Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can chống Nhà nước

Nhóm bị can soạn thảo, đăng tải, phát tán các video clip, bài viết có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm mục đích chống Nhà nước.

<div> <p>Ng&agrave;y 24/6, Cơ quan an ninh điều tra C&ocirc;ng an H&agrave; Nội đ&atilde; khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh B&aacute; Phương (35 tuổi) v&agrave; Nguyễn Thị T&acirc;m (48 tuổi, c&ugrave;ng ở quận H&agrave; Đ&ocirc;ng) <span>về tội </span>L&agrave;m, t&agrave;ng trữ, ph&aacute;t t&aacute;n hoặc tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, vật phẩm nhằm chống Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p><span>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Cơ quan an ninh điều tra C&ocirc;ng an tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh cũng khởi tố v&agrave; bắt tạm giam Cấn Thị Th&ecirc;u (58 tuổi) v&agrave; Trịnh B&aacute; Tư (31 tuổi) về c&ugrave;ng tội danh n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></p> <p>Kết quả điều tra ban đầu x&aacute;c định 4 bị can c&oacute; hoạt động soạn thảo, đăng tải, ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c video clip, b&agrave;i viết c&oacute; nội dung bịa đặt, g&acirc;y hoang mang trong quần ch&uacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n nhằm mục đ&iacute;ch chống Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>H&agrave;nh vi của c&aacute;c bị can đ&atilde; phạm v&agrave;o tội L&agrave;m, t&agrave;ng trữ, ph&aacute;t t&aacute;n hoặc tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, vật phẩm nhằm chống Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam<em>, </em>quy định tại Điều 117 Bộ luật h&igrave;nh sự.</p> <p>Qu&aacute; tr&igrave;nh tống đạt c&aacute;c quyết định, thi h&agrave;nh lệnh bắt v&agrave; kh&aacute;m x&eacute;t với c&aacute;c bị can tr&ecirc;n đảm bảo đ&uacute;ng quy định c&aacute;c quyết định v&agrave; lệnh bắt đ&atilde; được VKSND c&ugrave;ng cấp ph&ecirc; chuẩn.</p> <div> <p><strong>Điều 117 Bộ luật h&igrave;nh sự quy định:</strong></p> <p>1. Người n&agrave;o c&oacute; một trong những h&agrave;nh vi sau đ&acirc;y nhằm chống Nh&agrave; nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam, th&igrave; bị phạt t&ugrave; từ 5-12 năm:</p> <p>a) L&agrave;m, t&agrave;ng trữ, ph&aacute;t t&aacute;n hoặc tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, vật phẩm c&oacute; nội dung xuy&ecirc;n tạc, phỉ b&aacute;ng ch&iacute;nh quyền nh&acirc;n d&acirc;n;</p> <p>b) L&agrave;m, t&agrave;ng trữ, ph&aacute;t t&aacute;n hoặc tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, vật phẩm c&oacute; nội dung bịa đặt, g&acirc;y hoang mang trong nh&acirc;n d&acirc;n;</p> <p>c) L&agrave;m, t&agrave;ng trữ, ph&aacute;t t&aacute;n hoặc tuy&ecirc;n truyền th&ocirc;ng tin, t&agrave;i liệu, vật phẩm g&acirc;y chiến tranh t&acirc;m l&yacute;.</p> <p>2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, th&igrave; bị phạt t&ugrave; 10-20 năm.</p> <p>3. N<span>gười chuẩn bị phạm tội n&agrave;y, th&igrave; bị phạt t&ugrave; 1-5 năm.</span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top