Đi làm ngày 2/9 được hưởng 400% lương

Làm việc hôm nay, người lao động có thể hưởng 400% lương so với ngày thường. 2/9 năm nay cũng là lần cuối áp dụng lịch nghỉ lễ Quốc khánh một ngày.

<div> <p style="text-align: justify;">Năm nay, người lao động được nghỉ lễ Quốc kh&aacute;nh một ng&agrave;y v&agrave; cơ chế hưởng lương khi l&agrave;m th&ecirc;m v&agrave;o ng&agrave;y lễ được giữ nguy&ecirc;n theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing</em>, luật sư Nguyễn Hữu Toại, Đo&agrave;n Luật sư H&agrave; Nội, cho biết theo khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012, những lao động đi l&agrave;m v&agrave;o ng&agrave;y lễ, Tết được hưởng lương theo c&ocirc;ng thức: Tiền lương một ng&agrave;y + 300% lương ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy, người lao động hưởng tổng cộng 400% lương/ng&agrave;y nếu đi l&agrave;m v&agrave;o những ng&agrave;y được quy định l&agrave; lễ, Tết. Ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh nằm trong danh s&aacute;ch những ng&agrave;y n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, Điều 115 Bộ luật Lao động cũng quy định người lao động được hưởng 100% tiền lương trong c&aacute;c ng&agrave;y nghỉ lễ d&ugrave; kh&ocirc;ng đi l&agrave;m.</p> <p style="text-align: justify;">Về việc hưởng th&ecirc;m những trợ cấp kh&aacute;c như tiền ăn trưa, hỗ trợ đi lại... vị luật sư cho biết điều n&agrave;y t&ugrave;y thuộc v&agrave;o nội quy lao động của từng doanh nghiệp. Nếu nội quy lao động chỉ quy định th&ecirc;m 300% lương cứng th&igrave; người lao động kh&ocirc;ng được hưởng c&aacute;c chế độ phụ cấp kh&aacute;c khi l&agrave;m việc trong ng&agrave;y lễ.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="huong luong ngay nghi le Quoc khanh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/02/13/znews-photo-zadn-vn_pho_bank_zing_5_1_.jpg" title="hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc khánh ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Người lao động hưởng 400% lương so với ng&agrave;y thường nếu l&agrave;m việc trong ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh. Ảnh minh họa: <em>Quỳnh Trang</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Khi l&agrave;m việc v&agrave;o ban đ&ecirc;m trong dịp lễ (từ 22h đến 6h s&aacute;ng h&ocirc;m sau), người lao động c&oacute; thể hưởng th&ecirc;m &iacute;t nhất 30% t&iacute;nh theo đơn gi&aacute; tiền lương hoặc tiền lương theo c&ocirc;ng việc của ng&agrave;y l&agrave;m việc b&igrave;nh thường. Đồng thời, người l&agrave;m ca đ&ecirc;m dịp lễ được trả th&ecirc;m 20% t&iacute;nh theo đơn gi&aacute; tiền lương hoặc tiền lương theo c&ocirc;ng việc l&agrave;m v&agrave;o ban ng&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Giả sử đơn gi&aacute; tiền lương hoặc tiền c&ocirc;ng của người lao động hưởng lương th&aacute;ng v&agrave;o ng&agrave;y b&igrave;nh thường l&agrave; A. Khi đ&oacute;, tiền lương l&agrave;m th&ecirc;m giờ v&agrave;o ban đ&ecirc;m trong dịp lễ Quốc kh&aacute;nh của người lao động &iacute;t nhất l&agrave;: 300%A + 30%A + (20% x 300%A) = 390%A.</p> <p style="text-align: justify;">Cộng th&ecirc;m việc được hưởng nguy&ecirc;n lương trong ng&agrave;y nghỉ lễ, nếu l&agrave;m th&ecirc;m v&agrave;o ban đ&ecirc;m trong ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh, tổng tiền lương m&agrave; người lao động c&oacute; thể nhận được bằng 490% tiền lương của ng&agrave;y l&agrave;m việc b&igrave;nh thường.</p> <p style="text-align: justify;">Khoản 1, Điều 103 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ v&agrave;o kết quả sản xuất kinh doanh h&agrave;ng năm v&agrave; mức độ ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc của người lao động.</p> <p style="text-align: justify;">Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định v&agrave; c&ocirc;ng bố tại nơi l&agrave;m việc sau khi tham khảo &yacute; kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Như vậy, đ&acirc;y l&agrave; khoản kh&ocirc;ng bắt buộc phải c&oacute; cho người lao động.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, 2020 l&agrave; năm cuối c&ugrave;ng &aacute;p dụng lịch nghỉ lễ Quốc kh&aacute;nh một ng&agrave;y. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh, người lao động được nghỉ 2 ng&agrave;y trong dịp n&agrave;y l&agrave; 2/9 v&agrave; th&ecirc;m một ng&agrave;y liền kề. Việc lựa chọn ng&agrave;y 1/9 hoặc 3/9 do Bộ LĐTB&amp;XH tham mưu v&agrave; Ch&iacute;nh phủ quyết định theo từng năm.</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top