• kiem soat duoc con nguoi

Không sàn giao dịch nào kiểm soát được con người
Trò chuyện- 00:52 19/06/2018
Tài sản công minh bạch, nhưng người thực thi quản lý tài sản công có minh bạch hay không mới quan trọng. Vì nếu không, chẳng có sàn nào kiểm soát được con người.
--Quảng cáo---