Nghi vấn Tenma hối lộ: Hết thời hạn đình chỉ lãnh đạo Thuế và Hải quan Bắc Ninh

Liên quan tới nghi vấn Tenma hối lộ hơn 5 tỷ đồng, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết, hạn đình chỉ 15 ngày nay đã hết. Do đó, 11 cán bộ là lãnh đạo, công chức và viên chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh đã trở lại công việc bình thường.

<div> <p><span>Li&ecirc;n quan đến nghi vấn <span>Cty Tenma </span>(Nhật Bản) hối lộ quan chức thuế, hải quan Việt Nam hơn 5 tỷ đồng, ng&agrave;y 17/6, l&atilde;nh đạo Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh cho biết, đến nay đ&atilde; hết thời hạn đ&igrave;nh chỉ 15 ng&agrave;y (t&iacute;nh từ 26/5 tới nay) theo quy định đối với 11 c&aacute;n bộ l&agrave; l&atilde;nh đạo, c&ocirc;ng chức v&agrave; vi&ecirc;n chức của Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Do đ&oacute;, họ đ&atilde; trở lại c&ocirc;ng t&aacute;c b&igrave;nh thường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.</span></p> <p>&ldquo;Việc tạm đ&igrave;nh chỉ trước đ&oacute; theo y&ecirc;u cầu của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh để kiểm điểm, b&aacute;o c&aacute;o. C&ograve;n c&oacute; gia hạn đ&igrave;nh chỉ tiếp hay kh&ocirc;ng phụ thuộc v&agrave;o quyết định của cơ quan điều tra&rdquo;, l&atilde;nh đạo Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ cho hay.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Nguyễn Dương Th&aacute;i, Ph&oacute; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho hay, hiện vụ Tenma vẫn đang được Thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; Bộ C&ocirc;ng an, C&ocirc;ng an tỉnh Bắc Ninh điều tra, xử l&yacute;. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n phải chờ th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức từ ph&iacute;a Nhật Bản về c&aacute;c t&igrave;nh tiết, căn cứ của việc đưa v&agrave; nhận hối lộ n&oacute;i tr&ecirc;n.</p> <p>&quot;Theo th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được, hiện vẫn chưa c&oacute; căn cứ n&agrave;o để x&aacute;c định c&oacute; thất thu thuế hay kh&ocirc;ng, cũng như c&oacute; hay kh&ocirc;ng việc đưa hối lộ. V&igrave; vậy, Tổng cục Hải quan đang chờ &yacute; kiến của c&aacute;c cơ quan thanh tra, điều tra c&oacute; kết luận cuối c&ugrave;ng&quot;, &ocirc;ng Th&aacute;i n&oacute;i.</p> <p>Ng&agrave;y 25/5, <em>Tiền Phong</em> đưa tin c&aacute;c tờ b&aacute;o lớn tại Nhật Bản cho biết Cty Tenma Việt Nam (c&oacute; c&ocirc;ng ty mẹ tại Nhật Bản) đ&atilde;<span> hối lộ quan chức Việt Nam 2 lần với số tiền 25 triệu y&ecirc;n</span> (khoảng 5,4 tỷ đồng) để kh&ocirc;ng phải nộp c&aacute;c khoản thuế, ph&iacute; khoảng 400 tỷ đồng cho nh&agrave; nước Việt Nam.</p> <p>Ngay sau đ&oacute; Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ quan thuộc cấp như thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan&nbsp; tổ chức thanh tra, xử l&yacute; ngay lập tức vụ việc n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;y 26/5, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đ&atilde; c&oacute; văn bản<span> tạm đ&igrave;nh chỉ</span> chức vụ 15 ng&agrave;y đối với &ocirc;ng Trần Th&agrave;nh T&ocirc;, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, c&ugrave;ng nhiều c&ocirc;ng chức Hải quan kh&aacute;c của cục n&agrave;y để cơ quan điều tra, l&agrave;m r&otilde; nghi vấn nhận hối lộ. Đến nay đ&atilde; hết hạn 15 ng&agrave;y tạm đ&igrave;nh chỉ chức vụ nhưng kết luận sự việc vẫn chưa c&oacute;.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Dương Th&aacute;i, sau 15 ng&agrave;y, nếu chưa kết th&uacute;c điều tra v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vướng mắc đến qu&aacute; tr&igrave;nh điều tra th&igrave; cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền phục hồi chức năng, c&ograve;n nếu c&oacute; li&ecirc;n quan th&igrave; tiếp tục gia hạn đ&igrave;nh chỉ để phục vụ điều tra.</p> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Ng&agrave;y 26/5, Tổng cục Hải quan v&agrave; Tổng cục Thuế (Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh) đ&atilde; ban h&agrave;nh văn bản tạm đ&igrave;nh chỉ 11 c&aacute;n bộ l&agrave; l&atilde;nh đạo, c&ocirc;ng chức v&agrave; vi&ecirc;n chức của c&aacute;c đơn vị n&agrave;y.</p> <p>Cụ thể, tối 26/5, Tổng cục Hải quan đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c 15 ng&agrave;y (kể từ ng&agrave;y 27/5/2020) đối với c&aacute;c trường hợp sau: &Ocirc;ng Trần Th&agrave;nh T&ocirc;, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh (người k&yacute; quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Kiểm tra sau th&ocirc;ng quan) để tập trung tổ chức phục vụ đo&agrave;n Thanh tra Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh v&agrave; r&agrave; so&aacute;t, kiểm điểm, l&agrave;m r&otilde; tr&aacute;ch nhiệm của Đo&agrave;n Kiểm tra sau th&ocirc;ng quan (KTSTQ) v&agrave; người đứng đầu li&ecirc;n quan trong việc KTSTQ đối với C&ocirc;ng ty TNHH Tenma Việt Nam; &Ocirc;ng Dương Minh Khải, Đội trưởng Đội Kiểm so&aacute;t Hải quan, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; &Ocirc;ng Nguyễn Văn Ph&uacute;c, Ph&oacute; trưởng ph&ograve;ng Nghiệp vụ, trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; &Ocirc;ng Vũ Quang H&agrave;, Đội trưởng đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Bắc Ninh; &Ocirc;ng Nguyễn Lưu B&igrave;nh Trọng, c&ocirc;ng chức Chi cục Hải quan cảng nội địa Ti&ecirc;n Sơn; B&agrave; Nguyễn Thị Hảo, c&ocirc;ng chức Văn ph&ograve;ng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.&nbsp;</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng k&yacute; quyết định tạm đ&igrave;nh chỉ c&ocirc;ng t&aacute;c 15 ng&agrave;y đối với 5 người gồm một l&atilde;nh đạo v&agrave; 4 c&ocirc;ng chức Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh c&oacute; li&ecirc;n quan đến đo&agrave;n kiểm tra thuế theo QĐ số 2745/QĐ-CT ng&agrave;y 21/8/2019 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Năm người bị đ&igrave;nh chỉ gồm: &nbsp;&ocirc;ng Phạm Đức Thường, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh người k&yacute; Quyết định số số 2745/QĐ-CT ng&agrave;y 21/8/2019, hiện đang giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự to&aacute;n thu thuế (Tổng cục Thuế) từ ng&agrave;y 1/5/2020; Nguyễn Đức Tuấn, trưởng đo&agrave;n; Nguyễn Duy Cử, Nguyễn Thị Ho&agrave;i Bi&ecirc;n, Phạm Thị Thanh T&acirc;m - th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Ng&agrave;y 27/5, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; giao c&aacute;c cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, l&agrave;m r&otilde; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan Cty Tenma Việt Nam, nếu đ&uacute;ng phải xử l&yacute; nghi&ecirc;m, g&oacute;p phần tạo m&ocirc;i trường đầu tư kinh doanh minh bạch, c&ocirc;ng bằng v&agrave; chống thất thu thuế.</p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top