Hoàn thành dự thảo Nghị định giảm 50% trước bạ ôtô

Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định quy định giảm phí trước bạ cho ôtô sản xuất trong nước, hôm 5/6.

<div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước đến hết 31/12/2020. Theo đ&oacute;, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ lần đầu đối với &ocirc;t&ocirc;, rơ mo&oacute;c hoặc sơ mi rơ mo&oacute;c được k&eacute;o bởi &ocirc;t&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại xe tương tự được sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước </span><strong style="font-size: 17px;">bằng 50% mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với c&aacute;c loại xe n&agrave;y quy định tại Nghị định&nbsp;20/2019</strong><span style="font-size: 17px;">&nbsp;của Ch&iacute;nh phủ.</span></p> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> </ul> <p style="text-align: justify;">Bắt đầu từ 1/1/2021,&nbsp;mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước trở về mức cũ như Nghị định 20/2019. Hiện c&aacute;c th&agrave;nh phố như H&agrave; Nội, L&agrave;o Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Ph&ograve;ng, Cần Thơ &aacute;p&nbsp;mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; con (loại 9 chỗ trở xuống) l&agrave; 12%. Ri&ecirc;ng H&agrave; Tĩnh, con số l&agrave; 11%, trong khi TP HCM v&agrave; c&aacute;c địa phương kh&aacute;c c&oacute; mức thu lệ ph&iacute; trước bạ l&agrave; 10%.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giam-phi-truoc-ba-oto-VNE-top-8425-9855-1591499706.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iyJ4DKXlvKZSj274SV3hzA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-phi-truoc-ba-oto-vne-top-8425-9855-1591499706.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giam-phi-truoc-ba-oto-VNE-top-8425-9855-1591499706.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Wz2xxeuOoeTXoa5kA9gwDQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/07/giam-phi-truoc-ba-oto-VNE-top-8425-9855-1591499706.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9H9XpHRsjVVTx0XsY-C1Pg 2x" /><img alt="Honda City lắp ráp trong nước tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/07/i1-vnexpress-vnecdn-net_giam-phi-truoc-ba-oto-vne-top-8425-9855-1591499706.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Honda City lắp r&aacute;p trong nước tại một đại l&yacute; ở TP HCM. Ảnh: <em>Phạm Trung&nbsp;</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Nghị định quy định mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y k&yacute;. Như vậy, mốc thời gian giảm 50% ph&iacute; trước bạ sẽ c&oacute; khi Nghị định&nbsp;ch&iacute;nh thức được ban h&agrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; điều m&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng, c&aacute;c h&atilde;ng xe v&agrave; đại l&yacute; b&aacute;n h&agrave;ng chờ đợi nhất trong thời gian qua.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; mới chỉ dừng ở văn bản dự thảo do Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh soạn v&agrave; trong giai đoạn&nbsp;lấy &yacute; kiến từ&nbsp;c&aacute;c&nbsp;Bộ, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan, nhưng đ&acirc;y được xem l&agrave; bước chuẩn bị quan trọng để quyết định giảm 50% ph&iacute; trước bạ cho &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước của Ch&iacute;nh phủ sớm được &aacute;p dụng. Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh trước đ&oacute; kh&ocirc;ng đồng&nbsp;&yacute; giảm ph&iacute; trước bạ cho xe lắp r&aacute;p trong nước v&igrave; lo ngại vi phạm cam kết quốc tế về kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt đối xử giữa h&agrave;ng h&oacute;a sản xuất trong nước với h&agrave;ng h&oacute;a nhập khẩu.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Hơn một&nbsp;th&aacute;ng kể từ thời điểm Bộ Kế hoạch &amp; Đầu tư&nbsp;n&ecirc;u <span>đề xuất giảm 50% ph&iacute; trước bạ</span> cho kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;mua &ocirc;t&ocirc; sản xuất trong nước để k&iacute;ch cầu ti&ecirc;u d&ugrave;ng sau giai đoạn dịch Covid-19,&nbsp;quyết định giảm ph&iacute; trước bạ&nbsp;d&ugrave; đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ đồng &yacute; về mặt chủ trương nhưng vẫn chưa c&oacute; Nghị định thi h&agrave;nh v&agrave; mốc thời gian &aacute;p dụng cụ thể. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; tạo n&ecirc;n những <span>x&aacute;o trộn tr&ecirc;n thị trường xe hơi Việt Nam</span>.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng&nbsp;chờ quyết định giảm ph&iacute; trước bạ được &aacute;p dụng&nbsp;n&ecirc;n chần chừ mua xe,&nbsp;hoặc d&ugrave;ng chi&ecirc;u để <span>vừa mua xe l&uacute;c đại l&yacute; giảm gi&aacute; v&agrave;&nbsp;l&ugrave;i thời điểm đăng k&yacute; xe</span> để hưởng lợi k&eacute;p. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c đại l&yacute; bắt đầu cắt khuyến m&atilde;i, tăng gi&aacute; để b&ugrave; lợi nhuận sụt giảm do dịch Covid-19 v&agrave; những th&aacute;ng trước đ&oacute;&nbsp;giảm gi&aacute; s&acirc;u.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute; trước bạ giảm 50% cho &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước khi được &aacute;p dụng sẽ gi&uacute;p xe nội tạo lợi thế lớn so với xe ngoại. Giảm ph&iacute; trước bạ kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm gi&aacute; xe nhưng giảm chi ph&iacute; lăn b&aacute;nh, v&igrave; thế kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; th&ecirc;m sự c&acirc;n nhắc khi lựa chọn giữa xe lắp r&aacute;p v&agrave; nhập khẩu. Xe gi&aacute; c&agrave;ng cao, mức tiết kiệm chi ph&iacute; lăn b&aacute;nh c&agrave;ng lớn.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top