Hoá đơn điện nhiều tháng giống hệt nhau

Hoá đơn điện của một số hộ ở Tiền Giang, Ninh Bình giống nhau 3-6 tháng liên tiếp đặt nghi vấn chỉ số công tơ được ghi "áng chừng".

<div> <p>Tại Cai Lậy (Tiền Giang), một hộ d&acirc;n phản &aacute;nh, ho&aacute; đơn điện 6 th&aacute;ng li&ecirc;n tục đều giống nhau kh&ocirc;ng sai một chỉ số. Từ th&aacute;ng 11/2019 đến th&aacute;ng 4/2020, số điện ti&ecirc;u thụ lu&ocirc;n ở mức 162 kWh, số tiền phải trả mỗi th&aacute;ng l&agrave; 325.015 đồng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/hoa-don-6933-1593435272.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=vjSzuEOumJ3Y2r6N2CXN5A" itemprop="url" /> <meta content="750" itemprop="width" /> <meta content="416" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_hoa-don-6933-1593435272.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/hoa-don-6933-1593435272.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=Jz5uLO2b08sTTViVGdAiGQ 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/hoa-don-6933-1593435272.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=i9wr73j4Tp7gtjxmXmZg-A 2x" /><img alt="Hoá đơn tiền điện nhiều tháng giống hệt nhau của một khách hàng tại Tiền Giang. Ảnh: NLĐ." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_hoa-don-6933-1593435272.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Ho&aacute; đơn tiền điện nhiều th&aacute;ng giống hệt nhau của một kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Tiền Giang. Ảnh: <em>NLĐ.</em></p> </figcaption> <p>Tương tự, ở Ninh B&igrave;nh, h&oacute;a đơn tiền điện trong c&aacute;c th&aacute;ng 12/2019, th&aacute;ng 1, th&aacute;ng 2/2020 của một hộ gia đ&igrave;nh cũng c&ugrave;ng l&agrave; 487.309 đồng một th&aacute;ng. Sau khi thấy bất thường, kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; phản &aacute;nh tới điện lực TP Ninh B&igrave;nh để kiểm tra.</p> <p>Trả lời <em>VnExpress</em>, &ocirc;ng Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc ho&aacute; đơn giống hệt nhau xảy ra với c&aacute;c trường hợp &quot;tạm t&iacute;nh ho&aacute; đơn&quot; v&agrave; thường với c&ocirc;ng tơ cơ - nh&acirc;n viện điện lực phải đến tận nơi ghi chỉ số.</p> <p>&Ocirc;ng giải th&iacute;ch, trong một số trường hợp bất khả kh&aacute;ng kh&ocirc;ng thể ghi chỉ số, quy tr&igrave;nh cho ph&eacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n EVN tạm t&iacute;nh số điện. C&aacute;c trường hợp n&agrave;y gồm kh&aacute;ch h&agrave;ng ở v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa c&oacute; mức sử dụng điện dưới 15 kWh một th&aacute;ng hoặc kh&aacute;ch h&agrave;ng đi vắng nhiều ng&agrave;y li&ecirc;n tục, nh&acirc;n vi&ecirc;n điện kh&ocirc;ng thể tiếp cận ghi chỉ số.</p> <p>Hộ d&acirc;n ở Cai Lậy (Tiền Giang) c&oacute; 6 th&aacute;ng ho&aacute; đơn tiền điện li&ecirc;n tiếp giống nhau, theo &ocirc;ng, thuộc trường hợp &quot;bất khả kh&aacute;ng&quot; n&agrave;y. Kh&aacute;ch h&agrave;ng n&agrave;y đ&oacute;ng cửa nh&agrave; thường xuy&ecirc;n, c&ocirc;ng tơ điện lắp trong nh&agrave; n&ecirc;n nh&acirc;n vi&ecirc;n ghi chỉ số kh&ocirc;ng li&ecirc;n hệ được chủ nh&agrave; để thu thập dữ liệu. V&igrave; thế, họ đ&atilde; lấy chỉ số th&aacute;ng 11/2019 l&agrave;m căn cứ để tạm t&iacute;nh số điện ti&ecirc;u thụ, tiền điện c&aacute;c th&aacute;ng sau.</p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Quang L&acirc;m - Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc EVN n&oacute;i th&ecirc;m: &quot;Th&aacute;ng 4, nh&acirc;n vi&ecirc;n điện lực Cai Lậy đ&atilde; gặp được kh&aacute;ch h&agrave;ng, trao đổi v&agrave; thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c tho&aacute;i ho&agrave;n 938 đồng cho qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng 11/2019 - 4/2020&quot;.</p> <p>Trường hợp ho&aacute; đơn tiền điện 3 th&aacute;ng tại hộ gia đ&igrave;nh ở Ninh B&igrave;nh giống nhau, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc EVN cho biết sẽ kiểm tra lại v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phản hồi th&ocirc;ng tin n&agrave;y.</p> <p>&Ocirc;ng cũng thừa nhận, việc &aacute;ng chừng, hay tạm t&iacute;nh chỉ số điện sẽ &quot;kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c số điện d&ugrave;ng thực tế của hộ gia đ&igrave;nh&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, <span><strong>chỉ số tạm t&iacute;nh l&agrave; b&igrave;nh qu&acirc;n 2 th&aacute;ng d&ugrave;ng điện gần nhất v&agrave; chỉ được tạm t&iacute;nh 2 lần, c&ograve;n trường hợp ở Tiền Giang, ho&aacute; đơn lại giống nhau tới 6 lần. </strong></span>Do đ&oacute;, &ocirc;ng V&otilde; Quang L&acirc;m - Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc EVN thừa nhận tại một số đơn vị của EVN đ&atilde; sai s&oacute;t về quy tr&igrave;nh trong ghi chỉ số.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/nguyen-quoc-dung-truong-ban-kd-9461-5316-1593430963.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=iq7ySRDZK9ro8HXQ_nRuBA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="835" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_nguyen-quoc-dung-truong-ban-kd-9461-5316-1593430963.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/nguyen-quoc-dung-truong-ban-kd-9461-5316-1593430963.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=qpZkdYXQ76gz4wktHAdK9Q 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/29/nguyen-quoc-dung-truong-ban-kd-9461-5316-1593430963.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=2XQSyB4DhHrmrCP1Tf83sA 2x" /><img alt="Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN. Ảnh: H.Thu" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_nguyen-quoc-dung-truong-ban-kd-9461-5316-1593430963.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN. <em>Ảnh: H.Thu</em></p> </figcaption> <p>Để siết lại quy tr&igrave;nh ghi chỉ số, từ kỳ ho&aacute; đơn th&aacute;ng 7, EVN sẽ &aacute;p dụng &quot;cứng&quot; c&ocirc;ng cụ gi&aacute;m s&aacute;t ghi chỉ số, lập ho&aacute; đơn... v&agrave; ph&acirc;n giao tr&aacute;ch nhiệm r&otilde; r&agrave;ng tới c&aacute;c cấp quản l&yacute; điện lực địa phương.</p> <p>Theo đ&oacute;, sau khi nh&acirc;n vi&ecirc;n điện lực ghi chỉ số c&ocirc;ng tơ, nếu c&oacute; trường hợp chỉ số biến động đột biến, cấp quản l&yacute; đơn vị điện lực phải trực tiếp gi&aacute;m s&aacute;t, kiểm tra v&agrave; kh&ocirc;ng sai s&oacute;t mới chuyển sang t&iacute;nh to&aacute;n, lập ho&aacute; đơn, v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Trường hợp ph&aacute;t hiện sai th&igrave; phải kiểm tra lại hiện trường để đảm bảo ghi chỉ số tr&aacute;nh sai s&oacute;t.</p> <p>Ở bước lập ho&aacute; đơn, nếu r&agrave; so&aacute;t vẫn ph&aacute;t hiện trường hợp bất thường th&igrave; EVN phải kiểm tra, ph&uacute;c tra lại lần 2; kết quả kiểm tra hợp l&yacute; mới lập ho&aacute; đơn, th&ocirc;ng b&aacute;o tiền điện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>C&aacute;c bước siết chặt quy tr&igrave;nh n&agrave;y, Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc EVN nhấn mạnh, nhằm n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng vụ của nh&acirc;n vi&ecirc;n, c&aacute;c cấp quản l&yacute; trong quy tr&igrave;nh kinh doanh, b&ecirc;n cạnh việc tiếp tục hiện đại ho&aacute; hệ thống điện.</p> <p>&Ocirc;ng V&otilde; Quang L&acirc;m bổ sung, hiện mỗi c&ocirc;ng nh&acirc;n chỉ được ph&eacute;p ghi số điện tại một khu vực trong 6 th&aacute;ng sẽ phải lu&acirc;n chuyển sang tuyến/khu vực kh&aacute;c. &quot;Điều n&agrave;y nhằm đảm bảo c&ocirc;ng bằng, tr&aacute;nh việc c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;m quen với địa b&agrave;n&quot;, &ocirc;ng L&acirc;m cho biết.</p> <p>Trong tuần n&agrave;y, đo&agrave;n kiểm tra của EVN sẽ tiếp tục l&agrave;m việc tới Tổng c&ocirc;ng ty Điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam v&agrave; TP HCM về c&ocirc;ng t&aacute;c ghi, đo đếm c&ocirc;ng tơ, lập h&oacute;a đơn tiền điện...</p> <p>Từ 1-22/6, trung t&acirc;m chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của EVNHANOI nhận gần 62.000 y&ecirc;u cầu, trong đ&oacute; 3.500 phản &aacute;nh, khiếu nại li&ecirc;n quan đến chỉ số điện, ho&aacute; đơn tăng 4,6 lần so với th&aacute;ng 5.</p> <p>C&ograve;n tại Điện lực Vĩnh Ph&uacute;c, trong th&aacute;ng 5 v&agrave; 6 ph&aacute;t hiện 15 trường hợp ghi sai chỉ số c&ocirc;ng tơ, trong đ&oacute; 7 trường hợp ph&aacute;t hiện do kh&aacute;ch h&agrave;ng khiếu nại, phản &aacute;nh qua trung t&acirc;m chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; 8 trường hợp ng&agrave;nh điện ph&aacute;t hiện trong qu&aacute; tr&igrave;nh r&agrave; so&aacute;t lại chỉ số ghi. Sau r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra, điện lực Vĩnh Ph&uacute;c truy thu 3 trường hợp v&agrave; tho&aacute;i ho&agrave;n 4 trường hợp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top