Giúp dân vùng tâm bão thoát cảnh 'màn trời, chiếu đất'

Bão số 9 càn quét khiến hơn 140.000 nhà dân ở Quảng Ngãi bị sập, tốc mái. Những ngày qua, công an, bộ đội cùng đoàn viên thanh niên giúp người dân vùng tâm bão lợp lại mái nhà.

<div> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_1_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">B&atilde;o số 9 đổ bộ trực tiếp v&agrave;o v&ugrave;ng ven biển huyện B&igrave;nh Sơn (<span>Quảng Ng&atilde;i</span>) khiến 19.000 nh&agrave; d&acirc;n bị sập, tốc m&aacute;i; 66 ng&ocirc;i trường c&ugrave;ng nhiều trụ sở cơ quan, trạm y tế bị tốc m&aacute;i hỏng nặng. Trong ảnh l&agrave; c&aacute;c l&agrave;ng ch&agrave;i ở x&atilde; B&igrave;nh Hải (huyện B&igrave;nh Sơn), nơi c&oacute; nhiều nh&agrave; d&acirc;n bị sập, tốc m&aacute;i do b&atilde;o g&acirc;y ra.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_2_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c chiến sĩ Tiểu đo&agrave;n 3, Trung đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t cơ động Nam Trung Bộ đ&oacute;ng qu&acirc;n tại Khu kinh tế Dung Quất chẻ tre gi&uacute;p người d&acirc;n ở x&atilde; B&igrave;nh Đ&ocirc;ng, huyện B&igrave;nh Sơn lợp lại m&aacute;i nh&agrave; sau b&atilde;o.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_3_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">Những ng&agrave;y qua, gia đ&igrave;nh b&agrave; L&ecirc; Thị Gi&agrave;u (64 tuổi, ở th&ocirc;n T&acirc;n Hy, x&atilde; B&igrave;nh Đ&ocirc;ng, huyện B&igrave;nh Sơn) l&acirc;m cảnh &quot;m&agrave;n trời, chiếu đất&quot; phải ngủ tạm trong chuồng b&ograve;. Trước t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y, c&aacute;n bộ, chiến sĩ về đ&acirc;y chặt tre, lợp m&aacute;i bạt gi&uacute;p đỡ gia đ&igrave;nh b&agrave; Gi&agrave;u c&oacute; chỗ ăn ở, sinh hoạt tạm thời qua m&ugrave;a mưa gi&oacute;.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_6_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">C&aacute;c chiến sĩ đ&oacute;ng nẹp tre lợp lại m&aacute;i nh&agrave; cho d&acirc;n ở v&ugrave;ng t&acirc;m b&atilde;o B&igrave;nh Sơn. &quot;Trong l&uacute;c người d&acirc;n v&ugrave;ng t&acirc;m b&atilde;o chưa xoay sở được tiền để mua t&ocirc;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tạm ứng nguồn kinh ph&iacute; dự ph&ograve;ng mua những tấm bạt gi&uacute;p d&acirc;n lợp lại m&aacute;i nh&agrave; tr&uacute; tạm vượt qua kh&oacute; khăn trước mắt&quot;, &ocirc;ng Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND x&atilde; B&igrave;nh Đ&ocirc;ng cho hay.</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_11_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 5" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">Trung t&aacute; Tống Văn Hải, Ph&oacute; Tiểu đo&agrave;n trưởng, Tiểu đo&agrave;n 3, Trung đo&agrave;n Cảnh s&aacute;t cơ động Nam Trung Bộ, cho biết li&ecirc;n tục những ng&agrave;y sau b&atilde;o số 9, đơn vị đ&atilde; huy động h&agrave;ng ngh&igrave;n lượt c&aacute;n bộ, chiến sĩ về c&aacute;c x&atilde; ven biển của huyện B&igrave;nh Sơn gi&uacute;p d&acirc;n sửa lại nh&agrave; cửa bị sập, tốc m&aacute;i, dọn vệ sinh, sửa chữa c&aacute;c trường học hư hỏng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_5_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 6" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i ưu ti&ecirc;n gi&uacute;p c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, hộ ngh&egrave;o, người gi&agrave; neo đơn để sửa chữa, lợp lại m&aacute;i nh&agrave;, mong mọi người sớm ổn định cuộc sống sau cơn b&atilde;o số 9&quot;, trung t&aacute; Hải n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_4_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 7" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">C&aacute;n bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy qu&acirc;n sự huyện Tư Nghĩa gi&uacute;p gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Trần Văn Đ&ocirc; (ngụ tổ d&acirc;n phố 2, thị trấn La H&agrave;) dọn dẹp nh&agrave; bị sập, tốc m&aacute;i do b&atilde;o số 9 g&acirc;y ra. &quot;Trước mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn do bị thiệt hại nặng trong b&atilde;o số 9, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ về đ&acirc;y gi&uacute;p đỡ, vợ chồng ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy được an ủi, ấm l&ograve;ng&quot;, &ocirc;ng Đ&ocirc; n&oacute;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_7_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 8" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, Huyện đo&agrave;n Tư Nghĩa cũng huy động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về c&aacute;c địa phương dọn dẹp, lợp lại m&aacute;i nh&agrave; cho c&aacute;c hộ d&acirc;n bị thiệt hại nặng do b&atilde;o số 9 g&acirc;y ra.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_8_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 9" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">&quot;Sau b&atilde;o số 9, ch&uacute;ng t&ocirc;i huy động h&agrave;ng trăm lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ra qu&acirc;n dọn vệ sinh m&ocirc;i trường, tham gia khắc phục hệ thống điện thắp s&aacute;ng, nước sinh sinh hoạt ở c&aacute;c khu d&acirc;n cư. Huyện đo&agrave;n cũng k&ecirc;u gọi c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m hỗ trợ t&ocirc;n gi&uacute;p người d&acirc;n v&ugrave;ng t&acirc;m b&atilde;o x&atilde; Nghĩa Điền lợp lại m&aacute;i nh&agrave; để sớm ổn định cuộc sống&quot;, anh L&ecirc; Th&agrave;nh Ng&acirc;n, B&iacute; thư Huyện đo&agrave;n Tư Nghĩa chia sẻ.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_10_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 10" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">Trước nghĩa cử cao đẹp của c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, b&agrave; L&ecirc; Thị Chuyền (ngụ x&atilde; Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) cảm k&iacute;ch. &quot;Tuổi gi&agrave; lại neo đơn, b&atilde;o số 9 ập tới l&agrave;m tốc m&aacute;i nh&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n khiến cuộc sống của t&ocirc;i x&aacute;o trộn lớn. Những ng&agrave;y qua t&ocirc;i phải đến ngủ tạm ở nh&agrave; h&agrave;ng x&oacute;m. B&acirc;y giờ th&igrave; y&ecirc;n t&acirc;m rồi v&igrave; c&oacute; c&aacute;c bạn trẻ về gi&uacute;p dựng lại m&aacute;i nh&agrave;&quot;, b&agrave; Chuyền bộc bạch.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Thiet hai nang do bao so 9 anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/03/znews-photo-zadn-vn_anh_9_zing.jpg" title="Thiệt hại nặng do bão số 9 ảnh 11" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption" style="text-align: justify;">Thống k&ecirc; sơ bộ của UBND tỉnh Quảng Ng&atilde;i, b&atilde;o số 9 khiến 13 người bị thương, 325 ng&ocirc;i nh&agrave; bị thiệt hại ho&agrave;n to&agrave;n, hơn 140.000 ng&ocirc;i nh&agrave; bị sập, tốc m&aacute;i hư hỏng. Ngo&agrave;i ra, c&oacute; 450 trường học, cơ sở gi&aacute;o dục, 70 cơ sở y tế, 105 nh&agrave; văn h&oacute;a th&ocirc;n, x&atilde; bị tốc m&aacute;i, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao th&ocirc;ng, hệ thống k&ecirc;nh mương thủy lợi bị sạt lở&hellip;</td> </tr> </tbody> </table> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/HtfVW9ZiReU/d3eb2770143efd60a42f/d4c0fe10a2544b0a1245/720/21af730e2041c91f9050.mp4?authen=exp=1604492499~acl=/HtfVW9ZiReU/*~hmac=9c671ea26fdb6b282e60854ec40194bf" false="" source-url="/video-dan-vung-tam-bao-ngu-tam-o-nha-tam-chuong-bo-post1148772.html"> <div class="video-container formatted" style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="21af730e2041c91f9050" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/sotntb/2020_11_02/Settop_clip.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/23UvBz5W-WU/7d9e8b05b84b5115085a/4cb96469382dd173883c/480/21af730e2041c91f9050.mp4?authen=exp=1604492499~acl=/23UvBz5W-WU/*~hmac=064861ebb693856b7e44f51c8c401fbd" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/pa5oKSndYWQ/whls/vod/0/ZekAEteL7ny_FppHAUy/21af730e2041c91f9050.m3u8?authen=exp=1604449299~acl=/pa5oKSndYWQ/*~hmac=98763055052b87bfd467c76ed721899f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/23UvBz5W-WU/7d9e8b05b84b5115085a/4cb96469382dd173883c/480/21af730e2041c91f9050.mp4?authen=exp=1604492499~acl=/23UvBz5W-WU/*~hmac=064861ebb693856b7e44f51c8c401fbd" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/HtfVW9ZiReU/d3eb2770143efd60a42f/d4c0fe10a2544b0a1245/720/21af730e2041c91f9050.mp4?authen=exp=1604492499~acl=/HtfVW9ZiReU/*~hmac=9c671ea26fdb6b282e60854ec40194bf" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>D&acirc;n v&ugrave;ng t&acirc;m b&atilde;o ngủ tạm ở nh&agrave; tắm, chuồng b&ograve;</span></strong> Nh&agrave; sập, tốc m&aacute;i trong b&atilde;o số 9 khiến nhiều gia đ&igrave;nh ở B&igrave;nh Sơn (Quảng Ng&atilde;i) phải ở tạm trong nh&agrave; tắm hoặc chuồng trại gia s&uacute;c.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top