Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng

Mưa lớn vào cuối buổi chiều 31/10 đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở Sài Gòn.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Khoảng 17h chiều ng&agrave;y&nbsp;31/10 xuất hiện cơn mưa lớn tr&ecirc;n diện rộng. Cơn mưa lớn v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i hơn 1 giờ đ&atilde; khiến nhiều khu vực ngập.</p> <p class="t-j">Ngập nặng nhất l&agrave; khu vực ph&iacute;a T&acirc;y, T&acirc;y Bắc TP, h&agrave;ng loạt tuyến đường thuộc quận 12, G&ograve; Vấp, T&acirc;n Ph&uacute;, B&igrave;nh T&acirc;n, quận 6&hellip; ngập s&acirc;u, c&oacute; nơi hơn nửa m&eacute;t.</p> <p>Nước ngập s&acirc;u khiến h&agrave;ng loạt xe chết m&aacute;y. Nh&agrave; d&acirc;n hai b&ecirc;n đường bị nước tr&agrave;n v&agrave;o nh&agrave;,&nbsp; sinh hoạt đảo lộn, kinh doanh bị ngưng trệ.</p> <p class="t-j">Theo Đ&agrave;i Kh&iacute; tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, m&acirc;y đối lưu ph&aacute;t triển mạnh đ&atilde; g&acirc;y mưa r&agrave;o v&agrave; d&ocirc;ng, c&oacute; nơi mưa vừa, mưa to tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.HCM.</p> <p><em><strong>Một số h&igrave;nh ảnh PV ghi nhận:</strong></em>&nbsp;</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Mưa lớn chiều cuối tuần đ&atilde; l&agrave;m h&agrave;ng loạt tuyến đường ngập nặng <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-8.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nhiều tuyến đường ngập s&acirc;u hơn nửa m&eacute;t khiến xe chết m&aacute;y h&agrave;ng loạt</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-11.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đường Phan Huy &Iacute;ch (quận T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; quận G&ograve; Vấp) trở th&agrave;nh &#39;biển nước&#39; sau cơn mưa <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-2.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> Ngập gần l&uacute;t b&aacute;nh xe m&aacute;y</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nước ngập đường, tr&agrave;n v&agrave;o nh&agrave; d&acirc;n hai b&ecirc;n đường <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> Hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-7.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Người đ&agrave;n &ocirc;ng trung ni&ecirc;n dắt bộ xe đạp s&aacute;t lề đường để t&igrave;m đường về nh&agrave; <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-9.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-12.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Em nhỏ được mẹ c&otilde;ng qua &#39;biển nước&#39; v&agrave; cảm thấy r&ugrave;ng m&igrave;nh v&igrave; nước ngập s&acirc;u <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-10.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-4.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Một c&acirc;y ATM bị nước bủa v&acirc;y <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-3.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc"><br /> Nước tr&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c con hẻm khiến sinh hoạt người d&acirc;n bị đảo lộn</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Mưa mù trời cuối chiều, khắp nơi Sài Gòn ngập nặng" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/31/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_mua-mu-troi-cuoi-buoi-chieu-khap-noi-sai-gon-ngap-nang-14.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Đến gần 20h, nhiều tuyến đường vẫn c&ograve;n ngập. Nhiều người lo sợ xe chết m&aacute;y khi đi qua đường ngập n&ecirc;n dừng chờ nước r&uacute;t g&acirc;y dồn ứ, kẹt xe nghi&ecirc;m trọng</td> </tr> </tbody> </table> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top