Nguy cơ rò rỉ tin tuyệt mật sau khi ông Trump rời Nhà Trắng

Các chuyên gia quan ngại về khả năng rò rỉ thông tin an ninh, tình báo quan trọng từ Tổng thống Trump sau khi ông rời Nhà Trắng.

<div> <p>Tr&ecirc;n cương vị tổng thống, &ocirc;ng <span>Donald Trump</span> thỉnh thoảng tiết lộ một c&aacute;ch c&oacute; chọn lọc c&aacute;c th&ocirc;ng tin tuyệt mật. &quot;T&ocirc;i l&agrave; tổng thống v&agrave; t&ocirc;i c&oacute; quyền giải mật c&aacute;c th&ocirc;ng tin&quot;, &ocirc;ng từng khẳng định như vậy. Trong một số lần, những tiết lộ của &ocirc;ng g&acirc;y kh&oacute; khăn cho c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh b&aacute;o <span>Mỹ</span>, theo b&aacute;o <em>Washington Post</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump la rui ro an ninh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_5ec6af3af34d054d4d17e284.jpg" title="ông Trump là rủi ro an ninh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump c&oacute; thể trở th&agrave;nh mối đe dọa cho an ninh quốc gia sau khi hết nhiệm kỳ. Ảnh: <em>Nh&agrave; Trắng</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau khi &ocirc;ng Trump rời Nh&agrave; Trắng, c&aacute;c quan chức v&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch n&oacute;i với <em>Washington Post</em> rằng họ lo lắng &ocirc;ng sẽ thỉnh thoảng buột miệng hay lỡ lời, từ đ&oacute; g&acirc;y ra t&igrave;nh huống kh&oacute; xử về an ninh quốc gia cho ch&iacute;nh quyền mới.</p> <h3>Sự lỡ lời cũng dẫn đến nguy cơ</h3> <p>Mọi tổng thống, ngay cả khi hết nhiệm kỳ, đều nắm những b&iacute; mật quốc gia c&oacute; gi&aacute; trị. Đ&oacute; l&agrave; thủ tục ph&oacute;ng vũ kh&iacute; hạt nh&acirc;n, khả năng thu thập th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o của nước m&igrave;nh - bao gồm cả mạng lưới nằm s&acirc;u trong ch&iacute;nh phủ nước ngo&agrave;i - v&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c hệ thống vũ kh&iacute; mới.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đối với vị tổng thống Mỹ thứ 45, &ocirc;ng hội tụ đủ c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của một rủi ro phản gi&aacute;n: c&ocirc;ng ty gia đ&igrave;nh vướng nhiều khoản nợ lớn, v&agrave; bản th&acirc;n &ocirc;ng c&oacute; sự bất m&atilde;n với ch&iacute;nh quyền, đặc biệt l&agrave; ch&iacute;nh quyền sắp tới của tổng thống đắc cử Joe Biden.</p> <p>&ldquo;Bất cứ ai bất b&igrave;nh hoặc kh&ocirc;ng h&agrave;i l&ograve;ng với ch&iacute;nh quyền đều được xem l&agrave; nguồn nguy cơ tiết lộ th&ocirc;ng tin mật - d&ugrave; l&agrave; c&aacute;n bộ nghỉ hưu hay đương nhiệm. &Ocirc;ng Trump ph&ugrave; hợp với m&ocirc; tả n&agrave;y&rdquo;, David Priess, cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n CIA, cho biết. Priess l&agrave; t&aacute;c giả quyển <em>Những quyển sổ chứa đựng b&iacute; mật của tổng thống</em>.</p> <p>Nh&agrave; Trắng kh&ocirc;ng b&igrave;nh luận về quan ngại của giới an ninh.</p> <p>L&agrave; tổng thống, &ocirc;ng Trump c&oacute; quyền tiếp cận tất cả th&ocirc;ng tin mật trong ch&iacute;nh phủ. Tổng thống cũng c&oacute; quyền giải mật v&agrave; chia sẻ bất kỳ th&ocirc;ng tin n&agrave;o, v&igrave; bất kỳ l&yacute; do g&igrave;.</p> <p>Sau khi rời nhiệm sở, &ocirc;ng Trump vẫn c&oacute; quyền tiếp cận th&ocirc;ng tin mật li&ecirc;n quan đến ch&iacute;nh quyền của m&igrave;nh, theo <em>Washington Post</em>. Tuy nhi&ecirc;n, quyền giải mật sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n sau khi tổng thống mới tuy&ecirc;n thệ nhậm chức.</p> <p>Nhiều chuy&ecirc;n gia chỉ ra rằng &ocirc;ng Trump &iacute;t khi ch&uacute; &yacute; trong c&aacute;c buổi cập nhật th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o, c&oacute; thể kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; c&aacute;ch thức hoạt động của bộ m&aacute;y an ninh quốc gia. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh sự lơ l&agrave; n&agrave;y l&agrave;m giảm rủi ro lộ tin mật từ &ocirc;ng Trump.</p> <p>&ldquo;Một tổng thống hiểu biết v&agrave; c&oacute; đầy đủ th&ocirc;ng tin nhưng t&iacute;nh c&aacute;ch kh&oacute; lường mới thực sự l&agrave; nguy cơ. May mắn l&agrave; &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng quan t&acirc;m mấy đến c&aacute;c buổi cập nhật t&igrave;nh b&aacute;o&rdquo;, Jack Goldsmith, người điều h&agrave;nh Văn ph&ograve;ng Cố vấn Ph&aacute;p l&yacute; tại Bộ Tư ph&aacute;p dưới thời tổng thống George W. Bush, n&oacute;i với <em>Washington Post</em>.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, chuẩn tướng Peter B. Zwack kh&ocirc;ng chia sẻ g&oacute;c nh&igrave;n &quot;lạc quan&quot; như tr&ecirc;n. &ldquo;&Ocirc;ng Trump c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng biết nhiều về c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết, nhưng &ocirc;ng ấy c&oacute; từng mảnh gh&eacute;p&rdquo;. Tướng Zwack từng l&agrave; sĩ quan t&igrave;nh b&aacute;o qu&acirc;n đội v&agrave; l&agrave; t&ugrave;y vi&ecirc;n quốc ph&ograve;ng cấp cao của Mỹ tại Nga giai đoạn 2012-2014.</p> <p>&Ocirc;ng Trump &iacute;t c&oacute; khả năng biết từng chi tiết cụ thể của th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o, như t&ecirc;n của một điệp vi&ecirc;n hoặc nơi cơ quan t&igrave;nh b&aacute;o đặt thiết bị gi&aacute;m s&aacute;t. Tuy nhi&ecirc;n, tổng thống chắc chắn biết qu&aacute; tr&igrave;nh thu thập t&igrave;nh b&aacute;o, m&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; th&ocirc;ng tin gi&aacute; trị kh&ocirc;ng k&eacute;m đối với nước đối thủ.</p> <p>Theo John Fitzpatrick, cựu sĩ quan t&igrave;nh b&aacute;o v&agrave; chuy&ecirc;n gia về c&aacute;c hệ thống an ninh được sử dụng để bảo vệ th&ocirc;ng tin mật, những loại th&ocirc;ng tin Tổng thống Trump c&oacute; thể biết bao gồm khả năng qu&acirc;n sự đặc biệt, th&ocirc;ng tin về vũ kh&iacute; mạng v&agrave; gi&aacute;n điệp, c&aacute;c loại vệ tinh Mỹ sử dụng. Một số hoạt động b&iacute; mật chỉ được tiến h&agrave;nh nếu c&oacute; sự chấp thuận của tổng thống.</p> <p>Tổng thống Trump cũng nắm th&ocirc;ng tin đến từ c&aacute;c mạng lưới t&igrave;nh b&aacute;o v&agrave; gi&aacute;n điệp của Mỹ. Do đ&oacute;, &ocirc;ng c&oacute; thể v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m lộ nguồn tin, ngay cả khi kh&ocirc;ng biết th&ocirc;ng tin đ&oacute; được thu thập bằng c&aacute;ch n&agrave;o.</p> <p>Trong một cuộc họp tại Ph&ograve;ng Bầu dục năm 2017, &ocirc;ng Trump đ&atilde; tiết lộ với ngoại trưởng Nga v&agrave; đại sứ nước n&agrave;y tại Mỹ về một &quot;th&ocirc;ng tin tuyệt mật&quot;.</p> <p>Cụ thể, tổng thống n&oacute;i Washington được đồng minh b&aacute;o tin rằng tổ chức tự xưng Nh&agrave; nước Hồi gi&aacute;o (IS) c&oacute; thể uy hiếp ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng, theo <em>Washington Post</em>.</p> <p>H&agrave;nh động n&agrave;y g&acirc;y nguy hiểm cho nguồn tin, theo những người biết về sự cố tr&ecirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump la rui ro an ninh anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_getty.jpg" title="ông Trump là rủi ro an ninh ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Trump đ&atilde; tiết lộ th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o tuyệt mật cho ngoại trưởng v&agrave; đại sứ Nga tại Mỹ. Ảnh: <em>Getty</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Bằng c&aacute;ch khoe khoang về khả năng t&igrave;nh b&aacute;o, Tổng thống Trump g&acirc;y ra rủi ro cho mạng lưới.</p> <p>&Ocirc;ng cũng bất cẩn khi cố gắng đe dọa đối thủ. Th&aacute;ng 8/2019, tổng thống đăng bức ảnh chi tiết về bệ ph&oacute;ng t&ecirc;n lửa của <span>Iran</span> l&ecirc;n Twitter. Những bức ảnh n&agrave;y l&agrave; một trong những th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o tuyệt mật nhất v&igrave; n&oacute; c&oacute; thể tiết lộ ch&iacute;nh x&aacute;c khả năng do th&aacute;m của Mỹ.</p> <p>Bằng th&ocirc;ng tin n&agrave;y, c&aacute;c cơ quan t&igrave;nh b&aacute;o c&oacute; thể x&aacute;c định vệ tinh n&agrave;o đ&atilde; chụp bức ảnh, v&agrave; t&igrave;m ra quỹ đạo của n&oacute; nhờ tấm ảnh tổng thống đăng tải.</p> <h3>Truy tố h&igrave;nh sự l&agrave; giải ph&aacute;p cuối c&ugrave;ng</h3> <p>&Ocirc;ng Trump cũng thể hiện m&igrave;nh sẵn s&agrave;ng giải mật th&ocirc;ng tin v&igrave; lợi &iacute;ch ch&iacute;nh trị. &Ocirc;ng th&uacute;c &eacute;p c&aacute;c quan chức cấp cao tiết lộ t&agrave;i liệu từ cuộc điều tra năm 2016 về việc Nga can thiệp bầu cử v&agrave; c&aacute;c mối li&ecirc;n hệ với chiến dịch tranh cử.</p> <p>Th&aacute;ng trước, Gi&aacute;m đốc Cơ quan T&igrave;nh b&aacute;o Quốc gia (DNI) John Ratcliffe, người trung th&agrave;nh với Tổng thống Trump, c&ocirc;ng khai c&aacute;c ghi ch&uacute; viết tay v&agrave; thư từ gửi cho FBI li&ecirc;n quan đến th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o về Nga m&agrave; Mỹ c&oacute; được.</p> <p>Trong c&aacute;c ghi ch&uacute;, DNI tin rằng chiến dịch tranh cử của b&agrave; Hillary Clinton cố gắng quy tr&aacute;ch nhiệm về sự cố r&ograve; rỉ email của đảng D&acirc;n chủ cho Nga, nhằm đ&aacute;nh lạc hướng luồng tranh c&atilde;i về việc b&agrave; Clinton sử dụng email c&aacute; nh&acirc;n.</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td><img alt="ong Trump la rui ro an ninh anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_screenshot_2020_11_12_163514.jpg" title="ông Trump là rủi ro an ninh ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Tổng thống Trump từng đăng tải ảnh chụp chi tiết bệ ph&oacute;ng t&ecirc;n lửa của Iran l&ecirc;n Twitter. Ảnh: <em>Twitter</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Những t&agrave;i liệu giải mật n&agrave;y đ&atilde; được bi&ecirc;n tập lại rất nhiều. Tuy nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng c&oacute; thể h&eacute; mở cho ch&iacute;nh phủ Nga đầu mối về nguồn tin t&igrave;nh b&aacute;o qu&yacute; gi&aacute; m&agrave; Mỹ sở hữu.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhất tr&iacute; rằng rủi ro lớn nhất m&agrave; &ocirc;ng Trump c&oacute; thể tạo ra khi m&atilde;n nhiệm l&agrave; v&ocirc; t&igrave;nh tiết lộ th&ocirc;ng tin mật. Tuy nhi&ecirc;n, họ cũng kh&ocirc;ng loại trừ khả năng &ocirc;ng Trump c&oacute; thể trao đổi b&iacute; mật để lấy đặc &acirc;n, lấy l&ograve;ng kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng ở nước ngo&agrave;i, hoặc trả đũa những người &ocirc;ng xem l&agrave; kẻ th&ugrave;.</p> <p>Khi rời Nh&agrave; Trắng, &ocirc;ng Trump sẽ phải đối mặt với c&aacute;c khoản vay h&agrave;ng trăm triệu USD do &ocirc;ng tự đứng ra đảm bảo.</p> <p>&ldquo;Những người nhiều nợ nần lu&ocirc;n l&agrave; mối quan t&acirc;m của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia bảo mật&rdquo;, Larry Pfeiffer, sĩ quan t&igrave;nh b&aacute;o kỳ cựu v&agrave; tham mưu trưởng cựu của Gi&aacute;m đốc CIA Michael V. Hayden, cho biết.</p> <p>&ldquo;Những người trong t&igrave;nh huống kh&oacute; khăn sẽ đưa ra quyết định tồi tệ. Nhiều người từng c&oacute; hoạt động gi&aacute;n điệp g&acirc;y hại cho Mỹ l&agrave; những người c&oacute; t&igrave;nh trạng t&agrave;i ch&iacute;nh eo hẹp&quot;, &ocirc;ng Pfeiifer n&oacute;i.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, ch&iacute;nh quyền của tổng thống mới kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều lựa chọn để ngăn &ocirc;ng Trump tiết lộ b&iacute; mật quốc gia. C&aacute;c tổng thống sắp m&atilde;n nhiệm kh&ocirc;ng k&yacute; thỏa thuận kh&ocirc;ng tiết lộ th&ocirc;ng tin mật n&agrave;o.</p> <p>Tuyến ph&ograve;ng thủ cuối c&ugrave;ng - truy tố h&igrave;nh sự - sẽ tạo ra t&igrave;nh huống chưa từng c&oacute;. Đạo luật Gi&aacute;n điệp từng được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng để kết tội quan chức v&agrave; cựu quan chức tiết lộ th&ocirc;ng tin g&acirc;y tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ.</p> <p>Nhưng đạo luật n&agrave;y chưa bao giờ được sử dụng để chống lại một cựu tổng thống.</p> <p>Sau khi rời Nh&agrave; Trắng, &ocirc;ng Trump sẽ trở th&agrave;nh c&ocirc;ng d&acirc;n b&igrave;nh thường, n&ecirc;n quyền miễn trừ truy tố h&igrave;nh sự của &ocirc;ng sẽ biến mất.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mP8JkeI0eRA/be2b305c5912b04ce903/3f4fb7d9719d98c3c18c/720/cebd44b6d7f93ea767e8.mp4?authen=exp=1605415443~acl=/mP8JkeI0eRA/*~hmac=bd7fc5c3ba8b2dd6b9954c6c2b6ec757" false="" source-url="/video-zing-tu-my-nghi-si-cong-hoa-keu-goi-de-ong-biden-nhan-tin-tinh-bao-post1152525.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="cebd44b6d7f93ea767e8" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/kbfluuh/2020_11_13/stonewall.jpeg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NJIJBd5RQaA/2f77cf00a64e4f10165f/33d5d5431307fa59a316/480/cebd44b6d7f93ea767e8.mp4?authen=exp=1605415443~acl=/NJIJBd5RQaA/*~hmac=874ff8227b5dc87c07e5d143ce9a0ca1" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/Vj7Lk1QTmm8/whls/vod/0/NbjQynYtlRsTdPv4qyu/cebd44b6d7f93ea767e8.m3u8?authen=exp=1605372243~acl=/Vj7Lk1QTmm8/*~hmac=d5cebb50557063df71c1f5bf2d845132" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/NJIJBd5RQaA/2f77cf00a64e4f10165f/33d5d5431307fa59a316/480/cebd44b6d7f93ea767e8.mp4?authen=exp=1605415443~acl=/NJIJBd5RQaA/*~hmac=874ff8227b5dc87c07e5d143ce9a0ca1" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/mP8JkeI0eRA/be2b305c5912b04ce903/3f4fb7d9719d98c3c18c/720/cebd44b6d7f93ea767e8.mp4?authen=exp=1605415443~acl=/mP8JkeI0eRA/*~hmac=bd7fc5c3ba8b2dd6b9954c6c2b6ec757" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Zing từ Mỹ: Nghị sĩ Cộng h&ograve;a k&ecirc;u gọi để &ocirc;ng Biden nhận tin t&igrave;nh b&aacute;o</span></strong> Một số tiếng n&oacute;i trong đảng Cộng h&ograve;a k&ecirc;u gọi Tổng thống Donald Trump để tổng thống t&acirc;n cử Joe Biden tiếp cận th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o, trong khi &ocirc;ng Trump tiếp tục kh&ocirc;ng nhận thua.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top