Đề xuất "nới" thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm

Dừng đóng BHXH tới tháng 12/2020, tiệm nail “điêu đứng” vì ế khách, tâm sự của đại sứ kỹ năng nghề, cô gái trẻ cần việc sập bẫy công an "rởm", kiến nghị kéo dài thời gian gói an sinh 62.000 tỷ đồng…

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đề xuất nới thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/16/56/icdn-dantri-com-vn_viec-lam-1597540210595.jpg" title="Đề xuất nới thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm - 1" /></figure> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin hấp dẫn tr&ecirc;n Chuy&ecirc;n mục An sinh, B&aacute;o D&acirc;n tr&iacute; tuần qua.</p> <p><strong>Người sử dụng lao động gặp kh&oacute; do Covid-19 dừng đ&oacute;ng BHXH đến th&aacute;ng 12/2020</strong></p> <p>Bộ LĐ-TB&amp;XH vừa đồng &yacute; với đề xuất của Bảo hiểm x&atilde; hội VN về việc người sử dụng lao động gặp kh&oacute; do dịch Covid-19 tiếp tục <span>tạm dừng đ&oacute;ng</span> v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất tới hết th&aacute;ng 12/2020.</p> <p>Trường hợp doanh nghiệp gặp kh&oacute; khăn do đại dịch Covid-19 đ&acirc;y ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đ&oacute;ng v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất (lần đầu) th&igrave; thực hiện theo c&aacute;c văn bản hướng dẫn dừng đ&oacute;ng v&agrave;o hai quỹ n&oacute;i tr&ecirc;n của BHXH Việt Nam đ&atilde; ban h&agrave;nh.</p> <p>Thời gian tạm dừng đ&oacute;ng v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất tối đa đến hết th&aacute;ng 12/2020...</p> <p><strong>Tiệm nail &ldquo;đi&ecirc;u đứng&rdquo; v&igrave;... ế kh&aacute;ch</strong></p> <p>Covid-19 khiến nhiều tiệm sửa m&oacute;ng (nail) tại TPHCM chỉ l&aacute;c đ&aacute;c kh&aacute;ch, <span>thu nhập giảm 50 - 70%,</span> trong khi đ&oacute;, tiền thu&ecirc; mặt bằng cao... Theo chị Trần Hồng Nguy&ecirc;n (TPHCM) chủ tiệm nail ở TPHCM, tiệm lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&ocirc;ng hơn kh&aacute;ch</p> <p>Chị phải cho 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n nghỉ việc, g&aacute;nh nặng về tiền lương đối với chị Nguy&ecirc;n cũng giảm đi một phần. Tuy vậy, kh&aacute;ch vẫn thưa thớt n&ecirc;n chị đ&agrave;nh cầu cứu chủ nh&agrave; cho thu&ecirc; để hy vọng giảm bớt tiền thu&ecirc; nh&agrave;.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, chị phải chủ động b&aacute;n th&ecirc;m hoa quả như bưởi, bơ để tăng thu nhập&hellip;</p> <p><strong>Cần việc l&agrave;m, c&ocirc; g&aacute;i trẻ ở Nghệ An sập bẫy c&ocirc;ng an &quot;rởm&quot;</strong><br /> Cứ ngỡ đối tượng Cao Thị Th&agrave;nh Vinh l&agrave; c&ocirc;ng an &ldquo;xịn&rdquo; v&agrave; c&oacute; thể <span>t&igrave;m hộ được việc l&agrave;m</span> , gia đ&igrave;nh chị G. đ&atilde; đưa 240 triệu đồng để người phụ nữ n&agrave;y &ldquo;gi&uacute;p đỡ&rdquo;.</p> <p>TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phi&ecirc;n t&ograve;a h&igrave;nh sự ph&uacute;c thẩm x&eacute;t xử Cao Thị Th&agrave;nh Vinh (SN 1983, tr&uacute; TP Vinh, Nghệ An) về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.</p> <p>Cũng tại phi&ecirc;n to&agrave;, &ocirc;ng L&ecirc; Văn B. (tr&uacute; huyện Thanh Chương, Nghệ An) c&oacute; mặt với tư c&aacute;ch l&agrave; đại diện hợp ph&aacute;p cho người bị hại. Sự việc bắt nguồn từ c&acirc;u chuyện con g&aacute;i &ocirc;ng B. ra trường đ&atilde; l&acirc;u nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m. Th&ocirc;ng qua giới thiệu của người quen, &ocirc;ng B. biết đến Cao Thị Th&agrave;nh Vinh&hellip;</p> <p><strong>Đại sứ kỹ năng nghề VN: &quot;B&agrave;i học nghề đầu ti&ecirc;n đến từ người bố l&agrave;m thợ mộc&quot;</strong></p> <p>&quot;Bố em đ&atilde; n&oacute;i đ&uacute;ng, với kỹ năng nghề được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, em sẽ c&oacute; cơ hội được tuyển dụng v&agrave; l&agrave;m việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất với ho&agrave;n cảnh em v&agrave; gia đ&igrave;nh...&quot;.</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ với PV D&acirc;n tr&iacute; của bạn Nguyễn Văn Hưng - 1 trong 10 vị đại sứ kỹ năng nghề đầu ti&ecirc;n của Việt Nam. Với ho&agrave;n cảnh kinh tế kh&ocirc;ng kh&aacute; giả của gia đ&igrave;nh, ch&agrave;ng trai trẻ đ&atilde; <span>quyết định nghỉ học</span> ở trường đại học v&agrave; thử sức ở cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu đ&atilde; đến với ch&agrave;ng trai biết chọn ng&agrave;nh học đ&uacute;ng đam m&ecirc; v&agrave; khả năng bản th&acirc;n&hellip;</p> <p><strong>Quảng Nam kiến nghị k&eacute;o d&agrave;i thời gian triển khai g&oacute;i an sinh 62.000 tỷ đồng</strong></p> <p>Sở LĐ-TB&amp;XH Quảng Nam vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ LĐ-TB&amp;XH, UBND tỉnh v&agrave; ng&agrave;nh chức năng về những vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh chi trả g&oacute;i an sinh 62.000 tỷ cho nh&oacute;m đối tượng người lao động, doanh nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; đề nghị k&eacute;o d&agrave;i g&oacute;i hỗ trợ 62.000 tỷ đồng</p> <p><span>Đề xuất n&agrave;y</span> dựa tr&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 đang b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại tr&ecirc;n địa b&agrave;n, hoạt động sản xuất kinh doanh trong c&aacute;c khu vực phong tỏa bị đ&igrave;nh trệ, nhiều doanh nghiệp nước ngo&agrave;i cắt giảm đơn h&agrave;ng, người lao động tạm thời phải ngừng việc&hellip;</p> <p><strong>Thay đổi h&igrave;nh thức đăng k&yacute; thi tiếng H&agrave;n do dịch Covid-19</strong><br /> Lao động EPS về nước đ&uacute;ng hạn tham gia kỳ thi tiếng H&agrave;n đặc biệt tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh năm 2020 được đăng k&yacute; thi trực tuyến v&agrave; nộp hồ sơ qua đường bưu điện thay cho h&igrave;nh thức đăng k&yacute; trực tiếp như trước đ&acirc;y.</p> <p>Trung t&acirc;m Lao động ngo&agrave;i nước (Bộ LĐ-TB&amp;XH) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o về việc <span>thay đổi h&igrave;nh thức</span> đăng k&yacute; thi tiếng H&agrave;n đặc biệt tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh năm 2020 d&agrave;nh cho người lao động l&agrave;m việc tại H&agrave;n Quốc theo Chương tr&igrave;nh EPS về nước đ&uacute;ng hạn...</p> <p><strong>TPHCM: 320 doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng BHXH tr&ecirc;n 100 tỷ đồng</strong></p> <p>Theo &ocirc;ng Phan Văn Mến - Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội TPHCM, nhiều đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; được <span>tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội</span> v&igrave; kh&oacute; khăn trong hoạt động kinh doanh.</p> <p>&quot;T&iacute;nh đến nay, 320 doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội với số tiền 103 tỷ đồng, với tổng số lao động khoảng 30.000 người. Nếu những doanh nghiệp tr&ecirc;n vẫn chưa thể kh&ocirc;i phục sản xuất, c&ocirc;ng nh&acirc;n chưa đi l&agrave;m lại th&igrave; sẽ tiếp tục được tạm dừng tới 31/12/2020&quot;, &ocirc;ng Mến th&ocirc;ng tin cụ thể.</p> <p>Những doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội chủ yếu tập trung ở c&aacute;c lĩnh vực dệt may, gi&agrave;y da, vận tải, du lịch, nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn. Nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm tr&ecirc;n 2 tỷ đồng, một số doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng gần 6 tỷ đồng...</p> <p><strong>Ho&agrave;ng Mạnh </strong><em>tổng hợp</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Có nên mua khẩu trang lọc bụi mịn giá rẻ?

Với chất lượng không khí đang ngày càng ô nhiễm như hiện nay, việc dùng khẩu trang để lọc bụi mịn trở nên cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, không phải loại khẩu trang nào cũng có chất lượng tốt, đạt hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe.
back to top