Nghe tin 'đại bàng' sắp đến, giá đất đã thổi lên gấp đôi

Trước khoảng 100 USD thấy cao rồi, hôm vừa rồi có người nói 150-200 USD/m2”, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận xét giá đất khu công nghiệp đang tăng quá cao.

<div> <p><span>Đua nhau tăng gi&aacute;</span></p> <p>Theo Vụ Quản l&yacute; c&aacute;c khu&nbsp;<span>kinh tế</span> - Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, đến cuối th&aacute;ng 5, cả nước c&oacute; 561 khu c&ocirc;ng nghiệp, bao gồm cả c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp trong quy hoạch chung x&acirc;y dựng c&aacute;c khu kinh tế đ&atilde; được ph&ecirc; duyệt với tổng diện t&iacute;ch khoảng 201.000 ha (chiếm 0,6% tổng diện t&iacute;ch đất cả nước).</p> <p>Trong đ&oacute; bao gồm 374 khu đ&atilde; th&agrave;nh lập, với diện t&iacute;ch khoảng 114.400 ha (chiếm 56,9% tổng diện t&iacute;ch quy hoạch) v&agrave; 259 khu chưa th&agrave;nh lập, với diện t&iacute;ch khoảng 86.600 ha (bao gồm 55.800 ha của 187 khu c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; trong quy hoạch nhưng to&agrave;n bộ diện t&iacute;ch chưa th&agrave;nh lập v&agrave; 30.800 ha của 72 khu mới th&agrave;nh lập một phần).</p> <p>Sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; những chuyển biến mới, vẫn ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đ&oacute;, đất c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nh&agrave; xưởng x&acirc;y sẵn được nhiều nh&agrave; đầu tư quan t&acirc;m. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng, BĐS c&ocirc;ng nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều r&agrave;o cản.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nghe tin 'đại bàng' sắp đến, giá đất đã thổi lên gấp đôi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nghe-tin-dai-bang-den-gia-bat-dong-san-cong-nghiep-leo-thang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nghe tin &ldquo;đại b&agrave;ng&rdquo; đến, gi&aacute; bất động sản c&ocirc;ng nghiệp leo thang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dẫn thực tế thị trường, &ocirc;ng L&ecirc; Trọng Hiếu, Gi&aacute;m đốc Bộ phận Tư vấn &amp; Giao dịch - Dịch vụ Văn ph&ograve;ng CBRE Việt Nam, thị trường BĐS c&ocirc;ng nghiệp thời gian qua tăng 20-30%, 6 th&aacute;ng c&ograve;n lại của năm 2020 gi&aacute; sẽ kh&ocirc;ng tăng. Chi ph&iacute; BĐS l&agrave; chi ph&iacute; lớn trong yếu tố đầu v&agrave;o, nếu cứ để tăng như hiện tại sẽ l&agrave;m giảm thu h&uacute;t đầu tư nước ngo&agrave;i v&agrave;o Việt Nam.</p> <p>Cục trưởng Cục đầu tư nước ngo&agrave;i (Bộ KH-ĐT), &ocirc;ng Đỗ Nhất Ho&agrave;ng, cũng cho rằng, gi&aacute; đất&nbsp;<span>khu c&ocirc;ng nghiệp</span> đang tăng qu&aacute; cao. &quot;Trước khoảng 100 USD thấy cao rồi, h&ocirc;m vừa rồi c&oacute; người n&oacute;i 150-200 USD/m2&rdquo; - &ocirc;ng Ho&agrave;ng cho rằng điều n&agrave;y ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp. Theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng, muốn mời &ldquo;đại b&agrave;ng&rdquo; đến th&igrave; phải c&oacute; sẵn nguồn lực đất đai. Tuy nhi&ecirc;n, quỹ đất đang thu hẹp lại, gi&aacute; lại c&agrave;ng cao.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cũng chỉ ra những điểm tồn tại cần khắc phục, như ph&aacute;t triển mạnh c&aacute;c&nbsp;khu c&ocirc;ng nghiệp nhưng cơ sở hạ tầng lại kh&ocirc;ng tương ứng với mức tăng gi&aacute; đất. Việc ph&aacute;t triển cơ sở hạ tầng vẫn diễn ra chậm chap. Do đ&oacute;, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư tiềm năng phải bắt đầu t&igrave;m kiếm c&aacute;c giải ph&aacute;p thay thế kh&aacute;c.</p> <p>Theo b&agrave; Phạm Ngọc Thi&ecirc;n Thanh - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Bộ phận Nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tư vấn, CBRE Việt Nam, dự kiến hết năm 2020, tổng nguồn cung nh&agrave; xưởng v&agrave; kho x&acirc;y sẵn tại c&aacute;c khu vực miền Bắc sẽ đạt gần 2 triệu m2 s&agrave;n cho thu&ecirc; (tăng 25,3% so với năm trước). Tại miền Nam, tổng diện t&iacute;ch nh&agrave; xưởng x&acirc;y sẵn sẽ đạt gần 2,7 triệu m2 (tăng 28,2%). Sau khi đại dịch được kiềm chế, gi&aacute; ch&agrave;o thu&ecirc; trung b&igrave;nh của nh&agrave; kho x&acirc;y sẵn dự kiến sẽ tăng từ 4-11% so với c&ugrave;ng kỳ.</p> <p><span>Kh&ocirc;ng d&agrave;nh cho nh&agrave; đầu tư nhỏ</span></p> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; tiềm năng nhưng ph&acirc;n kh&uacute;c n&agrave;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; s&acirc;n chơi dễ sống. &Ocirc;ng L&ecirc; Trọng Hiếu đ&aacute;nh gi&aacute;, đầu tư bất động sản khu c&ocirc;ng nghiệp đ&ograve;i hỏi vốn rất lớn cho việc đền b&ugrave; đất, x&acirc;y dựng hạ tầng. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; cuộc chơi cho tất cả c&aacute;c doanh nghiệp m&agrave; chỉ d&agrave;nh cho c&aacute;c chủ đầu tư lớn. C&aacute;c chủ đầu tư c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể hưởng lợi gi&aacute;n tiếp từ xu hướng n&agrave;y ở ph&acirc;n kh&uacute;c nh&agrave; cho chuy&ecirc;n gia b&ecirc;n cạnh c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>Để c&oacute; thể ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, nhất l&agrave; đ&oacute;n đầu việc thu h&uacute;t d&ograve;ng vốn FDI &ldquo;sạch&rdquo; v&agrave; chất lượng trong bối cảnh mới, &ocirc;ng Nguyễn Mạnh H&agrave;, Hiệp hội BĐS Việt Nam, nhấn mạnh, việc đẩy mạnh t&aacute;i cấu tr&uacute;c c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp hiện hữu v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp mới gắn với quy hoạch nh&agrave; ở, c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng cộng phục vụ đời sống người lao động; r&agrave; so&aacute;t quy hoạch, ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển bất động sản c&ocirc;ng nghiệp ở c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm c&oacute; đủ điều kiện.</p> <table> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nghe tin 'đại bàng' sắp đến, giá đất đã thổi lên gấp đôi" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/25/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nghe-tin-dai-bang-den-gia-bat-dong-san-cong-nghiep-leo-thang-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">X&acirc;y dựng những khu c&ocirc;ng nghiệp đồng bộ</td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ g&oacute;c độ của chủ đầu tư của 12 khu c&ocirc;ng nghiệp, &ocirc;ng Nguyễn Thế Chinh - Gi&aacute;m đốc Ban Bất động sản của Viglacera - chia sẻ: &quot;Với chu tr&igrave;nh thủ tục 3 v&ograve;ng tr&igrave;nh Thủ tướng, 4 lần qua c&aacute;c bộ nhanh nhất cũng l&agrave; 2 năm. Từ khi nh&igrave;n thấy cơ hội đến khi được ph&ecirc; duyệt đ&atilde; mất 2 năm. Trong 2 năm đ&oacute;, biết bao cơ hội c&oacute; thể vuột mất?&rdquo;.</p> <p>Theo &ocirc;ng Chinh, cần c&oacute; giải ph&aacute;p để sẵn s&agrave;ng đ&oacute;n &quot;đại b&agrave;ng&quot;, để d&ograve;ng đầu tư chảy tới v&agrave; đọng lại; hơn nữa l&agrave;m sao t&iacute;ch hợp c&aacute;c thủ tục để giảm bớt chu tr&igrave;nh &ldquo;xin&rdquo; c&aacute;c bộ, tr&igrave;nh Thủ tướng. Ngo&agrave;i ra, đối với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, phải chọn được c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; đủ năng lực t&agrave;i ch&iacute;nh, giải quyết được vấn đề giải ph&oacute;ng mặt bằng, từ đ&oacute; mới c&oacute; thể tận dụng được triệt để những cơ hội đang tới.</p> <p>Về định hướng ph&aacute;t triển khu c&ocirc;ng nghiệp, cần ph&aacute;t triển về số lượng v&agrave; quy m&ocirc; đảm bảo bền vững, tu&acirc;n thủ nguy&ecirc;n tắc ph&aacute;t huy thế mạnh của địa phương, tạo điều kiện li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển kinh tế v&ugrave;ng, cụm li&ecirc;n kết ng&agrave;nh; kh&ocirc;ng d&agrave;n đều theo địa giới h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, phải h&igrave;nh th&agrave;nh hệ thống&nbsp;khu c&ocirc;ng nghiệp n&ograve;ng cốt với vai tr&ograve; dẫn dắt sự ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp quốc gia, ph&aacute;t triển hệ thống&nbsp;khu c&ocirc;ng nghiệp c&oacute; quy m&ocirc; vừa v&agrave; nhỏ, tạo điều kiện ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp tại khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n, miền n&uacute;i. Đa dạng h&oacute;a c&aacute;c phương thức hợp t&aacute;c đầu tư ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng khu c&ocirc;ng nghiệp; khuyến kh&iacute;ch huy động nguồn lực tư nh&acirc;n trong x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển khu c&ocirc;ng nghiệp.</p> <p>CBRE cho rằng xu hướng nh&agrave; xưởng 4.0 sẽ tiếp tục ph&aacute;t triển mạnh trong thời gian tới. Hiện nay, một số doanh nghiệp đang triển khai nh&agrave; xưởng 4.0. Theo đ&oacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng chỉ cần ngồi từ xa sử dụng c&ocirc;ng nghệ tham quan v&agrave; thu&ecirc; nh&agrave; xưởng. Sử dụng c&ocirc;ng nghệ sẽ gi&uacute;p kết nối ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn giữa kh&aacute;ch thu&ecirc; v&agrave; chủ đầu tư.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top