--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Gợi ý đáp án 24 mã đề môn Toán tốt nghiệp THPT

NHÓM PV - 16:28 07/07/2021

Chiều 7/7, thí sinh hoàn thành bài môn Toán, sau 90 phút thi trắc nghiệm. Zing gợi ý đáp án các mã đề thi môn Toán.

Gợi ý đáp án môn Toán mã đề 109 được thực hiện bởi thầy Lương Đức Trọng, Phạm Anh Tuấn - Giáo viên trường Lương Thế Vinh, Hà Nội.       

Giáo viên giải đề thi Toán tốt nghiệp THPT.

Mã đề 101 do giảng viên Trung tâm 247 thực hiện

           
  1. A 2. C 3. B 4. D 5. D
  6. A 7. D 8. D 9. A 10. C
  11. C 12. A 13. C 14. A 15. C
  16. B 17. C 18. A 19. B 20. A
  21. B 22. D 23. B 24. A 25. B
  26. C 27. B 28. B 29. B 30. A
  31. C 32. D 33. B 34. B 35. A
  36. C 37. A 38. A 39. A 40. B
  41. D 42. D 43. B 44. A 45.C
  46. D 47. C 48. D 49. D 50. A

Mã đề 102

           
  1. C 2. D 3. D 4. D 5. A
  6. A 7. C 8. C 9. C 10. A
  11. B 12. D 13. A 14. B 15. D
  16. D 17. B 18. D 19. C 20. C
  21. D 22. D 23. C 24. D 25. C
  26. A 27. D 28. B 29. B 30. B
  31. A 32. C 33. C 34. B 35. B
  36. C 37. B 38. B 39. B 40. A
  41. B 42. B 43. A 44. C 45. A
  46. A 47. A 48. B 49. B 50. C

Mã đề 103

           
  1. B 2. C 3. C 4. D 5. C
  6. C 7.B 8. A 9. B 10. C
  11. D 12. A 13. C 14. A 15. B
  16. C 17. B 18. D 19. C 20. D
  21.C 22. A 23. A 24. B 25. C
  26. A 27. D 28. A 29. B 30. A
  31. A 32. D 33. D 34. B 35. B
  36. A 37. B 38. A 39. 40.
  41. B 42. D 43. B 44. A 45. D
  46. A 47. D 48. B 49. D 50. A

Mã đề 104

           
  1. B 2. C 3. D 4. C 5. C
  6. D 7. C 8. B 9. B 10. B
  11. C 12. C 13. B 14. C 15. C
  16. C 17. A 18. B 19. A 20. D
  21. D 22. B 23. A 24. A 25. C
  26. A 27. D 28. B 29. A 30. D
  31. A 32. D 33. B 34. A 35. A
  36. A 37. B 38. A 39. B 40. D
  41. A 42. B 43. D 44. B 45. D
  46. B 47. B 48. B 49. A 50. D

Mã đề 105

           
  1. A 2. B 3. B 4. D 5. D
  6. B 7. D 8. C 9. C 10. B
  11. C 12. B 13. A 14. C 15. B
  16. C 17. B 18. B 19. A 20. D
  21. A 22. D 23. A 24. A 25. D
  26. D 27. C 28. B 29. D 30. B
  31. D 32. C 33. C 34. B 35. A
  36. A 37. C 38. C 39. D 40. B
  41. D 42. C 43. A 44. C 45. C
  46. B 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 106

           
  1. C 2. B 3. D 4. D 5. C
  6. A 7. B 8. B 9. C 10. C
  11. D 12. B 13. D 14. D 15. A
  16. C 17. C 18. C 19. A 20. C
  21. B 22. B 23. C 24. B 25. D
  26. D 27. B 28. A 29. A 30. C
  31. C 32. B 33. D 34. D 35. C
  36. B 37. A 38. A 39. A 40. B
  41. A 42. B 43. B 44. D 45. B
  46. A 47. B 48. A 49. A 50. D

Mã đề 107

           
  1. A 2. C 3. C 4. A 5. D
  6. B 7. C 8. D 9. C 10. C
  11. D 12. D 13. B 14. B 15. D
  16. B 17. C 18. B 19. C 20. A
  21. C 22. D 23. C 24. A 25. D
  26. B 27. D 28. A 29. B 30. C
  31. C 32. D 33. C 34. C 35. D
  36. D 37. D 38. A 39. A 40. B
  41. C 42. B 43. A 44. A 45. B
  46. C 47. D 48. A 49. A 50. B

Mã đề 108

           
  1. C 2. C 3. B 4. C 5. D
  6. A 7. A 8. B 9. C 10. C
  11. D 12. A 13. B 14. A 15. B
  16. D 17. D 18. D 19. B 20 A
  21. B 22. B 23. A 24. D 25. A
  26. B 27. A 28. A 29. B 30. A
  31. A 32. D 33. B 34. A 35. B
  36. D 37. A 38. D 39. B 40. D
  41. C 42. B 43. D 44. A 45. D
  46. B 47. A 48. D 49. B 50. D

 Mã đề 109                                                                    

           
  1. A 2. A 3. D 4. A 5. A
  6. C 7. B 8. C 9. B 10. B
  11. B 12. C 13. B 14. A 15. B
  16. A 17. B 18. A 19. B 20. B
  21. B 22. C 23. C 24.D 25. C
  26. C 27. D 28. A 29. B 30. A
  31. A 32. D 33. C 34. D 35. A
  36. C 37. D 38.C 39. D 40. D
  41. C 42. D 43. A 44.A 45. C
  46. C 47. B 48. A 49. A 50. C

Mã đề 110

           
  1. A 2. A 3. A 4. D 5. D
  6. B 7. A 8. A 9. C 10. D
  11. D 12. C 13. C 14. B 15. B
  16. C 17. B 18. B 19.A 20. A
  21. B 22. B 23. A 24. B 25. B
  26. A 27. B 28. C 29. D 30. C
  31. B 32. D 33. A 34. D 35. C
  36. D 37. C 38. A 39. C 40. A
  41. D 42. D 43. C 44. C 45. D
  46. D 47. C 48. D 49. C 50. A

Mã đề 111

           
  1. A 2. B 3. C 4. C 5. D
  6. D 7. C 8. C 9. D 10. D
  11. D 12. B 13. B 14. B 15. C
  16. D 17. A 18. C 19. C 20. D
  21. C 22. B 23. A 24. C 25. D
  26. A 27. B 28. C 29. B 30. D
  31. A 32. C 33. B 34. D 35. D
  36. D 37. B 38. D 39. C 40. B
  41. D 42. C 43. B 44. B 45. C
  46. B 47. D 48. B 49. C 50. C

Mã đề 112

           
  1. C 2. C 3. B 4. D 5. A
  6. D 7. C 8. A 9. B 10. B
  11. D 12. C 13. A 14. D 15. B
  16. B 17. C 18. A 19. C 20. C
  21. D 22. B 23. C 24. D 25. B
  26. D 27. D 28. A 29. D 30. A
  31. C 32. D 33. A 34. C 35. D
  36. B 37. A 38. B 39. D 40. B
  41. C 42. C 43. C 44. A 45. A
  46. B 47. C 48. D 49. B 50. A

Mã đề 113

           
  1. D 2. B 3. B 4. A 5. B
  6. C 7. D 8. D 9. B 10. A
  11. A 12. B 13. C 14. D 15. A
  16. D 17. C 18. A 19. B 20. B
  21. A 22. B 23. C 24. A 25. A
  26. B 27. C 28. C 29. C 30. A
  31. A 32. C 33. C 34. A 35. C
  36. C 37. C 38. B 39. B 40. B
  41. A 42. C 43. A 44. C 45. C
  46. B 47. C 48. B 49. A 50. B

Mã đề 114

           
  1. B 2. C 3. A 4. D 5. C
  6. D 7. B 8. D 9. B 10. B
  11. C 12. D 13. B 14. A 15. D
  16. D 17. C 18. B 19. D 20. C
  21. A 22. A 23. D 24. A 25. A
  26. B 27. D 28. B 29. B 30. A
  31. D 32. A 33. B 34. D 35. D
  36. A 37. A 38. D 39. D 40. A
  41. A 42. A 43. B 44. A 45. B
  46. B 47. D 48. B 49. B 50. A

Mã đề 115

           
  1. A 2. C 3. A 4. D 5. D
  6. D 7. A 8. A 9. D 10. B
  11. A 12. A 13. D 14. C 15. B
  16. C 17. A 18. A 19. A 20. B
  21. B 22. B 23. C 24. B 25. A
  26. A 27. B 28. B 29. A 30. C
  31. C 32. B 33. C 34. C 35. B
  36. B 37. A 38. C 39. A 40. B
  41. B 42. C 43. C 44. A 45. C
  46. C 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 116

           
  1. B 2. A 3. C 4. D 5. C
  6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
  11. B 12. B 13. A 14. B 15. B
  16. D 17. C 18. C 19. A 20. C
  21. D 22. D 23. C 24. D 25. C
  26. D 27. C 28. D 29. A 30. C
  31. C 32. C 33. A 34. A 35. A
  36. C 37. D 38. C 39. A 40. A
  41. D 42. A 43. D 44. A 45. D
  46. D 47. C 48. A 49. A 50. D

Mã đề 117

           
  1. D 2. C 3. B 4. B 5. A
  6. D 7. C 8. A 9. B 10. C
  11. A 12. A 13. A 14. C 15. B
  16. A 17. C 18. C 19. D 20. A
  21. B 22. A 23. C 24. D 25. C
  26. D 27. C 28. A 29. D 30. C
  31. D 32. A 33. A 34. C 35. D
  36. D 37. C 38. C 39. D 40. D
  41. A 42. C 43. D 44. D 45. A
  46. D 47. B 48. D 49. D 50. A

Mã đề 118

           
  1. C 2. A 3. D 4. C 5. C
  6. D 7. A 8. A 9. B 10. A
  11. A 12. D 13. B 14. D 15. C
  16. B 17. B 18. A 19. C 20. C
  21. D 22. B 23. D 24. A 25. B
  26. C 27. B 28. A 29. B 30. C
  31. B 32. B 33. A 34. D 35. A
  36. C 37. A 38. B 39. A 40. D
  41. D 42. D 43. C 44. B 45. A
  46. C 47. D 48. B 49. B 50. C

Mã đề 119

           
  1. D 2. C 3. C 4. D 5. D
  6. C 7. A 8. C 9. B 10. B
  11. B 12. A 13. D 14. C 15. C
  16. A 17. B 18. D 19. A 20. D
  21. D 22. B 23. B 24. B 25. C
  26. A 27. D 28. A 29. C 30. C
  31. B 32. B 33. D 34. C 35. A
  36. B 37. A 38. D 39. A 40. B
  41. C 42. D 43. D 44. B 45. C
  46. A 47. D 48. B 49. A 50. B

Mã đề 120

           
  1. B 2. A 3. A 4. B 5. D
  6. B 7. A 8. A 9. D 10. D
  11. B 12. B 13. A 14. A 15. D
  16. D 17. C 18. C 19. D 20. D
  21. C 22. C 23. D 24. C 25. A
  26. D 27. B 28. D 29. A 30. A
  31. B 32. D 33. D 34. C 35. C
  36. D 37. B 38. C 39. A 40. B
  41. C 42. B 43. C 44. A 45. C
  46. D 47. B 48. A 49. C 50. C

Mã đề 121

           
  1. A 2. D 3. A 4. A 5. C
  6. D 7. C 8. C 9. A 10. C
  11. B 12. C 13. B 14. D 15. D
  16. D 17. B 18. D 19. A 20. B
  21. C 22. B 23. C 24. C 25. B
  26. D 27. B 28. D 29. A 30. D
  31. C 32. D 33. C 34. D 35. A
  36. D 37. C 38. B 39. B 40. A
  41. A 42. C 43. A 44. B 45. B
  46. A 47. A 48. D 49. B 50. A

Mã đề 122

           
  1. A 2. A 3. C 4. A 5. C
  6. C 7. B 8. D 9. C 10. D
  11. D 12. C 13. B 14. A 15. B
  16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
  21. B 22. B 23. D 24. D 25. C
  26. C 27. D 28. B 29. D 30. B
  31. D 32. D 33. B 34. C 35. B
  36. B 37. C 38. D 39. D 40. C
  41. B 42. D 43. B 44. B 45. C
  46. D 47. B 48. C 49. D 50. D

Mã đề 123

           
  1. B 2. A 3. D 4. C 5. B
  6. D 7. D 8. B 9. A 10. C
  11. B 12. A 13. C 14. B 15. B
  16. C 17. D 18. C 19. D 20. A
  21. B 22. A 23. B 24. A 25. D
  26. B 27. D 28. A 29. A 30. C
  31. D 32. A 33. C 34. D 35. C
  36. D 37. B 38. C 39. D 40. C
  41. D 42. A 43. A 44. D 45. C
  46. A 47. B 48. D 49. C 50. D

Mã đề 124

           
  1. C 2. D 3. A 4. C 5. B
  6. D 7. B 8. A 9. C 10. B
  11. B 12. D 13. A 14. A 15. B
  16. C 17. C 18. B 19. B 20. D
  21. D 22. C 23. D 24. D 25. C
  26. D 27. B 28. C 29. B 30. A
  31. A 32. B 33. C 34. B 35. C
  36. D 37. C 38. C 39. A 40. A
  41. A 42. D 43. A 44. D 45. B
  46. D 47. B 48. A 49. D 50. A

Đề thi môn Toán

Bai giai de thi mon Toan anh 2
Bai giai de thi mon Toan anh 3
Bai giai de thi mon Toan anh 4
Bai giai de thi mon Toan anh 5
Bai giai de thi mon Toan anh 6

 

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Khi đàn ông bị “của lạ” khiến “mạt vận”
Đời sống- Đức Vinh - 09:40 12/08/2022
Nhìn cả trong nước và nước ngoài, không ít “sao” và doanh nhân dính vào bê bối tình dục, lạm dụng trẻ vị thành niên hay ồn ào tình ái. Hầu hết họ đều khó có sự nghiệp thăng hoa sau khi bị lộ sự việc. Chỉ vì một phút nông nổi, “ham của lạ” mà nhiều quý ông đã phải đánh đổi cả sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, hạnh phúc...
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • Pin nổ, bé 10 tuổi bị tổn thương nặng
  Khỏe- Nhật Hà - 15:40 12/08/2022
  Pin đồ chơi phát nổ khiến các mảnh vỡ bóng đèn văng vào người khiến trẻ bị dị vật găm vào nhiều nơi trên cơ thể.
 • Tổn thương viêm màng não do nang sán
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:39 12/08/2022
  Các thầy thuốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp người bệnh bị tổn thương viêm não do nang sán.
 • Klinefelter- hội chứng rối loạn di truyền ở nam giới
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:37 12/08/2022
  Klinefelter được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1942, nguyên nhân do thừa một nhiễm sắc thể X, dẫn đến nhiễm sắc thể đột biến XXY (thông thường là XY). Đây là một rối loạn di truyền ở nam giới, cứ khoảng 800-1.000 trẻ nam sinh ra thì có một trẻ mắc hội chứng này. Người mắc bệnh là nam giới thường không thể sinh con.
 • Virus mới phát hiện ở Trung Quốc dễ bùng phát bệnh ở người
  Khỏe- Khánh Thủy - 15:31 12/08/2022
  Henipavirus là mầm bệnh mới nổi, độc lực cao, dễ bùng phát bệnh ở người, tỷ lệ tử vong cao hơn so với Covid-19.
 • Chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 5 tuổi
  Khỏe- Thúy Nga - 15:27 12/08/2022
  Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2023. Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm cho nhóm tuổi này.