Đại gia chia hết chục tỷ trong két, tuyên bố phá sản giải thể

CTCP Bao bì dầu thực vật (VPK) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể vào ngày 20/10. VPK sẽ trả cho mỗi cổ đông số tiền 5.070 đồng trên mỗi cổ phiếu sở hữu, tương ứng tỷ lệ chi trả 50,7%. Thời gian thanh toán vào 30/10/2020.

<div> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align: justify;">CTCP Bao b&igrave; dầu thực vật (VPK) vừa th&ocirc;ng b&aacute;o chốt danh s&aacute;ch cổ đ&ocirc;ng để thanh to&aacute;n tiền cho cổ đ&ocirc;ng khi doanh nghiệp giải thể v&agrave;o ng&agrave;y 20/10. VPK sẽ trả cho mỗi cổ đ&ocirc;ng số tiền 5.070 đồng tr&ecirc;n mỗi cổ phiếu sở hữu, tương ứng tỷ lệ chi trả 50,7%. Thời gian thanh to&aacute;n v&agrave;o 30/10/2020.</p> <p style="text-align: justify;">Với gần 15 triệu cổ phiếu đang lưu h&agrave;nh, VPK sẽ chi khoảng 76 tỷ đồng thanh to&aacute;n cho cổ đ&ocirc;ng khi giải thể.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, VPK đ&atilde; c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o hủy đăng k&yacute; giao dịch to&agrave;n bộ gần 15 triệu cổ phiếu tr&ecirc;n Sở GDCK H&agrave; Nội từ 15/7/2020. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do c&ocirc;ng ty chấm dứt sự tồn tại do giải thể doanh nghiệp. Cổ phiếu VPK đ&oacute;ng cửa phi&ecirc;n giao dịch cuối c&ugrave;ng ở mức gi&aacute; 4.400 đồng/cổ phiếu.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image " style="text-align: justify;"><img alt="Đại gia chia hết chục tỷ trong két, tuyên bố phá sản giải thể" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/30/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_dai-gia-bao-bi-giai-the-sau-14-nam-len-san.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc" style="text-align: justify;">Đại gia bao b&igrave; giải thể sau 14 năm l&ecirc;n s&agrave;n</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">VPK đ&atilde; ngừng c&aacute;c hoạt động sản xuất kinh doanh một thời gian d&agrave;i trước đ&oacute;, kh&ocirc;ng ghi nhận doanh thu. Ng&agrave;y 22/11/2018 Nghị quyết ĐHCĐ đ&atilde; th&ocirc;ng qua việc giải thể c&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh năm 2019 ghi nhận trong năm kh&ocirc;ng ph&aacute;t sinh doanh thu, nhưng c&aacute;c chi ph&iacute; hoạt động vẫn phải chi, n&ecirc;n ghi nhận lỗ hơn 5,3 tỷ đồng &ndash; cải thiện nhiều so với số lỗ gần 40 tỷ đồng năm trước đ&oacute;. T&iacute;nh đến hết năm 2019, VPK vẫn lỗ lũy kế hơn 75 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu c&ograve;n gần 75 tỷ đồng trong khi vốn g&oacute;p chủ sở hữu xấp xỉ 150 tỷ đồng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, nhiều cổ phiếu được nh&agrave; đầu tư quan t&acirc;m. Ng&acirc;n h&agrave;ng TMCP Ph&aacute;t triển TP HCM (HDBank) vừa c&ocirc;ng bố th&ocirc;ng tin trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn của CTCP Tập đo&agrave;n Đại Dương (Ocean Group).</p> <p style="text-align: justify;">HDBank đ&atilde; nhận về 16 triệu cổ phiếu OGC từ việc xử l&yacute; nợ, tỷ lệ sở hữu tương ứng 5,33%. vốn điều lệ. Ng&acirc;n h&agrave;ng cho biết đ&atilde; k&yacute; kết hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần n&agrave;y theo phương thức thỏa thuận, dự kiến thực hiện trong th&aacute;ng 10.</p> <p style="text-align: justify;">Cổ phiếu Ocean Group đ&atilde; tăng gấp đ&ocirc;i trong v&ograve;ng hai th&aacute;ng gần đ&acirc;y, chốt phi&ecirc;n 28/9 ở mức gi&aacute; 6.340 đồng. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; trong phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 24/9, OGC đạt khối lượng khớp lệnh kỷ lục 40,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 13% vốn cổ phần. Kể từ đầu th&aacute;ng 9, Ocean Group cũng xuất hiện nhiều phi&ecirc;n giao dịch thỏa thuận với khối lượng lớn.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển điện T&acirc;y Bắc (NED), &ocirc;ng Trần Văn Huy&ecirc;n vừa ra th&ocirc;ng b&aacute;o đăng k&yacute; mua 4,05 triệu cổ phiếu. Trước đ&oacute;, từ ng&agrave;y 28/8 đến 25/9, &ocirc;ng Huy&ecirc;n cũng đăng k&yacute; mua v&agrave;o 4,05 triệu cổ phiếu NED, tuy nhi&ecirc;n do gi&aacute; mua v&agrave;o chưa ph&ugrave; hợp n&ecirc;n &ocirc;ng Huy&ecirc;n chỉ mua v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng 3,97 triệu cổ phiếu NED, n&acirc;ng tỷ lệ sở hữu tại Điện T&acirc;y Bắc l&ecirc;n 9,8%. Trước giao dịch n&agrave;y, &ocirc;ng Huy&ecirc;n chưa nắm giữ cổ phiếu NED n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu giao dịch lần n&agrave;y th&agrave;nh c&ocirc;ng, &ocirc;ng Huy&ecirc;n sẽ nắm giữ hơn 8 triệu cổ phiếu NED, tương ứng tỷ lệ sở hữu 19,8% tổng số cổ phiếu của C&ocirc;ng ty.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; Nguyễn Thị H&agrave;, Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ T&agrave;i ch&iacute;nh Ho&agrave;ng Huy (TCH) vừa đăng k&yacute; mua 18 triệu cổ phiếu TCH. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian 1/10 đến 30/10/2020 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua s&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Được biết, b&agrave; H&agrave; l&agrave; vợ của &ocirc;ng Đỗ Hữu Hạ Chủ tịch HĐQT của TCH. Hiện b&agrave; H&agrave; nắm giữ hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,43% vốn. Nếu giao dịch kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&agrave; H&agrave; sẽ trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn nắm giữ tới hơn 19,5 triệu cp, tương ứng với tỷ lệ 5,52%.</p> <p style="text-align: justify;">Phi&ecirc;n giao dịch 29/9 kh&eacute;p lại với sắc đỏ bao tr&ugrave;m to&agrave;n thị trường. Theo đ&oacute;, VN-Index đ&oacute;ng cửa giảm 8,52 điểm (0,93%) xuống 903,98 điểm; HNX-Index giảm 1,04% xuống 131,74 điểm v&agrave; UPCom-Index giảm 0,42% xuống 61,52 điểm.</p> <p style="text-align: justify;">Giao dịch khối ngoại cũng kh&aacute; ti&ecirc;u cực khi họ b&aacute;n r&ograve;ng gần 620 tỷ đồng tr&ecirc;n to&agrave;n thị trường. Lực b&aacute;n của khối ngoại tập trung v&agrave;o c&aacute; cổ phiếu lớn như VNM (-176,1 tỷ đồng), VHM (-79,3 tỷ đồng), VIC (-46,5 tỷ đồng), GAS (-33,9 tỷ đồng)&hellip;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
Sai một li...đi hàng tỷ USD

Sai một li...đi hàng tỷ USD

Mục đích tốt đẹp đôi khi không thể che mờ phương tiện sử dụng, đặc biệt phương tiện sử dụng không phù hợp có thể gây phản cảm, nguy hại cho thương hiệu và sản phẩm.
back to top