Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chỉ đạo, nghị định với mức phạt được đưa ra. Thế nhưng, tại Hà Nội không khó bắt gặp nhiều người dân vẫn "thờ ơ" với chiếc khẩu trang, chủ quan với dịch bệnh.

<div> <div>Mới đ&acirc;y, nghị định do Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực sẽ &aacute;p dụng c&aacute;c mức phạt về vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực y tế từ ng&agrave;y 15/11</div> <div>Theo điểm a khoản 1 của Nghị định n&agrave;y chỉ r&otilde;, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với một trong c&aacute;c h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng thực hiện biện ph&aacute;p bảo vệ c&aacute; nh&acirc;n đối với người tham gia chống dịch v&agrave; người c&oacute; nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.&nbsp;Một trong những biện ph&aacute;p bảo vệ c&aacute; nh&acirc;n trong bối cảnh c&oacute; dịch bệnh Covid-19 l&agrave; đeo khẩu trang.</div> <div>Như vậy, từ 15/11/2020, người d&acirc;n ở H&agrave; Nội kh&ocirc;ng đeo khẩu trang ở những nơi c&ocirc;ng cộng sẽ bị phạt gấp 10 lần, từ 1 - 3 triệu đồng thay cho mức phạt trước đ&acirc;y từ 100.000 - 300.000 đồng.</div> <div>Ghi nhận của PV, tr&ecirc;n c&aacute;c đường phố, tụ điểm c&ocirc;ng cộng tại H&agrave; Nội kh&ocirc;ng kh&oacute; bắt gặp người d&acirc;n kh&ocirc;ng đeo khẩu trang khi tham gia giao th&ocirc;ng, địa điểm đ&ocirc;ng người, kh&ocirc;ng thực hiện theo y&ecirc;u cầu đeo khẩu trang ph&ograve;ng dịch của địa phương để bảo vệ m&igrave;nh v&agrave; mọi người xung quanh.</div> <div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_1__abkx.jpg" /><span class="fig">Dịch bệnh COVID-19 c&oacute; thể quay trở lại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o, thế nhưng nhiều người d&acirc;n thờ ơ với việc thực hiện y&ecirc;u cầu ph&ograve;ng chống dịch của Ch&iacute;nh phủ, Bộ Y tế...</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_2__udov.jpg" /><span class="fig">Kh&ocirc;ng c&oacute; bắt gặp cảnh người d&acirc;n kh&ocirc;ng đeo khẩu trang khi ra đường.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_3__gcnx.jpg" /><span class="fig">H&agrave; Nội l&agrave; một trong số những địa phương tr&ecirc;n cả nước hiện đ&atilde; ph&aacute;t hiện nhiều trường hợp bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với COVID-19.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_4__hcxt.jpg" /><span class="fig">Kh&ocirc;ng kh&oacute; để bắt gặp h&igrave;nh ảnh người d&acirc;n ở đ&acirc;y &quot;thờ ơ&quot; với khẩu trang tại H&agrave; Nội.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_5__tnlo.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_6__qchh.jpg" /><span class="fig">Nghị định do Ch&iacute;nh phủ ban h&agrave;nh ch&iacute;nh thức c&oacute; hiệu lực sẽ &aacute;p dụng c&aacute;c mức phạt về vi phạm h&agrave;nh ch&iacute;nh trong lĩnh vực y tế từ ng&agrave;y 15/11</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_7__ctxc.jpg" /><span class="fig">Theo Nghị định, h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng thực hiện biện ph&aacute;p bảo vệ c&aacute; nh&acirc;n đối với người tham gia chống dịch v&agrave; người c&oacute; nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_8__woaf.jpg" /><span class="fig">Trước đ&oacute;, mức phạt chỉ l&agrave; 100-300 ngh&igrave;n đồng.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_9__evfp.jpg" /><span class="fig">Ở thời điểm hiện tại,&nbsp;t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh c&oacute; thể trở lại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong cộng đồng vậy n&ecirc;n người d&acirc;n cần n&acirc;ng cao &yacute; thức để bảo vệ ch&iacute;nh bản th&acirc;n v&agrave; những người xung quanh. </span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_10__vaqo.jpg" /><span class="fig">Nhiều người d&ugrave; c&oacute; mang khẩu trang nhưng đeo xuống cằm.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_11__muuf.jpg" />&nbsp;</div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_12__auoo.jpg" /><span class="fig">Giao tiếp&nbsp;nơi c&ocirc;ng cộng m&agrave; kh&ocirc;ng đeo khẩu trang.</span></div> <div class="article-photo inlinephoto"><img alt="Mức phạt tăng 'tiền triệu', người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang khi ra đường - ảnh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/image-tienphong-vn_khautrang_anh_13__jbbm.jpg" /><span class="fig">Nhiều người ngồi s&aacute;t nhau trong qu&aacute;n nước vỉa h&egrave; m&agrave; kh&ocirc;ng đeo khẩu trang.</span></div> </div> <p class="article-author cms-author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top