Đại biểu đánh giá cao vai trò của Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là trung tâm đoàn kết dân tộc. Hình ảnh Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng", đại biểu Ngọ Duy Hiểu nói.

<div> <p>Chiều 25/3, c&aacute;c đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng.</p> <p>Nhắc đến bối cảnh nhiệm kỳ c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Ph&oacute; chủ tịch Tổng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Việt Nam) cho rằng những kh&oacute; khăn đ&oacute; đ&atilde; g&oacute;p phần để lại nhiều dấu ấn với người d&acirc;n trong hoạt động của Chủ tịch nước, Ch&iacute;nh phủ v&agrave; Quốc hội.</p> <h3>Đổi mới ở Quốc hội v&agrave; Ch&iacute;nh phủ</h3> <p>Đ&aacute;nh gi&aacute; về nhiệm kỳ Chủ tịch nước, &ocirc;ng Hiểu ghi nhận Chủ tịch nước &quot;đ&atilde; thể hiện xuất sắc vai tr&ograve; của nguy&ecirc;n thủ quốc gia, l&agrave; biểu tượng, trung t&acirc;m của đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, biểu tượng niềm tin cho nh&acirc;n d&acirc;n&quot;.</p> <p>&ldquo;H&igrave;nh ảnh Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước xuất hiện ở đ&acirc;u, người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n đều rất vui mừng&rdquo;, &ocirc;ng Hiểu n&oacute;i.</p> <p>&Ocirc;ng cho rằng những yếu tố đ&oacute; tạo n&ecirc;n t&igrave;nh cảm, sự đồng thuận, đo&agrave;n kết trong Đảng, trong x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng để đất nước đạt được nhiều kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/25/znews-photo-zadn-vn_tong_bi_thu_5.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước v&agrave; những đổi mới ở cả Quốc hội v&agrave; Ch&iacute;nh phủ. Ảnh:<em> Đ.X.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Nhắc đến ấn tượng nhiệm kỳ Chủ tịch nước, &ocirc;ng Hiểu đ&aacute;nh gi&aacute; đ&oacute; l&agrave; việc Chủ tịch nước đ&atilde; giải quyết được nhiều mối quan hệ đối ngoại, nhất l&agrave; với c&aacute;c nước lớn, c&aacute;c tổ chức quốc tế, gi&uacute;p t&igrave;nh h&igrave;nh đất nước ổn định. Trong đ&oacute; c&oacute; những vấn đề nhạy cảm, phức tạp đều được giải quyết linh hoạt, h&agrave;i ho&agrave;, hiệu quả, lấy lợi &iacute;ch d&acirc;n tộc l&ecirc;n tr&ecirc;n hết.</p> <p>Với Quốc hội, đại biểu Ngọ Duy Hiểu đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; nhiệm kỳ gi&agrave;u t&iacute;nh tranh luận; những vấn đề quan trọng của đời sống, sự bức x&uacute;c của cử tri đ&atilde; trở th&agrave;nh sức n&oacute;ng trong nghị trường.</p> <p>Về nhiệm kỳ Ch&iacute;nh phủ, &ocirc;ng Hiểu nhận thấy c&ocirc;ng t&aacute;c điều h&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; sự đổi mới, quyết liệt, tạo sự chuyển động cơ bản của cả hệ thống. Ch&iacute;nh phủ c&oacute; sự s&acirc;u s&aacute;t, quan t&acirc;m, lắng nghe doanh nghiệp, người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c quyết s&aacute;ch đ&atilde; quan t&acirc;m tới thực tiễn. Ch&iacute;nh phủ cũng xử l&yacute; được nhiều vấn đề ph&aacute;t sinh từ thực tiễn đời sống.</p> <p>&ldquo;X&atilde; hội c&agrave;ng ph&aacute;t triển sẽ xuất hiện nhiều vấn đề mới chưa c&oacute; tiền lệ. Trong bối cảnh đ&oacute;, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; rất nhanh nhạy, từ việc tiếp cận, xử l&yacute;, đưa ra c&aacute;c giải ph&aacute;p&rdquo;, &ocirc;ng Hiểu n&oacute;i v&agrave; dẫn chứng c&acirc;u chuyện từ đại dịch Covid-19.</p> <h3>Cần đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u về t&aacute;c phong của đại biểu Quốc hội</h3> <p>G&oacute;p &yacute; v&agrave;o nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội, đại biểu Th&agrave;o Xu&acirc;n S&ugrave;ng (Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam) lưu &yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;m s&aacute;t qua hoạt động của từng đại biểu &ldquo;chưa s&acirc;u s&aacute;t, chưa nắm chắc t&igrave;nh h&igrave;nh mọi mặt của đất nước&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c của m&igrave;nh, c&aacute;c đại biểu phải nắm chắc t&igrave;nh h&igrave;nh mỗi v&ugrave;ng của đất nước, của nơi m&igrave;nh ứng cử. Như vậy mới n&acirc;ng cao hoạt động chất lượng của Quốc hội&rdquo;, &ocirc;ng S&ugrave;ng nhấn mạnh.</p> <p>Theo &ocirc;ng, Quốc hội bầu, ph&ecirc; chuẩn nh&acirc;n sự c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước n&ecirc;n Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đ&aacute;nh gi&aacute; s&acirc;u về t&aacute;c phong của đại biểu Quốc hội, nhất l&agrave; đại biểu c&oacute; chức vụ cao. C&aacute;c đại biểu Quốc hội giữ chức vụ cao n&ecirc;n d&agrave;nh thời gian xuống với địa phương để nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; c&oacute; sự động vi&ecirc;n, chia sẻ cần thiết.</p> <p>Ph&oacute; trưởng ban D&acirc;n nguyện Lưu B&igrave;nh Nhưỡng th&igrave; cho rằng Quốc hội kh&ocirc;ng xu&ecirc; xoa m&agrave; cần tạo &aacute;p lực cần thiết, đủ độ để Ch&iacute;nh phủ điều chỉnh lại to&agrave;n bộ hoạt động.</p> <p>&ldquo;Quốc hội tạo dấu ấn d&acirc;n chủ, nh&acirc;n văn. Th&ocirc;ng qua hoạt động của Quốc hội, c&aacute;c vấn đề quan trọng của đất nước được giải quyết. Quốc hội c&oacute; những quyết định kh&ocirc;ng theo tiền lệ, đ&oacute; l&agrave; điểm mới, s&aacute;ng tạo&rdquo;, &ocirc;ng Nhưỡng ghi nhận.</p> <p>Song, &ocirc;ng g&oacute;p &yacute; c&ocirc;ng t&aacute;c giải tr&igrave;nh c&aacute;c vấn đề c&ograve;n h&igrave;nh thức, việc gi&aacute;m s&aacute;t của đo&agrave;n v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n đại biểu Quốc hội hiệu quả chưa cao, đặc biệt, một số đại biểu rất ngại đụng chạm đế vấn đề của địa phương.</p> <p>&ldquo;L&agrave;m thế n&agrave;o để giao chỉ ti&ecirc;u gi&aacute;m s&aacute;t cho đại biểu? Nếu kho&aacute; XV l&agrave;m được, t&ocirc;i cho l&agrave; vĩ đại&rdquo;, &ocirc;ng Nhưỡng n&ecirc;u quan điểm.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

ACBS dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 8,5% trong năm nay

Báo cáo Tóm tắt dự phóng vĩ mô của Việt Nam sau việc tăng lãi suất của Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (FED) do Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố dự báo, ở kịch bản tích cực, GDP Việt Nam có thể tăng 10,4% trong 6 tháng cuối năm và 8,5% cho cả năm.
Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Tỉnh nào miễn học phí cho học sinh?

Học sinh cả nước đã bước sang tuần học thứ tư sau khai giảng, đã có 7 địa phương quyết định miễn học phí, 2 thành phố công bố số tiền hỗ trợ học sinh năm học 2022-2023.
back to top