Đề xuất "nới" thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm

Dừng đóng BHXH tới tháng 12/2020, tiệm nail “điêu đứng” vì ế khách, tâm sự của đại sứ kỹ năng nghề, cô gái trẻ cần việc sập bẫy công an "rởm", kiến nghị kéo dài thời gian gói an sinh 62.000 tỷ đồng…

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đề xuất nới thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/16/56/icdn-dantri-com-vn_viec-lam-1597540210595.jpg" title="Đề xuất nới thời gian cho gói 62.000 tỷ đồng, giãn đóng BHXH tới cuối năm - 1" /></figure> <p>Đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin hấp dẫn tr&ecirc;n Chuy&ecirc;n mục An sinh, B&aacute;o D&acirc;n tr&iacute; tuần qua.</p> <p><strong>Người sử dụng lao động gặp kh&oacute; do Covid-19 dừng đ&oacute;ng BHXH đến th&aacute;ng 12/2020</strong></p> <p>Bộ LĐ-TB&amp;XH vừa đồng &yacute; với đề xuất của Bảo hiểm x&atilde; hội VN về việc người sử dụng lao động gặp kh&oacute; do dịch Covid-19 tiếp tục <span>tạm dừng đ&oacute;ng</span> v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất tới hết th&aacute;ng 12/2020.</p> <p>Trường hợp doanh nghiệp gặp kh&oacute; khăn do đại dịch Covid-19 đ&acirc;y ra, nay mới đảm bảo đủ điều kiện tạm dừng đ&oacute;ng v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất (lần đầu) th&igrave; thực hiện theo c&aacute;c văn bản hướng dẫn dừng đ&oacute;ng v&agrave;o hai quỹ n&oacute;i tr&ecirc;n của BHXH Việt Nam đ&atilde; ban h&agrave;nh.</p> <p>Thời gian tạm dừng đ&oacute;ng v&agrave;o quỹ hưu tr&iacute; v&agrave; tử tuất tối đa đến hết th&aacute;ng 12/2020...</p> <p><strong>Tiệm nail &ldquo;đi&ecirc;u đứng&rdquo; v&igrave;... ế kh&aacute;ch</strong></p> <p>Covid-19 khiến nhiều tiệm sửa m&oacute;ng (nail) tại TPHCM chỉ l&aacute;c đ&aacute;c kh&aacute;ch, <span>thu nhập giảm 50 - 70%,</span> trong khi đ&oacute;, tiền thu&ecirc; mặt bằng cao... Theo chị Trần Hồng Nguy&ecirc;n (TPHCM) chủ tiệm nail ở TPHCM, tiệm lu&ocirc;n trong t&igrave;nh trạng nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&ocirc;ng hơn kh&aacute;ch</p> <p>Chị phải cho 2 nh&acirc;n vi&ecirc;n nghỉ việc, g&aacute;nh nặng về tiền lương đối với chị Nguy&ecirc;n cũng giảm đi một phần. Tuy vậy, kh&aacute;ch vẫn thưa thớt n&ecirc;n chị đ&agrave;nh cầu cứu chủ nh&agrave; cho thu&ecirc; để hy vọng giảm bớt tiền thu&ecirc; nh&agrave;.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, chị phải chủ động b&aacute;n th&ecirc;m hoa quả như bưởi, bơ để tăng thu nhập&hellip;</p> <p><strong>Cần việc l&agrave;m, c&ocirc; g&aacute;i trẻ ở Nghệ An sập bẫy c&ocirc;ng an &quot;rởm&quot;</strong><br /> Cứ ngỡ đối tượng Cao Thị Th&agrave;nh Vinh l&agrave; c&ocirc;ng an &ldquo;xịn&rdquo; v&agrave; c&oacute; thể <span>t&igrave;m hộ được việc l&agrave;m</span> , gia đ&igrave;nh chị G. đ&atilde; đưa 240 triệu đồng để người phụ nữ n&agrave;y &ldquo;gi&uacute;p đỡ&rdquo;.</p> <p>TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phi&ecirc;n t&ograve;a h&igrave;nh sự ph&uacute;c thẩm x&eacute;t xử Cao Thị Th&agrave;nh Vinh (SN 1983, tr&uacute; TP Vinh, Nghệ An) về tội &quot;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&quot;.</p> <p>Cũng tại phi&ecirc;n to&agrave;, &ocirc;ng L&ecirc; Văn B. (tr&uacute; huyện Thanh Chương, Nghệ An) c&oacute; mặt với tư c&aacute;ch l&agrave; đại diện hợp ph&aacute;p cho người bị hại. Sự việc bắt nguồn từ c&acirc;u chuyện con g&aacute;i &ocirc;ng B. ra trường đ&atilde; l&acirc;u nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m. Th&ocirc;ng qua giới thiệu của người quen, &ocirc;ng B. biết đến Cao Thị Th&agrave;nh Vinh&hellip;</p> <p><strong>Đại sứ kỹ năng nghề VN: &quot;B&agrave;i học nghề đầu ti&ecirc;n đến từ người bố l&agrave;m thợ mộc&quot;</strong></p> <p>&quot;Bố em đ&atilde; n&oacute;i đ&uacute;ng, với kỹ năng nghề được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản, em sẽ c&oacute; cơ hội được tuyển dụng v&agrave; l&agrave;m việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn ph&ugrave; hợp nhất với ho&agrave;n cảnh em v&agrave; gia đ&igrave;nh...&quot;.</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; chia sẻ với PV D&acirc;n tr&iacute; của bạn Nguyễn Văn Hưng - 1 trong 10 vị đại sứ kỹ năng nghề đầu ti&ecirc;n của Việt Nam. Với ho&agrave;n cảnh kinh tế kh&ocirc;ng kh&aacute; giả của gia đ&igrave;nh, ch&agrave;ng trai trẻ đ&atilde; <span>quyết định nghỉ học</span> ở trường đại học v&agrave; thử sức ở cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp. Th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu đ&atilde; đến với ch&agrave;ng trai biết chọn ng&agrave;nh học đ&uacute;ng đam m&ecirc; v&agrave; khả năng bản th&acirc;n&hellip;</p> <p><strong>Quảng Nam kiến nghị k&eacute;o d&agrave;i thời gian triển khai g&oacute;i an sinh 62.000 tỷ đồng</strong></p> <p>Sở LĐ-TB&amp;XH Quảng Nam vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ LĐ-TB&amp;XH, UBND tỉnh v&agrave; ng&agrave;nh chức năng về những vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh chi trả g&oacute;i an sinh 62.000 tỷ cho nh&oacute;m đối tượng người lao động, doanh nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; đề nghị k&eacute;o d&agrave;i g&oacute;i hỗ trợ 62.000 tỷ đồng</p> <p><span>Đề xuất n&agrave;y</span> dựa tr&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 đang b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại tr&ecirc;n địa b&agrave;n, hoạt động sản xuất kinh doanh trong c&aacute;c khu vực phong tỏa bị đ&igrave;nh trệ, nhiều doanh nghiệp nước ngo&agrave;i cắt giảm đơn h&agrave;ng, người lao động tạm thời phải ngừng việc&hellip;</p> <p><strong>Thay đổi h&igrave;nh thức đăng k&yacute; thi tiếng H&agrave;n do dịch Covid-19</strong><br /> Lao động EPS về nước đ&uacute;ng hạn tham gia kỳ thi tiếng H&agrave;n đặc biệt tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh năm 2020 được đăng k&yacute; thi trực tuyến v&agrave; nộp hồ sơ qua đường bưu điện thay cho h&igrave;nh thức đăng k&yacute; trực tiếp như trước đ&acirc;y.</p> <p>Trung t&acirc;m Lao động ngo&agrave;i nước (Bộ LĐ-TB&amp;XH) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o về việc <span>thay đổi h&igrave;nh thức</span> đăng k&yacute; thi tiếng H&agrave;n đặc biệt tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh năm 2020 d&agrave;nh cho người lao động l&agrave;m việc tại H&agrave;n Quốc theo Chương tr&igrave;nh EPS về nước đ&uacute;ng hạn...</p> <p><strong>TPHCM: 320 doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng BHXH tr&ecirc;n 100 tỷ đồng</strong></p> <p>Theo &ocirc;ng Phan Văn Mến - Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội TPHCM, nhiều đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n đ&atilde; được <span>tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội</span> v&igrave; kh&oacute; khăn trong hoạt động kinh doanh.</p> <p>&quot;T&iacute;nh đến nay, 320 doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội với số tiền 103 tỷ đồng, với tổng số lao động khoảng 30.000 người. Nếu những doanh nghiệp tr&ecirc;n vẫn chưa thể kh&ocirc;i phục sản xuất, c&ocirc;ng nh&acirc;n chưa đi l&agrave;m lại th&igrave; sẽ tiếp tục được tạm dừng tới 31/12/2020&quot;, &ocirc;ng Mến th&ocirc;ng tin cụ thể.</p> <p>Những doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm x&atilde; hội chủ yếu tập trung ở c&aacute;c lĩnh vực dệt may, gi&agrave;y da, vận tải, du lịch, nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn. Nhiều doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng bảo hiểm tr&ecirc;n 2 tỷ đồng, một số doanh nghiệp được tạm dừng đ&oacute;ng gần 6 tỷ đồng...</p> <p><strong>Ho&agrave;ng Mạnh </strong><em>tổng hợp</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top