• dai sen

Giấy từ đài sen
Công nghệ- 01:15 09/09/2018
Giấy từ đài sen là ý tưởng rất sáng tạo, vừa tận dụng nguồn nguyên liệu bỏ đi, vừa tạo ra giấy thân thiện môi trường.
--Quảng cáo---