Kiểm tra hồ sơ một phó chủ tịch tỉnh Thái Bình

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đang kiểm tra hồ sơ của ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trước thông tin ông này được bổ nhiệm “thần tốc”, nhiều lần thiếu bằng cấp.

<div> <p><b>Thiếu ti&ecirc;u ch&iacute; vẫn li&ecirc;n tục được bổ nhiệm</b></p> <p>&Ocirc;ng Vũ Đức Hằng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh cho biết, đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Ban Thường vụ Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh việc &ocirc;ng Nguyễn Khắc Thận, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh bị phản &aacute;nh bổ nhiệm khi thiếu điều kiện ti&ecirc;u chuẩn. Việc kiểm tra đang được thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c quy định.</p> <p>Trao đổi với PV <i>Tiền Phong </i>về nội dung n&agrave;y, b&agrave; Vũ Thị Hằng, Ph&oacute; trưởng Ban Tổ chức (Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh) cũng cho biết, khi được bổ nhiệm c&aacute;c chức vụ tại huyện Quỳnh Phụ trước đ&acirc;y, &ocirc;ng Thận c&oacute; &ldquo;vướng&rdquo; về bằng cấp, ti&ecirc;u chuẩn: &ldquo;Khi đưa ra trường hợp &ocirc;ng Thận, đ&atilde; vướng về bằng đại học, &ocirc;ng Thận chưa l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh, Ban Tổ chức cũng đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o những vướng mắc đ&oacute;. Cụ thể thế n&agrave;o ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp văn bản v&agrave; trả lời sau&rdquo; - b&agrave; Hằng n&oacute;i.</p> <p>Theo c&aacute;c t&agrave;i liệu được c&ocirc;ng khai, năm 2011, &ocirc;ng Thận được bổ nhiệm l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ phải &aacute;p dụng Quy định về ti&ecirc;u chuẩn chức danh Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện ban h&agrave;nh c&ugrave;ng Quyết định 341-QĐ/TU ng&agrave;y 18/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh (Về việc ban h&agrave;nh ti&ecirc;u chuẩn một số chức danh l&atilde;nh đạo). Quy định n&agrave;y n&ecirc;u, vị tr&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch UBND huyện phải đạt chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh trở l&ecirc;n, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt nghiệp đại học trở l&ecirc;n, đối với c&aacute;n bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ ch&iacute;nh quy v&agrave; cao cấp ch&iacute;nh trị hệ tập trung. Tuy nhi&ecirc;n, l&uacute;c đ&oacute;, &ocirc;ng Thận 37 tuổi, chỉ c&oacute; bẳng chuy&ecirc;n m&ocirc;n Cao đẳng Kiểm s&aacute;t v&agrave; Cử nh&acirc;n Luật hệ chuy&ecirc;n tu, kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn &ldquo;tốt nghiệp đại học hệ ch&iacute;nh quy&rdquo;.</p> <p>Th&aacute;ng 6/2014, &ocirc;ng Thận được bầu giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ. Theo ti&ecirc;u chuẩn chức danh Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch UBND huyện ban h&agrave;nh k&egrave;m Quyết định 1496-QĐ/TU ng&agrave;y 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh (Về việc ban h&agrave;nh một số chức danh l&atilde;nh đạo, thay QĐ 341-QĐ/TU) y&ecirc;u cầu về tr&igrave;nh độ như sau: Đạt ti&ecirc;u chuẩn nghiệp vụ ngạch chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh trở l&ecirc;n, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt nghiệp đại học trở l&ecirc;n, đối với c&aacute;n bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ ch&iacute;nh quy... Thời điểm đ&oacute;, &ocirc;ng Thận mới 40 tuổi, chưa c&oacute; bằng đại học ch&iacute;nh quy, chưa l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh.</p> <p>Đặc biệt, chỉ sau 1 năm giữ chức Chủ tịch UBND huyện, th&aacute;ng 7/2015, &ocirc;ng Thận được bầu giữ chức B&iacute; thư Huyện ủy, tham gia Ban Chấp h&agrave;nh (BCH) Đảng bộ tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh. Trong ti&ecirc;u chuẩn chức danh ủy vi&ecirc;n BCH Đảng bộ tỉnh ban h&agrave;nh k&egrave;m Quyết định 1891-QĐ/TU, ng&agrave;y 10/11/2014 quy định: &ldquo;C&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n tốt nghiệp đại học trở l&ecirc;n (đối với c&aacute;n bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học ch&iacute;nh quy, nếu tốt nghiệp đại học tại chức phải c&oacute; bằng thạc sỹ v&agrave; tương đương trở l&ecirc;n, đ&uacute;ng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo ở bậc đại học)&rdquo;. Đối chiếu quy định n&agrave;y, &ocirc;ng Thận cũng kh&ocirc;ng đạt. Cụ thể, &ocirc;ng Thận chỉ c&oacute; bằng Thạc sỹ Quản k&yacute; kinh tế hệ tại chức, kh&ocirc;ng phải bằng thạc sỹ Luật - ng&agrave;nh m&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; từng được đ&agrave;o tạo ở bậc đại học theo quy định n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p><b style="font-size: 14px;">&ldquo;L&agrave; thi&ecirc;n t&agrave;i hoặc&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">rủ nhau ngồi tr&ecirc;n&nbsp;</b><b style="font-size: 14px;">quy định&rdquo;</b></p> <p>Đặc biệt, trước khi bổ nhiệm &ocirc;ng Thận l&agrave;m Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ chưa đầy 1 th&aacute;ng, v&agrave;o th&aacute;ng 5/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh ra quyết định hạ ti&ecirc;u chuẩn với Chủ tịch UBND huyện. Theo đ&oacute;,&nbsp; từ ti&ecirc;u ch&iacute; bắt buộc &ldquo;l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh&rdquo; th&agrave;nh &ldquo;đủ điều kiện, ti&ecirc;u chuẩn nghiệp vụ dự thi ngạch chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ch&iacute;nh v&agrave; tương đương trở l&ecirc;n&rdquo;. Theo quyết định n&agrave;y, &ocirc;ng Thận l&uacute;c đ&oacute; cũng chỉ đạt về yếu tố chuy&ecirc;n vi&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, &ocirc;ng Thận vẫn chưa c&oacute; bằng đại học ch&iacute;nh quy theo quy định.</p> <p>Trao đổi về việc n&agrave;y, &ocirc;ng Vũ Quốc H&ugrave;ng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng c&oacute; dấu hiệu vi phạm v&agrave; phải l&agrave;m r&otilde;. &ldquo;Đầu ti&ecirc;n l&agrave; phải y&ecirc;u cầu giải tr&igrave;nh, khi c&oacute; th&ocirc;ng tin th&igrave; Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Th&aacute;i B&igrave;nh phải v&agrave;o cuộc thanh kiểm tra v&agrave; c&oacute; &yacute; kiến, quan điểm về việc n&agrave;y. T&ocirc;i n&oacute;i trường hợp n&agrave;y kh&ocirc;ng b&igrave;nh thường ở chỗ, vị n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave; thi&ecirc;n t&agrave;i, c&oacute; biệt t&agrave;i vượt qua c&aacute;c quy định, ti&ecirc;u chuẩn, cần phải th&ocirc;ng tin hoan ngh&ecirc;nh. Nhưng đ&acirc;y l&agrave; trường hợp hiếm c&oacute;, &iacute;t xảy ra. Mặt kh&aacute;c, c&acirc;u chuyện phổ biến hiện nay l&agrave; dung dưỡng nhau, c&oacute; lợi &iacute;ch nh&oacute;m, l&ocirc;i k&eacute;o nhau ngồi tr&ecirc;n quy định&rdquo;, &ocirc;ng H&ugrave;ng n&oacute;i.</p> <p>Trao đổi với ph&oacute;ng vi&ecirc;n <i>Tiền Phong</i>, &ocirc;ng Nguyễn Khắc Thận cho biết, về c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, PV cứ l&agrave;m việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, c&aacute; nh&acirc;n &ocirc;ng chưa thể n&oacute;i g&igrave;.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Th&ocirc;ng tin về &ocirc;ng Nguyễn Khắc Thận c&ocirc;ng khai tr&ecirc;n Cổng th&ocirc;ng tin điện tử tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh: Th&aacute;ng 6/2006, đang l&agrave; Ph&oacute; Viện trưởng VKS huyện Quỳnh Phụ, &ocirc;ng Thận được bổ nhiệm l&agrave;m Trưởng ph&ograve;ng T&agrave;i nguy&ecirc;n m&ocirc;i trường huyện n&agrave;y. &Ocirc;ng Thận l&agrave;m Ph&oacute; rồi Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, đến th&aacute;ng 6/2014 được đảm nhiệm Chủ tịch UBND huyện. Một năm sau (th&aacute;ng 7/2015), &ocirc;ng Thận l&agrave; B&iacute; thư Huyện ủy. L&agrave;m B&iacute; thư huyện chỉ 8 th&aacute;ng, v&agrave;o th&aacute;ng 3/2016, &ocirc;ng Thận l&agrave;m Gi&aacute;m đốc Sở Nội vụ. Th&aacute;ng 7/2019, &ocirc;ng Thận được bầu l&agrave;m Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh.</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top