• hang hoa

Danh sách 6 cảng thủy của Hà Nội tới năm 2030
Thời sự- Quốc Trọng - 18:00 15/11/2021
Đến năm 2030, Hà Nội có 1 cụm cảng thủy hành khách và 5 cụm cảng thủy hàng hóa nằm ven các sông Hồng, Đáy, Cầu và sông Công.
--Quảng cáo---