.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ngo&agrave;i ra, Nghị địnhh 119 quy định mức phạt tiền 5-10 triệu đồng với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi: Đăng, ph&aacute;t th&ocirc;ng tin sai sự thật g&acirc;y ảnh hưởng &iacute;t nghi&ecirc;m trọng; Minh họa, đặt ti&ecirc;u đề tin, b&agrave;i kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp nội dung th&ocirc;ng tin l&agrave;m cho người đọc hiểu sai nội dung th&ocirc;ng tin; Đăng, ph&aacute;t ảnh của c&aacute; nh&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute; của người đ&oacute;, trừ c&aacute;c trường hợp ph&aacute;p luật c&oacute; quy định kh&aacute;c.</p> <h3>L&agrave;m mất h&oacute;a đơn bị phạt đến 10 triệu</h3> <p>Ng&agrave;y 19/10, Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh Nghị định 125 quy định về xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh về thuế, h&oacute;a đơn. Nghị định sẽ c&oacute; hiệu lực từ 5/12, trong đ&oacute; c&oacute; quy định mức phạt đối với h&agrave;nh vi l&agrave;m mất h&oacute;a đơn.</p> <p>Theo đ&oacute;, phạt cảnh c&aacute;o nếu l&agrave;m mất, ch&aacute;y, hỏng h&oacute;a đơn đ&atilde; lập nhưng c&oacute; t&igrave;nh tiết giảm nhẹ; L&agrave;m mất, ch&aacute;y, hỏng h&oacute;a đơn đ&atilde; lập sai, đ&atilde; x&oacute;a bỏ v&agrave; người b&aacute;n đ&atilde; lập h&oacute;a đơn kh&aacute;c thay thế.</p> <p>Phạt 3-5 triệu đồng nếu l&agrave;m mất, ch&aacute;y, hỏng h&oacute;a đơn đ&atilde; lập (li&ecirc;n giao cho kh&aacute;ch h&agrave;ng); Phạt 4-8 triệu đồng nếu l&agrave;m mất, ch&aacute;y, hỏng h&oacute;a đơn đ&atilde; ph&aacute;t h&agrave;nh, đ&atilde; mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập&hellip;</p> <p>Mức phạt 8-10 triệu đồng được &aacute;p dụng trong trường hợp l&agrave;m mất, ch&aacute;y, hỏng h&oacute;a đơn kh&ocirc;ng thuộc c&aacute;c trường hợp tr&ecirc;n.</p> <h3>Người thừa kế c&oacute; quyền khiếu nại</h3> <p>Nghị định 124 về hướng dẫn thi h&agrave;nh Luật Khiếu nại được Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh cuối th&aacute;ng 10 v&agrave; sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực từ 10/12.</p> <p>Nghị định quy định người khiếu nại đang thực hiện việc khiếu nại bị chết m&agrave; quyền, nghĩa vụ của người đ&oacute; được thừa kế theo quy định của ph&aacute;p luật th&igrave; người thừa kế c&oacute; quyền khiếu nại.</p> <p>Người thừa kế khi khiếu nại phải xuất tr&igrave;nh với cơ quan c&oacute; thẩm quyền giải quyết khiếu nại giấy tờ để chứng minh quyền thừa kế của m&igrave;nh. Người thừa kế c&oacute; thể tự m&igrave;nh khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư, trợ gi&uacute;p vi&ecirc;n ph&aacute;p l&yacute; hoặc người kh&aacute;c c&oacute; năng lực h&agrave;nh vi d&acirc;n sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.</p> <p>Trường hợp c&oacute; nhiều người thừa kế th&igrave; những người đ&oacute; c&oacute; quyền ủy quyền cho một trong những người thừa kế hoặc luật sư, trợ gi&uacute;p vi&ecirc;n ph&aacute;p l&yacute; hoặc người kh&aacute;c c&oacute; năng lực h&agrave;nh vi d&acirc;n sự đầy đủ thực hiện việc khiếu nại.</p> <h3>Lương giảng vi&ecirc;n đại học c&ocirc;ng lập đến 11,92 triệu/th&aacute;ng</h3> <p>Th&ocirc;ng tư 40 của Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quy định m&atilde; số, ti&ecirc;u chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm v&agrave; xếp lương đối với vi&ecirc;n chức giảng dạy trong c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học c&ocirc;ng lập sẽ c&oacute; hiệu lực từ 12/12.</p> <p>Th&ocirc;ng tư đề cập đến chức danh nghề nghiệp vi&ecirc;n chức giảng dạy tại c&aacute;c trường đại học c&ocirc;ng lập bao gồm: Giảng vi&ecirc;n cao cấp, giảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh, giảng vi&ecirc;n, trợ giảng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 12 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/29/znews-photo-zadn-vn_nu_giao_vien_8x_dung_buc_giang_ca_dai_hoc_lan_mau_giao_1.jpg" title="Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Theo quy định từ 12/12, giảng vi&ecirc;n đại học c&ocirc;ng lập được hưởng lương đến 11,92 triệu /th&aacute;ng. Ảnh: <em>Việt H&ugrave;ng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo đ&oacute;, giảng vi&ecirc;n cao cấp &aacute;p dụng hệ số lương của vi&ecirc;n chức loại A3, nh&oacute;m 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00. T&iacute;nh theo mức lương cơ sở năm 2021 (1,49 triệu/th&aacute;ng), mức lương cụ thể với giảng vi&ecirc;n n&agrave;y sẽ từ 9,238 triệu đồng/th&aacute;ng đến 11,92 triệu đồng/th&aacute;ng.</p> <h3>Tăng chế độ ăn cho phạm nh&acirc;n</h3> <p>Nghị định 133 của Ch&iacute;nh phủ hướng dẫn thi h&agrave;nh một số điều của Luật Thi h&agrave;nh &aacute;n h&igrave;nh sự sẽ c&oacute; hiệu lực từ 25/12.</p> <p>Theo đ&oacute;, chế độ ăn của phạm nh&acirc;n sẽ được thay đổi kể từ thời gian n&agrave;y.</p> <p>Cụ thể, phạm nh&acirc;n được Nh&agrave; nước đảm bảo ti&ecirc;u chuẩn định lượng mỗi th&aacute;ng gồm: 7 kg gạo tẻ; 15 kg rau xanh; 1 kg thịt lợn; 1 kg c&aacute;; 0,5 kg đường; 0,75 l&iacute;t nước mắm; 0,2 l&iacute;t dầu ăn; 0,1 kg bột ngọt; 0,5 kg muối; gia vị kh&aacute;c; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc 15 kg than.</p> <p>So với quy định trước đ&acirc;y, chế độ ăn đ&atilde; tăng th&ecirc;m 0,2 kg c&aacute;; 0,3 kg thịt lợn; bổ sung dầu ăn v&agrave; gia vị kh&aacute;c.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, phạm nh&acirc;n sắp chấp h&agrave;nh xong &aacute;n phạt t&ugrave; được phổ biến, học tập c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, quy định của ph&aacute;p luật về t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng, vay vốn sản xuất, kinh doanh, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m.</p> <h3>Khai sai số tiền mang khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu</h3> <p>Nghị định 128 của Ch&iacute;nh phủ c&oacute; hiệu lực từ 10/12, quy định xử phạt vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực hải quan quy định c&aacute;c mức phạt đối với người xuất cảnh kh&ocirc;ng khai, khai sai số tiền, v&agrave;ng mang ra nước ngo&agrave;i vượt qu&aacute; mức quy định.</p> <p>Cụ thể, người xuất cảnh bị phạt 1-3 triệu đồng nếu số tiền, v&agrave;ng vượt qu&aacute; c&oacute; gi&aacute; trị 5-10 triệu đồng; Phạt 5-15 triệu đồng nếu số tiền, v&agrave;ng vượt qu&aacute; c&oacute; gi&aacute; trị từ 30 đến dưới 70 triệu đồng; Phạt 15-25 triệu đồng nếu số tiền, v&agrave;ng vượt qu&aacute; c&oacute; gi&aacute; trị từ 70 đến dưới 100 triệu đồng; Phạt 30-50 triệu đồng nếu số tiền, v&agrave;ng vượt qu&aacute; c&oacute; gi&aacute; trị từ 100 triệu đồng trở l&ecirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng bị truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top