Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

(khoahocdoisong.vn) - Chiều ngày 27/11, Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest và diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp “Cùng đất nước vượt qua thách thức” đã diễn ra tại Hà Nội.

<p style="text-align: justify;">Chiều ng&agrave;y 27/11, Lễ khai mạc Ng&agrave;y hội khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo quốc gia Techfest v&agrave; diễn đ&agrave;n Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp &ldquo;C&ugrave;ng đất nước vượt qua th&aacute;ch thức&rdquo; đ&atilde; diễn ra tại H&agrave; Nội.&nbsp;</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/128103885_214056676907127_3916561273813608981_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo bấm n&uacute;t khai mạc Ng&agrave;y hội đổi mới s&aacute;ng tạo Techfest 2020.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/128194004_295387611786428_8059092654936012315_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">M&agrave;n đối thoại giữa robot v&agrave; nh&oacute;m t&aacute;c giả mũ c&aacute;ch ly di động Vhem chống dịch Covid-19 tại lễ khai mạc.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Bộ trưởng Bộ KH&amp;CN Huỳnh Th&agrave;nh Đạt cho rằng, hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp s&aacute;ng tạo hiện nay đ&atilde; bước v&agrave;o giai đoạn&nbsp;trọng yếu để ph&aacute;t triển.&nbsp;Để th&iacute;ch ứng v&agrave; chuyển đổi bứt ph&aacute;, ch&uacute;ng ta cần c&ugrave;ng nhau chung tay hợp t&aacute;c, đổi mới s&aacute;ng tạo từ c&aacute;ch l&agrave;m đến tư duy, ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, v&agrave; tạo ra m&ocirc;i trường cạnh tranh ph&ugrave; hợp. Lấy c&aacute;c doanh nghiệp khởi nghiệp l&agrave;m trung t&acirc;m của sự ph&aacute;t triển, nhưng ch&iacute;nh bản th&acirc;n c&aacute;c doanh nghiệp khởi nghiệp cần c&oacute; sự chủ động trong việc đổi mới, chuyển đổi m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng, tạo ra nhiều gi&aacute; trị hơn nữa. Hiện nay, Việt Nam hiện c&oacute; hai doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ l&acirc;n (định gi&aacute; tr&ecirc;n 1 tỷ đ&ocirc; la Mỹ) l&agrave; C&ocirc;ng ty Cổ phần VNG (Vinagame), VNP v&agrave; khoảng 10 doanh nghiệp khởi nghiệp c&oacute; định gi&aacute; tr&ecirc;n 100 triệu đ&ocirc; la Mỹ. &ldquo;T&ocirc;i kỳ vọng đến năm 2025, hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp của ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều kỳ l&acirc;n hơn nữa&rdquo;, Bộ trưởng nhấn mạnh.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/27/128156294_228330991978253_2368030920772198276_n.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Bộ trưởng Bộ KH&amp;CN Huỳnh Th&agrave;nh Đạt ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc Techfest.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div> <div> <p style="text-align: justify;">Theo Bộ trưởng Huỳnh Th&agrave;nh Đạt, để ph&aacute;t triển hơn nữa trong giai đoạn mới, cần&nbsp;tập trung&nbsp;ph&aacute;t triển, li&ecirc;n kết c&aacute;c trung t&acirc;m hỗ trợ khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, đổi mới s&aacute;ng tạo, đặc biệt l&agrave; tại c&aacute;c trường đại học, cao đẳng, viện nghi&ecirc;n cứu, từ đ&oacute; khuyến kh&iacute;ch v&agrave; đẩy mạnh thương mại h&oacute;a kết quả nghi&ecirc;n cứu, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh từ khu vực n&agrave;y. Khai th&aacute;c cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm, khu thử nghiệm, sẵn c&oacute; của c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo, gi&aacute;o dục nghề nghiệp, để h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c khu hỗ trợ kỹ thuật cho khởi nghiệp s&aacute;ng tạo. Lấy tr&iacute; tuệ, con người l&agrave;m gi&aacute; trị cốt l&otilde;i để đổi mới s&aacute;ng tạo.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tại diễn đ&agrave;n Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp năm 2020, Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh tiếp tục đối thoại với c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, chuy&ecirc;n gia, hơn 500 thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp về c&aacute;c nh&oacute;m vấn đề như ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh cho khởi nghiệp, chuyển đổi số v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo, cơ hội v&agrave; vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp, nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, hệ sinh th&aacute;i cho thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp&hellip;</p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Ng&agrave;y hội khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo quốc gia Techfest 2020 với chủ đề &ldquo;Th&iacute;ch ứng &ndash; Chuyển đổi &ndash; Bứt ph&aacute;&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 26 - 29/11. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện thường ni&ecirc;n lớn nhất hội tụ c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo trong nước v&agrave; quốc tế d&agrave;nh cho cộng đồng khởi nghiệp. Sự kiện do Bộ KH&amp;CN phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương tổ chức.&nbsp;</span></div> </div> </div>

Theo Đời sống
back to top