Đề xuất Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công

Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất. Hà Nội cũng được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

<div> <p>Tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo Nghị quyết của Quốc hội th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; ng&acirc;n s&aacute;ch đặc th&ugrave; đối với th&agrave;nh phố H&agrave; Nội tại Quốc hội, s&aacute;ng 9/5, Bộ trưởng Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, H&agrave; Nội đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh tựu quan trọng, đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; ng&acirc;n s&aacute;ch của cả nước.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a v&agrave; t&igrave;nh trạng gia tăng d&acirc;n số cơ học nhanh đ&atilde; g&acirc;y sức &eacute;p lớn đối với hệ thống hạ tầng kinh tế - x&atilde; hội, g&acirc;y t&igrave;nh trạng &ocirc; nhiễm, &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng, mất mỹ quan đ&ocirc; thị v&agrave; c&aacute;c vấn đề về an ninh trật tự x&atilde; hội.</p> <p>Từ đ&oacute;, &ocirc;ng Dũng cho rằng, việc x&acirc;y dựng cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch t&agrave;i ch&iacute;nh - ng&acirc;n s&aacute;ch đặc th&ugrave; th&iacute; điểm đối với Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội l&agrave; hết sức cần thiết.</p> <p>Về nội dung, theo &ocirc;ng Dũng để tạo điều kiện cho H&agrave; Nội c&oacute; th&ecirc;m nguồn lực, Ch&iacute;nh phủ tr&igrave;nh Quốc hội cho ph&eacute;p H&agrave; Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi b&aacute;n t&agrave;i sản c&ocirc;ng gắn liền tr&ecirc;n đất. H&agrave; Nội cũng được hưởng to&agrave;n bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp nh&agrave; nước, tho&aacute;i vốn nh&agrave; nước đầu tư tại c&aacute;c doanh nghiệp do Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố l&agrave;m đại diện chủ sở hữu vốn nh&agrave; nước.</p> <p>N&ecirc;u quan điểm của cơ quan thẩm tra về c&aacute;c nội dung tr&ecirc;n, Chủ nhiệm Uỷ ban T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Ng&acirc;n s&aacute;ch Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số &yacute; kiến trong ủy ban nhất tr&iacute; với đề nghị của Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p H&agrave; Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi b&aacute;n t&agrave;i sản c&ocirc;ng gắn liền tr&ecirc;n đất.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, để quy định n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh khả thi, Uỷ ban T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Ng&acirc;n s&aacute;ch đề nghị UBND Th&agrave;nh phố cần chủ động c&oacute; Đề &aacute;n tổng thể v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; đầy đủ nguồn thu, lộ tr&igrave;nh v&agrave; kế hoạch, tổ chức thu từ lĩnh vực n&agrave;y tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, để tr&igrave;nh c&aacute;c cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt.</p> <p>Về đề xuất cho ph&eacute;p Th&agrave;nh phố H&agrave; Nội được hưởng (giữ lại) to&agrave;n bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần h&oacute;a doanh nghiệp nh&agrave; nước, tho&aacute;i vốn nh&agrave; nước đầu tư tại c&aacute;c doanh nghiệp, một số &yacute; kiến trong Uỷ ban T&agrave;i ch&iacute;nh &ndash; Ng&acirc;n s&aacute;ch cho biết, theo quy định của Luật Ng&acirc;n s&aacute;ch Nh&agrave; nước l&agrave; 100% của thu Ng&acirc;n s&aacute;ch địa phương, do đ&oacute;, c&oacute; thể kh&ocirc;ng cần quy định lại trong Nghị quyết n&agrave;y.</p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top