• Hà Nội

Trí thức Khoa học Công nghệ Thủ đô góp ý kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Khoa học- Vân Bùi - 19:00 26/05/2022
Hơn 8 năm thực hiện, Luật Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả trong thực tiễn, song cũng bộc lộ một số tồn tại và yêu cầu mới trong bối cảnh mới. Nhân dịp này, các trí thức, nhà khoa học đã đóng góp ý kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
--Quảng cáo---