• lưu thông hàng hóa

Dịch COVID-19: Kiện toàn Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa
Kinh tế- PV - 19:00 11/09/2021
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
--Quảng cáo---