Cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam hầu tòa tháng 12

Cựu Phó chánh án Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng bị xét xử về tội xâm phạm chỗ ở của người khác, với khung hình phạt 1-5 năm tù.

<div> <p>T&ograve;a Gia đ&igrave;nh v&agrave; Người chưa th&agrave;nh ni&ecirc;n (thuộc TAND TP.HCM) dự kiến ng&agrave;y 9/12 x&eacute;t xử Nguyễn Hải Nam (cựu Ph&oacute; ch&aacute;nh &aacute;n TAND quận 4, TP.HCM) v&agrave; L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng (giảng vi&ecirc;n Trường đ&agrave;o tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm s&aacute;t tại TP.HCM) về tội X&acirc;m phạm chỗ ở của người kh&aacute;c.</p> <p>Phi&ecirc;n t&ograve;a do thẩm ph&aacute;n Nguyễn Văn Tuấn l&agrave;m chủ tọa. &Ocirc;ng Nguyễn Hải Nam c&oacute; một luật sư b&agrave;o chữa v&agrave; T&ugrave;ng c&oacute; 7 luật sư.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="xet xu Nguyen Hai Nam anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/28/znews-photo-zadn-vn_nguyenhainam_zing.jpg" title="xét xử Nguyễn Hải Nam ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nguyễn Hải Nam v&agrave; L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng bị x&eacute;t xử với khung h&igrave;nh phạt 1-5 năm t&ugrave;. Ảnh: <em>Quỳnh Danh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo c&aacute;o trạng, xuất ph&aacute;t từ tranh chấp hợp đồng mua b&aacute;n căn nh&agrave; 29 Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m (quận 1, TP.HCM) giữa b&agrave; Ho&agrave;ng Trọng Anh Chi v&agrave; Ho&agrave;ng Thị Thu Thảo, khoảng 14h ng&agrave;y 19/9/2019, khi b&agrave; Thảo kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave;, L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, Nguyễn Hải Nam c&ugrave;ng Nguyễn Thị Hương T&acirc;m (ngụ TP Hạ Long, Quảng Ninh) đ&atilde; x&ocirc;ng v&agrave;o, d&ugrave;ng vũ lực v&agrave; g&acirc;y sức &eacute;p tinh thần đuổi những người trong nh&agrave; v&agrave; chiếm giữ căn nh&agrave; đến ng&agrave;y 28/9/2019.</p> <p>Sau khi chiếm giữ căn nh&agrave;, T&ugrave;ng giao cho c&ocirc;ng ty bảo vệ tr&ocirc;ng coi, kh&ocirc;ng cho người nh&agrave; của b&agrave; Thảo v&agrave;o. Thời gian n&agrave;y, T&ugrave;ng cho người đến th&aacute;o dỡ một số vật dụng kh&aacute;c trong căn nh&agrave;.</p> <p>Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Nam v&agrave; L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng kh&ocirc;ng thừa nhận h&agrave;nh vi phạm tội. Tuy nhi&ecirc;n, căn cứ v&agrave;o t&agrave;i liệu điều tra v&agrave; chứng cứ thu thập được, nh&agrave; chức tr&aacute;ch đ&aacute;nh gi&aacute; đủ cơ sở kết luận h&agrave;nh vi của L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, Nguyễn Hải Nam đ&atilde; phạm v&agrave;o tội X&acirc;m phạm chỗ ở của người kh&aacute;c.</p> <p>C&aacute;o trạng x&aacute;c định h&agrave;nh vi của &ocirc;ng Nam v&agrave; T&ugrave;ng l&agrave; nguy hiểm cho x&atilde; hội, x&acirc;m phạm đến quyền tự do, d&acirc;n chủ của người kh&aacute;c được ph&aacute;p luật bảo vệ v&agrave; g&acirc;y ảnh hưởng đến xấu đến an ninh, trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội, cần xử l&yacute; nghi&ecirc;m để răn đe, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&ograve;ng ngừa chung.</p> <p>Đối với Nguyễn Thị Hương T&acirc;m, cơ quan điều tra đ&atilde; ra quyết định truy n&atilde; c&ugrave;ng về tội danh tr&ecirc;n. T&acirc;m được x&aacute;c định l&agrave; phụ nữ mặc &aacute;o v&agrave;ng, c&oacute; mặt c&ugrave;ng với Nam v&agrave; T&ugrave;ng trong l&uacute;c chiếm giữ nh&agrave; 29 Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m v&agrave;o tối 19/9/2019.</p> <p>Trước đ&oacute;, VKSND TP.HCM trả hồ sơ, đề nghị l&agrave;m r&otilde; Nam v&agrave; T&ugrave;ng c&oacute; dấu hiệu của tội Bắt giữ người tr&aacute;i ph&aacute;p luật hay kh&ocirc;ng, thể hiện qua t&igrave;nh tiết hai bị can đ&atilde; &quot;bế c&aacute;c con của b&agrave; Ho&agrave;ng Thị Thu Thảo l&ecirc;n taxi để đưa đến nơi kh&aacute;c&quot;.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;o trạng đ&aacute;nh gi&aacute; chưa đủ căn cứ x&aacute;c định L&acirc;m Ho&agrave;ng T&ugrave;ng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương T&acirc;m c&oacute; h&agrave;nh vi của tội Bắt, giữ người tr&aacute;i ph&aacute;p luật hoặc Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top