--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Hành động giảm thiểu rác thải nhựa

BA (GHI) - 16:30 10/09/2021

Dự án Hỗ trợ Mạng lưới hành động về Rác thải nhựa” và Kết nối các bên liên quan cho thực hiện 3R (Tiết giảm – Tái Sử dụng và Tái chế) tại Việt Nam do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Greenhub) xây dựng.

Greenhub là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tiếp nhận và triển khai với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 426.999USD từ Quỹ Coca-Cola toàn cầu.

Dự án được triển khai tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu rất cụ thể là thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan thực hiện 3R, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trên nền tảng khoa học, lợi ích xã hội và bền vững.

Đồng thời, thúc đẩy kinh tế, khởi nghiệp tại cộng đồng, với sự tham gia tích cực của phụ nữ thông qua các hoạt động 3R; tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp với cộng đồng địa phương để thực hiện 3R; truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và vận động chính sách góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Trong 3 năm thực hiện dự án, từ tháng 10/2018 - 5/2021, dự án đã đạt được những kết quả đặt ra. Dự án đã hỗ trợ cho các nhóm phụ nữ cộng đồng trong việc khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế và đời sống hàng ngày.

Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hạ Long và các chi hội phụ nữ tại các phường; dự án đã hình thành các tổ nhóm thu gom phân loại rác thải, xây dựng và cùng thực hiện các ý tưởng giảm rác nhựa, tái chế, tái sử dụng.

Nhiều sáng kiến kinh doanh dựa trên rác thải nhựa đã được dự án hỗ trợ tiếp cận thị trường, tiêu thụ hàng hoá ổn định, góp phần tạo ra sinh kế, hiệu quả kinh tế cho các nhóm phụ nữ cộng đồng.

Thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên tại địa bàn TP Hạ Long, dự án đã kết nối được nhiều nhóm thanh niên, tổ chức được các chương trình, cuộc thi bổ ích dành cho các bạn trẻ, từ đó tìm kiếm được nhiều nhân tố tích cực, tài năng; hỗ trợ triển khai nhiều chương trình, dự án quy mô nhỏ của các bạn trẻ trong việc làm sạch môi trường sống tại địa phương, thực hiện các hoạt động 3R, giảm thiểu rác thải nhựa.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---