Lào Cai có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bà Giàng Thị Dung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/16/baochinhphu-vn_lcai_copy.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">B&agrave; Gi&agrave;ng Thị Dung, t&acirc;n Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh v&agrave; c&aacute;c Ủy vi&ecirc;n UBND tỉnh L&agrave;o Cai mới được HĐND tỉnh bầu.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 12/6, HĐND tỉnh L&agrave;o Cai đ&atilde; tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm v&agrave; bầu bổ sung th&agrave;nh vi&ecirc;n UBND tỉnh kh&oacute;a XV, nhiệm kỳ 2016-2021; điều chỉnh, bổ sung, b&atilde;i bỏ một số loại ph&iacute;, lệ ph&iacute;, gi&aacute; rừng, đất đai tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Tại kỳ họp bất thường, b&agrave; Gi&agrave;ng Thị Dung, B&iacute; thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện B&aacute;t X&aacute;t (SN 1975, d&acirc;n tộc M&ocirc;ng) đ&atilde; được bầu v&agrave;o vị tr&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh L&agrave;o Cai nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 55/56 phiếu đồng &yacute;.</p> <p>C&aacute;c đại biểu dự kỳ họp cũng đ&atilde; bỏ phiếu bầu 6 ủy vi&ecirc;n của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chỉ huy trưởng qu&acirc;n sự tỉnh L&agrave;o Cai, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh L&agrave;o Cai, Gi&aacute;m đốc Sở kế hoạch v&agrave; Đầu tư tỉnh L&agrave;o Cai, Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tỉnh L&agrave;o Cai, Gi&aacute;m đốc Sở Giao th&ocirc;ng vận tải v&agrave; X&acirc;y dựng tỉnh L&agrave;o Cai v&agrave; Ch&aacute;nh Thanh tra tỉnh L&agrave;o Cai.</p> <p>Kỳ họp cũng quyết nghị b&atilde;i miễn một số th&agrave;nh vi&ecirc;n UBND tỉnh L&agrave;o Cai gồm c&aacute;c &ocirc;ng L&ecirc; Ngọc Hưng - nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Tiến Qu&acirc;n - nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh, Vũ Kim H&agrave; - nguy&ecirc;n Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy qu&acirc;n sự tỉnh, Phan Đăng To&agrave;n - nguy&ecirc;n Ch&aacute;nh Thanh tra tỉnh, Đỗ Văn Duy - nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tỉnh, Vương Trinh Quốc - nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Sở Th&ocirc;ng&nbsp;tin&nbsp;v&agrave; Truyền th&ocirc;ng v&igrave; l&yacute; do nghỉ chế độ hoặc chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top