Đảng Dân chủ vỡ mộng về 'làn sóng xanh'

Đảng Dân chủ bước vào bầu cử với hy vọng tạo được "làn sóng xanh" áp đảo cả Nhà Trắng lẫn lưỡng viện quốc hội, nhưng cuộc đua lại vô cùng sít sao.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Hơn 12 giờ sau khi c&aacute;c điểm bỏ phiếu đ&oacute;ng cửa, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden dẫn trước tại một số bang chiến trường quan trọng v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; đang &quot;rộng cửa&quot; v&agrave;o Nh&agrave; Trắng. &Ocirc;ng c&ograve;n trở th&agrave;nh ứng vi&ecirc;n tổng thống gi&agrave;nh được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất lịch sử Mỹ, ngay cả khi số lượng phiếu lớn c&ograve;n chưa được kiểm, vượt xa đối thủ Donald Trump.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Kết quả n&agrave;y dường như phản &aacute;nh kh&aacute; s&aacute;t c&aacute;c thăm d&ograve; được thực hiện trước bầu cử. Kh&ocirc;ng chỉ Biden, c&aacute;c ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ kh&aacute;c tr&ecirc;n l&aacute; phiếu, những người đang chạy đua v&agrave;o c&aacute;c vị tr&iacute; trong quốc hội v&agrave; ch&iacute;nh quyền, cũng được dự đo&aacute;n sẽ gặp thuận lợi. Do đ&oacute;, phe D&acirc;n chủ đ&atilde; kỳ vọng về một &quot;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&quot; c&agrave;n qu&eacute;t từ Nh&agrave; Trắng đến thượng viện v&agrave; hạ viện, tạo ra thắng lợi &aacute;p đảo Trump v&agrave; đảng Cộng h&ograve;a.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh h&igrave;nh sau ng&agrave;y bầu cử kh&ocirc;ng diễn ra như họ mong đợi. Trong cuộc đua ghế tổng thống, bất chấp thế dẫn trước của Biden, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với Trump kh&aacute; s&iacute;t sao.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong cuộc đua v&agrave;o quốc hội, phe Cộng h&ograve;a vẫn nắm giữ những ghế Thượng viện m&agrave; đảng D&acirc;n chủ từng hy vọng lật đổ. Một số ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ đầy hứa hẹn, được quỹ quốc gia của đảng hỗ trợ hết m&igrave;nh để gi&agrave;nh ghế thượng nghị sĩ, đ&atilde; thất bại, như Jaime Harrison ở Nam Carolina, Amy McGrath ở Kentucky v&agrave; MJ Hegar ở Texas.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/media-f2f5770ce4b64070b4ad5cf5-2625-9010-1604543409.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=C3odsObikerYMAPdzlWCCQ" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_media-f2f5770ce4b64070b4ad5cf5-2625-9010-1604543409.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/media-f2f5770ce4b64070b4ad5cf5-2625-9010-1604543409.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=zGg9xk2r0ehlpHNViL5JPg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/media-f2f5770ce4b64070b4ad5cf5-2625-9010-1604543409.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=1ds4rv9C6RjSH5Mk8N9uuA 2x" /><img alt="Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trước báo giới tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington hôm 3/11. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_media-f2f5770ce4b64070b4ad5cf5-2625-9010-1604543409.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ph&aacute;t biểu trước b&aacute;o giới tại T&ograve;a nh&agrave; Quốc hội ở Washington h&ocirc;m 3/11. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute;, đảng Cộng h&ograve;a c&ograve;n được dự đo&aacute;n c&oacute; thể thu hẹp thế đa số của phe D&acirc;n chủ tại Hạ viện, khi những nghị sĩ &quot;t&acirc;n binh&quot; từng gi&uacute;p đảng D&acirc;n chủ kiểm so&aacute;t cơ quan n&agrave;y trong bầu cử giữa kỳ năm 2018 đ&atilde; thất bại, trước m&agrave;n thể hiện mạnh mẽ hơn mong đợi từ nhiều đối thủ phe Cộng h&ograve;a.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Lợi thế của đảng D&acirc;n chủ ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n mang lại cho họ &quot;thế thượng phong&quot; tại nhiều bang chiến trường, với sự c&acirc;n bằng được thiết lập nhờ c&uacute; bứt ph&aacute; của phe Cộng h&ograve;a ở những thị trấn nhỏ v&agrave; v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n. T&igrave;nh h&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng nan giải khi Trump chứng minh được sự ủng hộ tăng vọt d&agrave;nh cho &ocirc;ng trong cộng đồng người gốc Latinh v&agrave; da m&agrave;u.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Chắc chắn rất nhiều người gốc Mỹ Latinh ở ph&iacute;a nam Texas đ&atilde; bỏ phiếu cho Trump, cũng như những đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a kh&aacute;c trong phiếu bầu&quot;, Chủ tịch đảng D&acirc;n chủ tại Texas Gilberto Hinojosa, cho biết. &quot;Thật kh&oacute; hiểu. L&agrave;m thế n&agrave;o lại c&oacute; sự kh&aacute;c biệt lớn đến vậy giữa c&aacute;c cuộc thăm d&ograve; v&agrave; kết quả cuối c&ugrave;ng chứ. Điều n&agrave;y c&ograve;n hơn cả bất ngờ&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Một trong những lập luận quan trọng Biden đưa ra tại v&ograve;ng bầu cử sơ bộ l&agrave; &ocirc;ng c&oacute; thể mở rộng li&ecirc;n minh của đảng, thu h&uacute;t th&ecirc;m c&aacute;c cử tri cao tuổi, độc lập, thậm ch&iacute; cả những đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a theo xu hướng &ocirc;n h&ograve;a. Tuy nhi&ecirc;n, dường như &ocirc;ng đ&atilde; thể hiện k&eacute;m hơn trong những nh&oacute;m nh&acirc;n khẩu học chủ chốt kh&aacute;c, hoặc &iacute;t nhất l&agrave; kh&ocirc;ng mở rộng được li&ecirc;n minh đủ để lật đổ nền m&oacute;ng ủng hộ của Trump v&agrave; &quot;phủ xanh&quot; Đồi Capitol.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/2-JPG-9812-1604547043.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=dMT-u2yWCcq7lGOpvFy22Q" itemprop="url" /> <meta content="992" itemprop="width" /> <meta content="369" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_2-jpg-9812-1604547043.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/2-JPG-9812-1604547043.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=W6kF1ahmN1oRo2DFUJU6bQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/05/2-JPG-9812-1604547043.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=9Ne7P3rE-V2AdUJhWkOp5A 2x" /><img alt="Thế giằng co giữa phe Dân chủ và Cộng hòa tại lưỡng viện quốc hội Mỹ." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/i1-vnexpress-vnecdn-net_2-jpg-9812-1604547043.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Thế giằng co giữa phe D&acirc;n chủ v&agrave; Cộng h&ograve;a tại lưỡng viện quốc hội Mỹ.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Biden r&otilde; r&agrave;ng đ&atilde; thể hiện tốt hơn Hillary Clinton, ứng vi&ecirc;n tổng thống D&acirc;n chủ năm 2016, tại c&aacute;c bang như Iowa, Ohio v&agrave; Texas, nhưng vẫn kh&ocirc;ng thể thắng bất cứ bang n&agrave;o trong số đ&oacute;. Phe D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ vẫn hy vọng &ocirc;ng đủ sức gi&agrave;nh chiến thắng mong manh ở c&aacute;c bang chiến trường Bắc Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Giới quan s&aacute;t nhận định ngay cả khi Trump thất cử, cuộc b&aacute;m đuổi gay cấn giữa hai ứng vi&ecirc;n b&aacute;o hiệu một nhiệm kỳ kh&oacute; khăn d&agrave;nh cho Biden, với c&aacute;c vấn đề như xem x&eacute;t những đề xuất cấp tiến trong nội bộ đảng D&acirc;n chủ vốn g&acirc;y tranh c&atilde;i, hay nhanh ch&oacute;ng h&agrave;n gắn rạn nứt về văn h&oacute;a v&agrave; đảng ph&aacute;i dưới thời Trump.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Li&ecirc;n minh của Trump c&oacute; lẽ cứng rắn, ki&ecirc;n quyết v&agrave; c&oacute; tiềm lực hơn những g&igrave; ch&uacute;ng ta dự đo&aacute;n. Đất nước đang c&oacute; nguy cơ thậm ch&iacute; ph&acirc;n cực v&agrave; chia rẽ hơn&quot;, nghị sĩ D&acirc;n chủ bang Virginia Gerald Connolly thừa nhận.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Giữa nỗi thất vọng v&igrave; kh&ocirc;ng thể hiện thực h&oacute;a &quot;l&agrave;n s&oacute;ng xanh&quot; trong phe D&acirc;n chủ, c&aacute;c đồng minh của Biden b&agrave;y tỏ mong muốn giới ch&iacute;nh trị l&ugrave;i lại để nh&igrave;n được bức tranh bao qu&aacute;t hơn. &quot;Biden đang thắng, h&atilde;y h&agrave;nh động ph&ugrave; hợp&quot;, Dan Pfeiffer, cựu trợ l&yacute; của Barack Obama, gửi th&ocirc;ng điệp tới đảng D&acirc;n chủ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Phe Cộng h&ograve;a đang cố gắng x&oacute;a bỏ khả năng điều h&agrave;nh của Biden, bằng c&aacute;ch gieo rắc hoang mang về c&aacute;ch &ocirc;ng ấy gi&agrave;nh chiến thắng. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể để họ l&agrave;m như vậy&quot;, Pfeiffer k&ecirc;u gọi.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thực tế, nếu Trump thất bại, bất kể ch&ecirc;nh lệch giữa hai ứng vi&ecirc;n ra sao, Biden cũng sẽ trở th&agrave;nh người đầu ti&ecirc;n chiến thắng một tổng thống đương nhiệm kể từ năm 1992.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Jesse Ferguson, chiến lược gia kỳ cựu của đảng D&acirc;n chủ, cũng cho rằng việc đ&aacute;nh gi&aacute; thấp m&agrave;n thể hiện của đảng n&agrave;y l&agrave; thiển cận, bởi họ đang tr&ecirc;n đường hồi sinh &quot;bức tường xanh&quot;, bao gồm Michigan, Pennsylvania v&agrave; Wisconsin, những bang từng l&agrave; th&agrave;nh tr&igrave; của phe D&acirc;n chủ nhưng 4 năm trước đảo chiều ủng hộ Trump.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong cuộc bầu cử năm nay, Biden đ&atilde; thắng ở Michigan v&agrave; Wisconsin, gi&agrave;nh được những phiếu đại cử tri rất quan trọng, gi&uacute;p &ocirc;ng gia tăng cơ hội đắc cử.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, Biden đ&atilde; chiến thắng ở Arizona v&agrave; c&oacute; cơ hội lớn thắng tại Georgia, hai bang kh&ocirc;ng đứng về ph&iacute;a ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ kể từ cuộc bầu cử những năm 1990. Ferguson c&ograve;n đ&aacute;nh gi&aacute; chương tr&igrave;nh nghị sự Biden đề xuất l&agrave; &quot;cấp tiến nhất so với bất cứ ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ n&agrave;o&quot; thời hiện đại.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Mấu chốt của c&aacute;c cuộc bầu cử l&agrave; kết quả bỏ phiếu cuối c&ugrave;ng, kh&ocirc;ng phải nhận x&eacute;t của mọi người khi qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm đếm vẫn diễn ra&quot;, chiến lược gia n&ecirc;u &yacute; kiến.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>AP</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top