Giám đốc Công an Hà Nam làm Cục trưởng CSGT

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an Hà Nam được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

<div> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/Dai-ta-Trung-3511-1593246902.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=RRCjflSCGCK6RFVg5UCOIg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="908" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dai-ta-trung-3511-1593246902.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/Dai-ta-Trung-3511-1593246902.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=VgnJ-0b-ATVoVxgjcuQdsQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/27/Dai-ta-Trung-3511-1593246902.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Gl2N4Nm7iTWStIjefBG-hA 2x" /><img alt="Đai tá Nguyễn Văn Trung phát biểu trong buổi lễ điều động. Ảnh: Công an Hà Nam" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/i1-vnexpress-vnecdn-net_dai-ta-trung-3511-1593246902.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>Đai t&aacute; Nguyễn Văn Trung ph&aacute;t biểu trong buổi lễ điều động. Ảnh: <em>C&ocirc;ng an H&agrave; Nam</em></p> </figcaption> <p>Quyết định bổ nhiệm đại t&aacute; Trung được l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an trao chiều 26/6. &Ocirc;ng Trung sẽ đảm nhiệm chức vụ mới từ ng&agrave;y 1/7 thay cho người tiền nhiệm l&agrave; Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng nhận quyết định nghỉ hưu v&agrave; gi&uacute;p việc cho Bộ trưởng C&ocirc;ng an.</p> <p>C&ugrave;ng ng&agrave;y, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an L&ecirc; Tấn Tới đ&atilde; trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Đại t&aacute; Nguyễn Quốc H&ugrave;ng, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an TP&nbsp;Hải Ph&ograve;ng đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Nam thay cho đại t&aacute; Nguyễn Văn Trung.</p> <p>T&acirc;n Cục trưởng Cục CSGT&nbsp;sinh năm 1967, qu&ecirc; TP H&ograve;a B&igrave;nh, tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh, &ocirc;ng từng c&oacute; nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; l&agrave;m trưởng &nbsp;ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng, C&ocirc;ng an tỉnh Ho&agrave; B&igrave;nh, rồi gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh n&agrave;y. Năm 2016, đại t&aacute; Trung được điều động, lu&acirc;n chuyển l&agrave;m Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Nam cho đến nay.</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top