Hàng vạn người "chôn chân" dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội

Sáng ngày 8/1, nhiều tuyến đường tại khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội) xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ, hàng nghìn phương tiện nhích từng mét một.

<div> <p><span><strong>H&Agrave;NG VẠN NGƯỜI &quot;CH&Ocirc;N CH&Acirc;N&quot; DƯỚI GI&Aacute; LẠNH 10 ĐỘ C TẠI H&Agrave; NỘI&nbsp;</strong></span></p> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 8/1, nhiều tuyến đường tại khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội) xảy ra t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc cục bộ nhiều giờ đồng hồ, h&agrave;ng ngh&igrave;n phương tiện nh&iacute;ch từng m&eacute;t một.</strong></p> <figure class="video" contenteditable="false"> <video data-src="2021/01/08/un-tac-duong-pham-hung-1610078747171.mp4" data-video-id="131881" data-video-key="7adb5eb5bfac735a2844f3dc1cef543a" height="1080" poster="https://icdn.dantri.com.vn/thumb-video/2021/01/08/un-tac-duong-pham-hung-1610078747171/0_00_00.jpg" width="1920">&nbsp;</video> <figcaption>H&agrave;ng vạn người &quot;ch&ocirc;n ch&acirc;n&quot; dưới gi&aacute; lạnh 10 độ C tại H&agrave; Nội</figcaption> </figure> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-3-1610077411663.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 1" /></figure> <p>Theo ghi nhận của ph&oacute;ng vi&ecirc;n, hơn 9h s&aacute;ng nay 8/1, tại c&aacute;c tuyến đường như: Phạm H&ugrave;ng, T&ocirc;n Thất Thuyết, Nguyễn Ho&agrave;ng, Mễ Tr&igrave;... xảy ra t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc nghi&ecirc;m trọng, c&aacute;c phương tiện kh&ocirc;ng thể di chuyển, dừng xe trong nhiều giờ đồng hồ.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-4-1610077415490.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 2" /></figure> <p>Tại tuyến đường Phạm H&ugrave;ng (H&agrave; Nội), &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i hơn 2km hướng từ Đại Lộ Thăng Long về cầu vượt Mai Dịch.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-12-1610077454131.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 3" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-15-1610077463496.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 4" /></figure> </div> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-14-1610077444236.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 5" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-16-1610077466102.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 6" /></figure> </div> </div> <p>Tại H&agrave; Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đ&ecirc;m qua l&agrave; 11 độ C. Trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay, nhiệt độ được dự b&aacute;o dao động ở ngưỡng 10-13 độ C, nhiệt độ thực tế ngo&agrave;i trời trong s&aacute;ng nay chỉ khoảng 9 độ C.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-25-1610079990674.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 7" /></figure> <p>Một số người mặc &aacute;o mưa để tr&aacute;nh gi&oacute; r&eacute;t.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-10-1610077467380.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 8" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-13-1610077469181.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 9" /></figure> </div> </div> <p>H&agrave;ng loạt phương tiện xe m&aacute;y tr&egrave;o l&ecirc;n vỉa h&egrave;, cố gắng vượt qua đoạn &ugrave;n tắc để kịp giờ l&agrave;m...</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-nguyen-hoang-3-1610077467935.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 10" /></figure> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-nguyen-hoang-2-1610077474240.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 11" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 325px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 12" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-nguyen-hoang-1-1610077469921.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 12" /></figure> </div> </div> <p>Tại đường Nguyễn Ho&agrave;ng (Nam Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội) cũng xảy ra t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc k&eacute;o d&agrave;i, h&agrave;ng ngh&igrave;n phương tiện &quot;gồng m&igrave;nh&quot; di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.</p> <div class="photo-grid align-overflow"> <div class="photo-row"> <figure class="image" style="margin: 0 5px 0 0; height: 332px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 13" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-ton-that-thuyet-2-1610077467956.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 13" /></figure> <figure class="image" style="margin: 0 0px 0 0; height: 332px;"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 14" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-ton-that-thuyet-1-1610077404434.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 14" /></figure> </div> </div> <p>Tại đường T&ocirc;n Thất Thuyết (H&agrave; Nội), h&agrave;ng d&agrave;i phương tiện nối đu&ocirc;i nhau nh&iacute;ch từng m&eacute;t di chuyển chậm theo hướng về đường Phạm H&ugrave;ng.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 15" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-6-1610077417446.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 15" /></figure> <p>Anh Ho&agrave;ng Văn Thạo (32 tuổi, ở phường Mỹ Đ&igrave;nh 2, quận Nam Từ Li&ecirc;m) cho biết, hằng ng&agrave;y anh đi đường L&ecirc; Đức Thọ để đi l&agrave;m nhưng nay thấy bị cấm đường n&ecirc;n rẽ v&agrave;o đường Nguyễn Ho&agrave;ng để ra đường Phạm H&ugrave;ng v&agrave; đứng im tại chỗ hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể di chuyển qua khu vực n&agrave;y. Được biết tại quảng trường s&acirc;n vận động Mỹ Đ&igrave;nh trong s&aacute;ng nay c&oacute; tổng duyệt lễ ra qu&acirc;n bảo vệ Đại hội Đảng to&agrave;n quốc của lực lượng Bộ Tư lệnh CSCĐ n&ecirc;n đường L&ecirc; Đức Thọ bị cấm đường.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 16" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-7-1610077386017.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 16" /></figure> <p>Tại đường Phạm H&ugrave;ng, đoạn qua cổng khu đ&ocirc; thị Mễ Tr&igrave; Hạ, &ugrave;n tắc theo cả 2 chiều đường.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 17" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-1-1610077415402.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 17" /></figure> <p>Khu vực qua cổng bến xe Mỹ Đ&igrave;nh cũng trong t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc cục bộ. Đường tr&ecirc;n cao phương tiện lưu th&ocirc;ng c&oacute; vẻ dễ d&agrave;ng hơn.</p> <figure class="image align-overflow" contenteditable="false"><img alt="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 18" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/08/icdn-dantri-com-vn_duong-pham-hung-17-1610077454535.jpg" title="Hàng vạn người chôn chân dưới giá lạnh 10 độ C tại Hà Nội - 18" /></figure> <p>Lực lượng CSGT phải hoạt động rất vất vả, điều tiết giao th&ocirc;ng trong buổi s&aacute;ng ng&agrave;y 8/1.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top