Cuộc đua Trump - Biden tới hồi kịch tính ở Georgia

Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu - ở Georgia, bang có 16 phiếu đại cử tri.

<div> <div class="notebox ncenter"> <ul> <li> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden đến l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; gi&agrave;nh được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn bất kỳ ứng vi&ecirc;n tổng thống n&agrave;o trong lịch sử <span>Mỹ</span>, nhưng cuộc đua v&agrave;o Nh&agrave; Trắng vẫn chưa thể ng&atilde; ngũ.</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Dựa theo tuy&ecirc;n bố người chiến thắng tại từng bang của AP, &ocirc;ng Biden chỉ cần thắng ở một bang nữa l&agrave; đạt hoặc vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để tuy&ecirc;n bố đắc cử.</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Nevada v&agrave; Alaska vẫn chưa c&oacute; kết quả. &Ocirc;ng Biden dẫn trước với c&aacute;ch biệt hẹp ở Nevada. Phe D&acirc;n chủ tin rằng &ocirc;ng sẽ vượt l&ecirc;n &ocirc;ng Trump ở &iacute;t nhất một trong hai bang, Georgia hoặc Pennsylvania, khi những l&aacute; phiếu cuối c&ugrave;ng được kiểm đếm.</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Kết quả kiểm phiếu tại Nevada sẽ được th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave;o s&aacute;ng 5/11 (giờ địa phương, tức tối nay theo giờ H&agrave; Nội).</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">T&igrave;nh h&igrave;nh ở Arizona vẫn đang g&acirc;y ra những ho&agrave;i nghi. AP v&agrave; Fox News đ&atilde; tuy&ecirc;n bố chiến thắng cho &ocirc;ng Biden ở bang n&agrave;y, trong khi c&aacute;c tổ chức tin tức kh&aacute;c kh&ocirc;ng qu&aacute; tự tin về kết quả. C&aacute;ch biệt dẫn trước của &ocirc;ng Biden đang thu hẹp c&ograve;n 68.000 phiếu, trong khi nhiều phiếu gửi qua đường bưu điện chưa được đếm.</p> </li> </ul> </div> <div class="live" id="livestream-4964"> <ul class="events"> <li class="comment" id="210316"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bang chiến trường c&oacute; thể tạo bất ngờ lớn</p> <p style="text-align: justify;">Cuộc đua giữa hai ứng vi&ecirc;n th&ecirc;m kịch t&iacute;nh tại Georgia. &Ocirc;ng Trump đang dẫn trước đối thủ với chỉ 0,5 điểm - khoảng 22.000 phiếu bầu.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; c&oacute; 98% số phiếu được kiểm nhưng số phiếu ủng hộ &ocirc;ng Trump vẫn dưới mốc 50%, mặc d&ugrave; Georgia lu&ocirc;n chọn ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a từ năm 1996 đến nay.Ở Nevada, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước nhưng c&aacute;ch biệt với đối thủ chỉ c&ograve;n 8.000 phiếu. Bất ngờ vẫn c&oacute; thể xảy ra.<em>AP</em> đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho phe D&acirc;n chủ, d&ugrave; vậy mới 88% số phiếu to&agrave;n bang được kiểm đếm. C&aacute;ch biệt giữa &ocirc;ng Biden v&agrave; Tổng thống Trump l&agrave; khoảng 70.000 phiếu.Pennsylvania l&agrave; nơi &ocirc;ng Trump c&oacute; lợi thế lớn nhất với 150.000 phiếu nhiều hơn đối thủ. Số phiếu được kiểm chiếm 89% tổng số phiếu to&agrave;n bang.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>WSJ.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_trump_biden.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 1" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210315"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Sắp kiểm phiếu xong ở Georgia, &ocirc;ng Trump dẫn trước</p> <p style="text-align: justify;">Cập nhập kết quả kiểm phiếu mới nhất từ Georgia cho thấy&nbsp;96% số phiếu đ&atilde; được kiểm xong. Đến hiện tại, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden chỉ với c&aacute;ch biệt rất nhỏ, 49,6% so với 49,2%.</p> <p style="text-align: justify;">Đảng D&acirc;n chủ vẫn nu&ocirc;i hy vọng gi&agrave;nh được bang chiến trường nắm giữ 16 phiếu đại cử tri n&agrave;y. D&ugrave; vậy, kết quả vẫn đang rất s&iacute;t sao để c&oacute; thể gọi t&ecirc;n người chiến thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210314"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t New York bắt h&agrave;ng chục người biểu t&igrave;nh hậu bầu cử</p> <p style="text-align: justify;">Tại New York, cảnh s&aacute;t tiến h&agrave;nh&nbsp;50 vụ bắt giữ trong c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh ở khắp th&agrave;nh phố v&agrave;o đ&ecirc;m 4/11.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh hậu bầu cử&nbsp;đang diễn ra ở nhiều th&agrave;nh phố tại Mỹ. Lực lượng tham gia l&agrave; những người ủng hộ của cả &ocirc;ng Trump v&agrave; &ocirc;ng Biden. Quy m&ocirc; c&aacute;c cuộc biểu t&igrave;nh l&agrave; vừa hoặc nhỏ, theo <em>Reuters</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t ở&nbsp;Denver, bang Colorado, cũng tiến h&agrave;nh 4 vụ bắt giữ khi người biểu t&igrave;nh đụng độ với cảnh s&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t ở Minneapolis, bang Minnesota, cũng bắt một số người biểu t&igrave;nh v&igrave; cản trở giao th&ocirc;ng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210313"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bạo động hậu bầu cử ở Portland</p> <p style="text-align: justify;">Cảnh s&aacute;t ở th&agrave;nh phố Portland, bang Oregon&nbsp;tuy&ecirc;n bố t&igrave;nh trạng bạo động v&agrave; bắt 11 người, thu giữ vũ kh&iacute; v&agrave; ph&aacute;o của họ. Thống đốc bang Kate Brown điều động Vệ binh Quốc gia để canh giữ trật tự tại Portland nhằm đối ph&oacute; với phong tr&agrave;o biểu t&igrave;nh sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> <p style="text-align: justify;">Người ủng hộ Tổng thống Trump đ&atilde; biểu t&igrave;nh tại nhiều bang quan trọng như Arizona v&agrave; Pennsylvania, gia tăng &aacute;p lực l&ecirc;n việc kiểm phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ở Maricopa, hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang Arizona, người biểu t&igrave;nh mang vũ kh&iacute;&nbsp;k&eacute;o đến trước địa điểm kiểm phiếu trong&nbsp;th&agrave;nh phố Phoenix. Họ đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang n&agrave;y phải kiểm đủ phiếu, phản đối c&aacute;c h&atilde;ng tin tuy&ecirc;n bố chiến thắng qu&aacute; sớm cho &ocirc;ng Biden.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, tại những bang Tổng thống Trump đang dẫn trước, người ủng hộ của &ocirc;ng lại đ&ograve;i nh&agrave; chức tr&aacute;ch địa phương chấm dứt kiểm phiếu. Họ cho rằng nhiều phiếu bầu l&agrave;&nbsp;gian lận, v&agrave; điều n&agrave;y&nbsp;đ&aacute;nh cắp chiến thắng của &ocirc;ng Trump.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_portland.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 2" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 3" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_2.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 4" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_3.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 5" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_bieu_tinh_4.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 6" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210312"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm lại phiếu ở nhiều bang nhưng &quot;kh&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Đội ngũ của Tổng thống Trump đ&atilde; đệ một loạt đơn kiện tại c&aacute;c bang chiến trường quan trọng, y&ecirc;u cầu dừng kiểm phiếu hoặc kiểm phiếu lại, nhằm l&agrave;m chậm diễn tiến cuộc đua tranh.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i nghĩ phần nhiều trong c&aacute;c đơn kiện n&agrave;y chỉ l&agrave; đưa ra khơi khơi v&agrave; kh&ocirc;ng thể th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;,&nbsp;Franita Tolson, gi&aacute;o sư luật tại Đại học Nam California, b&igrave;nh luận với <em>CNN</em>.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; chỉ ra đơn kiện tại Georgia, trong đ&oacute; phe &ocirc;ng Trump c&aacute;o buộc một nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu trộn lẫn c&aacute;c phiếu vắng mặt đ&atilde; xử l&yacute; v&agrave; chưa xử l&yacute;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i nghi ngờ mục đ&iacute;ch lớn của đơn kiện n&agrave;y l&agrave;, trong ngắn hạn, l&agrave; l&agrave;m thay đổi dư luận. Để họ từ chỗ n&oacute;i về&nbsp;chiến thắng tiềm năng của Biden chuyển sang n&oacute;i về c&aacute;c sai s&oacute;t trong bầu cử, thậm ch&iacute; l&agrave; gian lận&quot;, b&agrave; n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210309"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh ở nước Mỹ trong l&uacute;c chờ đợi kết quả bầu cử</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: AP.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_000.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 7" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_001.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 8" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_002.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 9" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_003.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 10" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_004.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 11" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 12" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_my_005.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 12" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210308"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Khoảng c&aacute;ch ở Arizona thu hẹp</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; <em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố phần thắng tại Arizona cho &ocirc;ng Joe Biden, CNN ng&agrave;y 5/11 ph&acirc;n t&iacute;ch rằng khoảng c&aacute;ch giữa ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ v&agrave; Tổng thống Donald Trump đang được thu ngắn sau khi kiểm th&ecirc;m phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Sự thay đổi xuất ph&aacute;t từ cập nhật tại hạt Maricopa l&uacute;c 2h30 ng&agrave;y 5/11. Trước đ&oacute;, văn ph&ograve;ng bầu cử th&agrave;nh phố Phoenix thuộc hạt n&agrave;y phải đ&oacute;ng cửa đột xuất. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; người biểu t&igrave;nh ủng hộ &ocirc;ng Trump tập trung ngay trước t&ograve;a nh&agrave;, với một số c&aacute; nh&acirc;n mang theo vũ kh&iacute; g&acirc;y lo ngại về an ninh.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210302"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tiến độ kiểm phiếu ở c&aacute;c bang quan trọng</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả bầu cử sẽ được quyết định ở c&aacute;c bang Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Arizona (nơi đ&atilde; được một số h&atilde;ng truyền th&ocirc;ng Mỹ tuy&ecirc;n bố thuộc về &ocirc;ng Biden)&nbsp;v&agrave; Nevada.</p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">New York Times</em><span>.</span></p> <p class="pCaption caption" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 13" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kiem_phieu.png" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 13" /></p> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210298"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Người biểu t&igrave;nh cầm s&uacute;ng đến ngo&agrave;i điểm bỏ phiếu</p> <p style="text-align: justify;">Tại hạt Maricopa, Arizona, c&aacute;c sĩ quan cảnh s&aacute;t đ&atilde; được điều động đến b&ecirc;n trong một trung t&acirc;m bầu cử trong khi người biểu t&igrave;nh tụ tập b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">Một số người biểu t&igrave;nh đội mũ &quot;Make America Great Again&quot;, cầm theo biểu ngữ c&aacute;o buộc gian lận bầu cử. H&igrave;nh ảnh từ CNN cho thấy kh&ocirc;ng kh&iacute; căng thẳng, khi nhiều người tập trung ở một b&atilde;i đỗ xe; họ vẫy cờ ủng hộ &ocirc;ng Trump, h&ocirc; vang đ&ograve;i dừng kiểm phiếu.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo CNN, một số người trong đ&aacute;m đ&ocirc;ng c&oacute; vũ kh&iacute;, v&igrave; luật bang Arizona cho ph&eacute;p mang vũ kh&iacute; một c&aacute;ch c&ocirc;ng khai. T&ograve;a nh&agrave; nơi việc kiểm phiếu đang diễn ra phải đ&oacute;ng cửa để đảm bảo an to&agrave;n cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kiểm phiếu.</p> <p style="text-align: justify;"><em>CNN </em>cũng cho biết đợt kết quả kiểm phiếu sắp được c&ocirc;ng bố trong v&ograve;ng nửa tiếng nữa c&oacute; thể sẽ bị tr&igrave; ho&atilde;n. Nhưng ban phụ tr&aacute;ch bầu cử hạt Maricopa khẳng định sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả như dự kiến.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của ban bầu cử hạt Maricopa sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i, l&agrave; thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh bầu cử tại khu vực bầu cử lớn thứ hai của hạt. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&ocirc;ng bố th&ecirc;m kết quả tối nay như đ&atilde; dự kiến&rdquo;, t&agrave;i khoản Twitter của ban bầu cử hạt n&agrave;y cho biết.</p> <p style="text-align: justify;"><span><span>Chuyện g&igrave; đang xảy ra ở Arizona?</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Ảnh: </span><em style="font-size: 16px;">AZCentral.com/CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 14" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_18887c60fff501ab58e4.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 14" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 15" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_emcwsklvkaanbbm.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 15" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210297"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 90.000 phiếu chưa kiểm ở Georgia</p> <p style="text-align: justify;">Văn ph&ograve;ng của quan chức bầu cử bang Brad Raffensperger n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng vẫn c&ograve;n khoảng 90.735 phiếu chưa đếm ở Georgia. Văn ph&ograve;ng sẽ kh&ocirc;ng cập nhật th&ecirc;m chi tiết về phiếu chưa đếm nữa. Một cuộc họp b&aacute;o sẽ diễn ra ở nghị viện bang Georgia v&agrave;o 10h30 (giờ địa phương, 22h30 ở Việt Nam).</p> <p style="text-align: justify;">Theo <em>New York Times</em>, hiện đ&atilde; c&oacute; 95% phiếu được kiểm ở Georgia, với Tổng thống Trump dẫn trước đối thủ Biden 0,7 điểm %, khoảng 31.000 phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Georgia c&oacute; 16 phiếu đại cử tri, trong khi &ocirc;ng Biden hiện chỉ cần th&ecirc;m 6 phiếu đại cử tri để đạt được con số 270 (nếu kh&ocirc;ng c&oacute; diễn biến mới ở <span>Arizona</span>).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210293"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Khoảng c&aacute;ch bị thu hẹp ở Arizona</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi hạt Maricopa, Arizona c&ocirc;ng bố kết quả kiểm phiếu mới nhất, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng Joe Biden v&agrave; đối thủ đ&atilde; bị thu hẹp lại. &Ocirc;ng Biden hiện chỉ dẫn trước đối thủ 79.000 phiếu bầu. Kết quả dự kiến c&oacute; th&ecirc;m sau 3 giờ nữa.</p> <p style="text-align: justify;">Hạt Maricopa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số phiếu bầu ở Arizona.C&aacute;c l&aacute; phiếu m&agrave; c&aacute;c quan chức vẫn đang xử l&yacute; bao gồm phiếu bầu vắng mặt đến nơi v&agrave;o tuần qua. Maricopa từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một th&agrave;nh tr&igrave; của phe bảo thủ.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, sự thay đổi nh&acirc;n khẩu học, chuyển đổi văn h&oacute;a ở v&ugrave;ng ngoại &ocirc; v&agrave; phong tr&agrave;o tiến bộ do người Mỹ Latin l&atilde;nh đạo đ&atilde; biến nơi đ&acirc;y th&agrave;nh một trong những chiến trường tranh chấp gay gắt nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><em>AP</em> v&agrave; một số h&atilde;ng tin kh&aacute;c tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng cuộc ở đ&acirc;y. Tuy nhi&ecirc;n, NBC News v&agrave; một v&agrave;i h&atilde;ng tin cho rằng khoảng c&aacute;ch n&agrave;y qu&aacute; s&iacute;t sao, kh&ocirc;ng thể biết chắc người chiến thắng l&agrave; ai.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh:&nbsp;<em>Guardian.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 16" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_6720.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 16" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210288"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Người Mỹ xuống đường y&ecirc;u cầu &quot;kiểm từng l&aacute; phiếu&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>AP.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 17" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_vote_3.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 17" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 18" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_vote_2.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 18" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 19" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_vote_1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 19" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210282"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump cố gắng ngăn việc kiểm phiếu ở Georgia</p> <p style="text-align: justify;">Chiến dịch của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện v&igrave; &ldquo;một quan s&aacute;t vi&ecirc;n của đảng Cộng h&ograve;a ở Georgia chứng kiến 53 l&aacute; phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p v&agrave;o chồng phiếu vắng mặt đ&uacute;ng hạn ở hạt Chatham&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Phe &ocirc;ng Trump đang y&ecirc;u cầu c&aacute;c quan chức kh&ocirc;ng kiểm 53 l&aacute; phiếu đ&oacute; - mặc d&ugrave; họ kh&ocirc;ng đưa ra bằng chứng n&agrave;o về việc c&aacute;c l&aacute; phiếu n&agrave;y kh&ocirc;ng hợp lệ.</p> <p style="text-align: justify;">Cho đến nay, phần lớn phiếu bầu qua thư hoặc vắng mặt ủng hộ đảng D&acirc;n chủ. Điều n&agrave;y khiến chiến dịch của &ocirc;ng Trump t&igrave;m c&aacute;ch ngừng kiểm phiếu trong l&uacute;c tổng thống đang dẫn trước. C&oacute; khoảng 150.000 phiếu bầu chưa được kiểm xong ở Georgia. &Ocirc;ng Joe Biden chỉ k&eacute;m đối thủ 47.000 phiếu. &Ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiến thắng cuộc đua s&iacute;t sao n&agrave;y nếu số phiếu chưa được kiểm xong bầu cho cựu ph&oacute; tổng thống.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210278"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bầu cử Mỹ c&oacute; thể ph&acirc;n định thắng thua v&agrave;o trưa 5/11</p> <p style="text-align: justify;"><span>Nh&agrave; chức tr&aacute;ch bang Nevada th&ocirc;ng b&aacute;o kết quả kiểm phiếu sẽ được cập nhật v&agrave;o giữa trưa 5/11 (theo giờ địa phương). </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Nội dung cập nhật sẽ bao gồm số phiếu được kiểm th&ecirc;m tại 2 hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n nhất bang l&agrave; Clark v&agrave; Washoe.&Ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở Nevada v&agrave; c&oacute; cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang n&agrave;y. Với 264 phiếu đ&atilde; nắm trong tay nhờ 3 chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan v&agrave; Arizona, chiến thắng ở Nevada sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ c&aacute;n mốc 270 phiếu v&agrave; đắc cử tổng thống.</span></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210276"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump chỉ c&ograve;n một kịch bản để chiến thắng</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang l&agrave; Pennsylvania, Georgia, North Carolina v&agrave; Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để c&aacute;n mốc 270 phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri t&iacute;nh đến đ&ecirc;m 4/11 (theo giờ địa phương).&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Để c&oacute; th&ecirc;m 56 phiếu v&agrave; c&aacute;n mốc chiến thắng 270, &ocirc;ng cần thắng hết 4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; l&agrave; Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) v&agrave; Georgia (16 phiếu).</p> <p style="text-align: justify;">C&ograve;n một bang của Mỹ chưa c&ocirc;ng bố kết quả l&agrave; Alaska, nhưng chỉ c&oacute; 3 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng Trump đang c&oacute; mức ủng hộ &aacute;p đảo đối thủ tại bang n&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, d&ugrave; cho &ocirc;ng Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đ&aacute;nh mất 1/4 bang &quot;nặng k&yacute;&quot; n&oacute;i tr&ecirc;n, &ocirc;ng vẫn kh&ocirc;ng thể c&aacute;n mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 20" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kmd_263.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 20" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210274"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump khởi kiện, đ&ograve;i ngưng kiểm phiếu ở Georgia</p> <p style="text-align: justify;">Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump đ&atilde; nộp đơn kiện tại Georgia, y&ecirc;u cầu ngừng kiểm phiếu ở bang chiến trường n&agrave;y, theo <em>AP</em>.Georgia c&oacute; đến 16 phiếu đại cử tri. Theo thăm d&ograve; mới nhất của <em>Wall Street Journal</em>, tổng thống Mỹ đang dẫn trước đối thủ với khoảng c&aacute;ch rất hẹp l&agrave; 49,9%, so với 48,8% phiếu ủng hộ &ocirc;ng Biden.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 21" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t010226z_369372184_rc21wj94e037_rtrmadp_3_usa_election_georgia.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 21" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210273"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kiểm phiếu Pennsylvania c&oacute; kết quả trong v&agrave;i ng&agrave;y tới</p> <p style="text-align: justify;">Thư k&yacute; trưởng&nbsp;bang Pennsylvania, Kathy Boockvar, ước t&iacute;nh cần th&ecirc;m &quot;v&agrave;i ng&agrave;y trước khi đa số phiếu được kiểm xong&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">B&agrave; nhấn mạnh bang n&agrave;y đ&atilde; &quot;c&oacute; tiến triển tuyệt vời&quot; trong c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm phiếu. Ph&aacute;t biểu tại họp b&aacute;o c&ugrave;ng Thống đốc Tom Wolf, Boockvar cho biết &quot;h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu&quot; sẽ được kiểm trong đ&ecirc;m 4/11.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 22" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_e3a5ab79_d2ad_407b_ac2b_5c040f7726c8.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 22" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210272"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">CNN: Quan chức đảng Cộng h&ograve;a bất b&igrave;nh với &ocirc;ng Trump</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn tin <em>CNN</em> tiết lộ một số quan chức đảng Cộng h&ograve;a đang mất ki&ecirc;n nhẫn với c&aacute;ch h&agrave;nh xử của Tổng thống Trump. Nh&agrave; l&atilde;nh đạo Mỹ tuy&ecirc;n bố m&igrave;nh đang bị cướp đi chiến thắng bởi gian lận bầu cử, d&ugrave; &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Người n&agrave;y cho rằng &ocirc;ng Trump đang đ&aacute;nh mất sự ủng hộ d&agrave;nh cho đảng Cộng h&ograve;a. &Ocirc;ng cũng chỉ tr&iacute;ch chiến dịch của tổng thống khi đơn phương c&aacute;o buộc Pennsylvania c&oacute; gian lận bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210271"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Phe &ocirc;ng Trump lao v&agrave;o cuộc chiến tại t&ograve;a để giữ Nh&agrave; Trắng</p> <p style="text-align: justify;">Ban vận động tranh cử của &ocirc;ng Trump đ&atilde; đệ nhiều đơn kiện, mở đường cho việc phản đối kết quả tại c&aacute;c bang chiến trường c&oacute; thể quyết định kết cục cuộc đua Nh&agrave; Trắng.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a &ocirc;ng Trump h&ocirc;m 4/11 t&igrave;m c&aacute;ch can thiệp v&agrave;o Pennsylvania với l&aacute; đơn gửi T&ograve;a &aacute;n Tối cao, y&ecirc;u cầu ph&acirc;n xử về việc liệu c&aacute;c l&aacute; phiếu nhận được trong v&ograve;ng ba ng&agrave;y sau ng&agrave;y bầu cử c&oacute; được t&iacute;nh hay kh&ocirc;ng,&nbsp;<em>Reuters&nbsp;</em>cho hay.</p> <p style="text-align: justify;">Họ cũng th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin, đồng thời cho hay đ&atilde; đệ đơn kiện ở Michigan v&agrave; Pennsylvania nhằm dừng việc kiểm phiếu tại hai bang n&agrave;y, với l&yacute; do kh&ocirc;ng được tiếp cận v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t một c&aacute;ch c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 23" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212910z_2013521820_rc2lwj914jtb_rtrmadp_3_usa_election_pennsylvania.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 23" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210270"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump đang tạm dẫn ở Pennsylvania</p> <p style="text-align: justify;">Với 84% số phiếu đ&atilde; được kiểm tại bang Pennsylvania, &ocirc;ng Trump đang dẫn trước với tỷ lệ 51,9%, trong khi &ocirc;ng Biden nhận được 46,8%, theo Edison Research.</p> <p style="text-align: justify;">Pennsylvania l&agrave; một trong c&aacute;c bang xanh, th&agrave;nh tr&igrave; l&acirc;u đời của đảng D&acirc;n chủ nhưng đ&atilde; rơi v&agrave;o tay &ocirc;ng Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. &Ocirc;ng Biden đ&atilde; c&oacute; chiến thắng quan trọng tại c&aacute;c bang xanh truyền&nbsp; thống&nbsp;kh&aacute;c l&agrave; Michigan v&agrave; Wisconsin. Chiến thắng ở Pennsylvania sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng qu&aacute; quan trọng nếu &ocirc;ng gi&agrave;nh được Nevada, nơi c&oacute; 6 phiếu đại cử tri.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 24" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kmd_273.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 24" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210269"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">5 bang chưa c&oacute; kết quả cuối c&ugrave;ng</p> <header> <p style="text-align: justify;">Hiện c&ograve;n c&aacute;c bang vẫn c&ograve;n chờ kết quả kiểm phiếu:&nbsp;</p> </header> <ul> <li> <p style="text-align: justify;">Alaska</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Georgia</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">North Carolina</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Nevada</p> </li> <li> <p style="text-align: justify;">Pennsylvania</p> </li> </ul> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span>Biden đang dẫn cuộc đua với 264 đại cử tri so với 213 đại cử tri của &ocirc;ng&nbsp;Trump.&nbsp;</span></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><span><img alt="bau cu My 2020 anh 25" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_kmd_274.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 25" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul> </ul> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210268"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Người biểu t&igrave;nh mang theo c&aacute;c biểu ngữ &quot;h&atilde;y đếm mọi l&aacute; phiếu&quot; ở Mỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 26" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t215609z_1900169270_rc2jwj9s69ux_rtrmadp_3_usa_election_reaction_1_.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 26" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 27" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t213637z_581706982_rc2lwj9lpuxk_rtrmadp_3_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 27" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 28" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t214847z_1562514112_rc2lwj9fv8ks_rtrmadp_3_usa_election_new_york_protest_1_.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 28" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210266"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump lại bị Twitter ẩn tweet</p> <p style="text-align: justify;">Tuy&ecirc;n bố của &ocirc;ng Trump rằng &quot;người ta bịa ra 500.000 phiếu ở Pennsylvania&quot; bị Twitter ẩn đi với nội dung &quot;bị tranh c&atilde;i&quot; v&agrave; c&oacute; thể sai lệch về cuộc bầu cử cũng như c&aacute;c quy tr&igrave;nh d&acirc;n sự.</p> <p class="pCaption caption" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <table class="picture screenshot"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 29" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden_1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 29" /></p> </td> </tr> <tr> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210261"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">CNN v&agrave; NBC dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ thắng Michigan</p> <p style="text-align: justify;">Nếu thắng ở Michigan, &ocirc;ng Biden chỉ c&ograve;n c&aacute;ch con số 270 bằng 6 phiếu của Nevada, nơi &ocirc;ng cũng&nbsp;đang dẫn trước.</p> <p style="text-align: justify;">99% phiếu đ&atilde; được kiểm. <em>AP </em>vẫn chưa đưa ra dự b&aacute;o người thắng.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210259"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Mọi phiếu bầu phải được đếm&quot;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden nhấn mạnh rằng mọi phiếu bầu phải được đếm, sau khi Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố chiến thắng v&agrave; y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu. Chiến dịch của &ocirc;ng Trump cũng đ&atilde; nộp đơn kiện tại Pennsylvania v&agrave; Michigan y&ecirc;u cầu ngừng đếm phiếu v&igrave; c&oacute; dấu hiệu bất thường.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Joe Biden ph&aacute;t biểu từ Trung t&acirc;m Chase ở Wilmington, Delaware, cũng l&agrave; nơi &ocirc;ng nhận đề cử ch&iacute;nh thức từ đảng D&acirc;n chủ hồi th&aacute;ng 8.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 30" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t212430z_12016125_rc2lwj9cqqfk_rtrmadp_3_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 30" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210257"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ được 270 phiếu&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Cựu ph&oacute; tổng thống đề cao việc &ocirc;ng &quot;lật lại&quot; được Arizona so với Tổng thống Trump, thắng một phiếu tại bang Nebraska (một trong hai bang cho chia phiếu)&nbsp;v&agrave; &quot;cảm thấy tốt l&agrave;nh về Pennsylvania&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Sau một đ&ecirc;m d&agrave;i phiếu được đếm, r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng đủ phiếu đại cử tri để chiến thắng cuộc bầu cử&quot;, &ocirc;ng Biden n&oacute;i. &quot;Một điều c&oacute; &yacute; nghĩa với t&ocirc;i l&agrave; t&ocirc;i thắng phiếu phổ th&ocirc;ng&quot;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>AP </em>v&agrave; <em>Fox News&nbsp;</em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona, trong khi một số b&aacute;o đ&agrave;i kh&aacute;c chưa tuy&ecirc;n bố. Hiện 86% phiếu ở Arizona đ&atilde; được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210256"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden đang ph&aacute;t biểu</p> <p style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i kh&ocirc;ng ở đ&acirc;y để tuy&ecirc;n bố chiến thắng, nhưng t&ocirc;i tin rằng khi việc kiểm phiếu ho&agrave;n th&agrave;nh, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ thắng&quot;, &ocirc;ng Biden ph&aacute;t biểu, b&agrave;i ph&aacute;t biểu thứ hai của &ocirc;ng sau đ&ecirc;m bầu cử.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210254"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chiến dịch &ocirc;ng Trump khởi kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan</p> <p style="text-align: justify;">Theo <em>AP</em>, chiến dịch của Tổng thống Trump n&oacute;i rằng họ đ&atilde; nộp đơn kiện ở Pennsylviania v&agrave; Michigan, khởi đầu những tranh chấp của ng&agrave;y bầu cử. Đơn kiện ở cả hai bang đề nghị cho ph&eacute;p c&aacute;c quan s&aacute;t vi&ecirc;n bầu cử tiếp cận tốt hơn điểm đếm phiếu. Đội ngũ chiến dịch của &ocirc;ng Trump n&oacute;i rằng họ muốn dừng đếm phiếu ở cả hai bang cho đến khi họ c&oacute; &quot;tiếp cận c&oacute; &yacute; nghĩa&quot; đối với c&aacute;c điểm đếm phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump đang bị dẫn với khoảng c&aacute;ch nhỏ ở bang Michigan, dẫn trước xa ở Pennsylvania nhưng đang bị thu hẹp v&igrave; phiếu qua thư được kiểm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210248"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">AP tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona, CNN chưa</p> <p style="text-align: justify;"><em>AP </em>đ&atilde; tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden chiến thắng ở bang Arizona (11 phiếu) v&agrave;o đầu ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương) d&ugrave; số phiếu đếm được mới hơn 80%. Đ&acirc;y l&agrave; bang đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh về được từ tay &ocirc;ng Trump sau cuộc bầu cử năm 2016. <em>AP </em>n&oacute;i rằng ph&acirc;n t&iacute;ch về phiếu bầu to&agrave;n bang cho thấy kh&ocirc;ng c&oacute; đủ phiếu để &ocirc;ng Trump san bằng khoảng c&aacute;ch trong số c&aacute;c phiếu chưa đếm. sau 80% phiếu được đếm, &ocirc;ng Biden dẫn trước 5%, với 130.000 phiếu nhiều hơn &ocirc;ng Trump trong số 2,6 triệu phiếu đ&atilde; được đếm. Những phiếu c&ograve;n lại, c&oacute; bao gồm phiếu qua thư ở hạt Maricopa - nơi &ocirc;ng Biden c&oacute; ưu thế, th&igrave; kh&ocirc;ng đủ để &ocirc;ng Trump bắt kịp.</p> <p style="text-align: justify;"><em>New York Times</em> v&agrave; <em>CNN </em>chưa tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Biden thắng ở Arizona. Số phiếu của &ocirc;ng Biden theo cập nhật của hai trang n&agrave;y l&agrave; 237.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210241"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Đường đến 270 rộng dần với &ocirc;ng Biden</p> <p style="text-align: justify;">Với chiến thắng vừa gi&agrave;nh được ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden hiện c&oacute; 248 phiếu. Nếu thắng th&ecirc;m ở Nevada v&agrave; Michigan (6 v&agrave; 16 phiếu), &ocirc;ng sẽ gi&agrave;nh được đ&uacute;ng 270 phiếu đại cử tri m&agrave; kh&ocirc;ng cần đợi Pennsylvania, Georgia hay North Carolina.</p> <p style="text-align: justify;">Michigan vẫn đang đếm số phiếu c&ograve;n lại với &ocirc;ng Biden tạm dẫn trước, d&ugrave; chiến dịch của&nbsp;Tổng thống Trump cho biết đ&atilde; nộp đơn kiện y&ecirc;u cầu ngưng đếm phiếu ở Michigan.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden cũng đang dẫn trước ở&nbsp;Nevada, trong khi &ocirc;ng Trump dẫn ở&nbsp;Pennsylvania, Georgia v&agrave;&nbsp;North Carolina.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 31" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2fwj9xccp8_rtrmadp_trx_usa_election_biden.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 31" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 32" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc2iwj9sag5e_rtrmadp_trx_usa_election_reaction.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 32" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="picture nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 33" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_2020_11_04t184908z_1_mrprc27wj98do5i_rtrmadp_trx_usa_election_trump_1_.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 33" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210236"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">AP: Joe Biden thắng ở Wisconsin</p> <p style="text-align: justify;">Sau <em>CNN</em>, đến lượt <em>AP</em> ch&iacute;nh thức tuy&ecirc;n bố &ocirc;ng Joe Biden l&agrave; người thắng ở Wisconsin. Wisconsin l&agrave; một phần trong &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ đ&atilde; sụp đổ năm 2016 (c&ugrave;ng Pennsylvania v&agrave; Michigan). 10 phiếu đại cử tri tại Wisconsin sẽ l&agrave; chiến thắng lớn thứ hai&nbsp;đến thời điểm n&agrave;y của &ocirc;ng Biden, sau khi gi&agrave;nh lại 11 phiếu của bang Arizona trong s&aacute;ng 4/11 (giờ địa phương).</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump cho biết đang y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin trong l&uacute;c số phiếu được kiểm đếm cho thấy &ocirc;ng Biden chỉ hơn 20.000 phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về sự bất thường tại một số bang của Wisconsin, l&agrave;m dấy l&ecirc;n nghi ngờ nghi&ecirc;m trọng về sự đ&uacute;ng đắn của kết quả&quot;, gi&aacute;m đốc chiến dịch Bill Stepien n&oacute;i trong một th&ocirc;ng c&aacute;o. &quot;Tổng thống sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại&quot;.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 34" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_z2161489994209_69fb1fe48bd0766d45bc5f64110d930b.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 34" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210233"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">CNN đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin</p> <p style="text-align: justify;">Đ&agrave;i CNN dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden thắng ở Wisconsin v&agrave; &quot;đ&uacute;t t&uacute;i&quot; 10 phiếu đại cử tri. Đ&acirc;y l&agrave; bang m&agrave; &ocirc;ng Trump từng thắng năm 2016, một phần do sự chủ quan qu&aacute; mức của b&agrave; Hillary Clinton. Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&ugrave; được mệnh danh l&agrave;&nbsp;bang thuộc &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; truyền thống bầu cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ, tỷ lệ ủng hộ của &ocirc;ng Biden lần n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao với &ocirc;ng Trump.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210231"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">CNN: Biden sẽ chiến thắng Wisconsin</p> <p style="text-align: justify;">Biden sẽ chiến thắng bang chiến trường quan trọng Wisconsin, theo dự b&aacute;o của <em>CNN</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><em>AP </em>chưa đưa ra dự b&aacute;o ch&iacute;nh thức.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210223"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả kh&oacute; thay đổi d&ugrave; &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</p> <p style="text-align: justify;">Do sự&nbsp;c&aacute;ch biệt giữa hai ứng vi&ecirc;n trong khoảng 1 điểm phần trăm, &ocirc;ng Trump đủ điều kiện để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin. Tuy nhi&ecirc;n, cựu Thống đốc Scott Walker&nbsp;của bang n&agrave;y, một trong những đồng minh của &ocirc;ng Trump, cho rằng việc đếm lại phiếu&nbsp;chưa chắc c&oacute; hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Walker, y&ecirc;u cầu của &ocirc;ng Trump c&oacute; thể được chấp nhận, nhưng điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi kết quả. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n do khoảng c&aacute;ch biệt nếu quy th&agrave;nh phiếu bầu sẽ l&agrave; 20.000, một con số rất cao.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210215"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Trump đ&ograve;i kiểm phiếu lại</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o về những h&agrave;nh vi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng quy định diễn ra ở một số hạt tại Wisconsin. Điều đ&oacute; dấy l&ecirc;n nghi vấn về t&iacute;nh x&aacute;c thực của kết quả&quot;, Bill Stepien, quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump, cho biết trong th&ocirc;ng b&aacute;o. Người n&agrave;y kh&ocirc;ng cung cấp th&ocirc;ng tin cụ thể hơn.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ng&agrave;i tổng thống đang ho&agrave;n to&agrave;n ở trong ngưỡng đủ để y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại, v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m điều đ&oacute; ngay lập tức&quot;, vị quản l&yacute; cho biết.</p> <p style="text-align: justify;">Theo c&ocirc;ng ty Edison Research, với 99% phiếu bầu được kiểm ở Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn đầu với tỷ lệ 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Trump được 48,8% tổng số phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; khoảng c&aacute;ch biệt chưa tới 1 điểm n&ecirc;n ứng vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a c&oacute; thể y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210212"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chiến dịch của &ocirc;ng Trump sẽ đ&ograve;i kiểm phiếu lại ở Wisconsin</p> <p style="text-align: justify;">Một nguồn tin của <em>Reuters</em> cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump sẽ y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin. C&aacute;c thăm d&ograve; cho thấy &ocirc;ng Biden đang dẫn trước ở nơi n&agrave;y với c&aacute;ch biệt s&iacute;t sao.</p> <p style="text-align: justify;">Trong diễn biến kh&aacute;c, m<span>ột quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Trump thừa nhận với <em>CNN </em>rằng&nbsp;họ đang trong &quot;thế kẹt&quot;, v&agrave; con đường chiến thắng cho &ocirc;ng Trump đang hẹp dần.</span></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, người n&agrave;y cho rằng cơ hội thắng vẫn c&ograve;n nếu họ c&oacute; thể gi&agrave;nh được Arizona v&agrave; Nevada.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ m&aacute;y của &ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với dự b&aacute;o của c&aacute;c h&atilde;ng th&ocirc;ng tấn, khi cho rằng Arizona đ&atilde; gọi t&ecirc;n ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210210"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bang Georgia chỉ c&ograve;n 200.000 phiếu chưa đếm</p> <p style="text-align: justify;">Người đứng đầu Sở Ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho biết cả bang n&agrave;y chỉ c&ograve;n khoảng 200.000 phiếu chưa kiểm. &quot;Tất cả mọi phiếu bầu hợp lệ đều sẽ được kiểm đếm&quot;, &ocirc;ng Raffensperger n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Bang Georgia l&agrave; một bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay, nắm giữ 16 phiếu đại cử tri. 94% tổng số phiếu đ&atilde; được kiểm ở đ&acirc;y cho thấy &ocirc;ng Trump đang dẫn trước &ocirc;ng Biden với tỷ lệ 50,4% - 48,3%.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng chức kiểm phiếu tại một địa điểm ở th&agrave;nh phố Atlanta. Ảnh: <em>AP</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 35" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_georgia1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 35" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210209"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kiểm phiếu vẫn đang diễn ra ở Wisconsin, c&aacute;ch biệt Trump - Biden chưa tới 1 điểm</p> <p style="text-align: justify;">Với 95% số phiếu đ&atilde; được kiểm tr&ecirc;n to&agrave;n bang Wisconsin, &ocirc;ng Biden đang dẫn trước &ocirc;ng Trump với tỷ số v&ocirc; c&ugrave;ng s&iacute;t sao: 49,6% v&agrave; 49%.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 36" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi3.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 36" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 37" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi2.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 37" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 38" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wi1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 38" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210205"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Phiếu phổ th&ocirc;ng của &ocirc;ng Biden nhiều nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ</p> <p style="text-align: justify;"><em>Reuters </em>cho biết ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đ&atilde; gi&agrave;nh 69.759.833 phiếu phổ th&ocirc;ng, trở th&agrave;nh người nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng nhất trong khu&ocirc;n khổ một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Kỷ lục trước đ&oacute; thuộc về &ocirc;ng Barack Obama với 69.498.516 phiếu năm 2008.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210204"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chiến dịch &ocirc;ng Biden tự tin về con đường chiến thắng</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, quản l&yacute; tranh cử Jen O&rsquo;Malley Dillon của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;đang tr&ecirc;n đường trở th&agrave;nh tổng thống mới của Mỹ, theo <em>Guardian</em>.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng m&igrave;nh c&oacute; khả năng chiến thắng v&agrave;o buổi chiều (giờ Mỹ, tức rạng s&aacute;ng 5/11 giờ Việt Nam). Ch&uacute;ng t&ocirc;i dự đo&aacute;n &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ c&aacute;ch biệt ở c&aacute;c bang c&oacute; thể đưa &ocirc;ng vượt tr&ecirc;n 270 phiếu đại cử tri trong ng&agrave;y h&ocirc;m nay&rdquo;, b&agrave; Dillon n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;&Ocirc;ng Biden sẽ nhận được nhiều phiếu phổ th&ocirc;ng hơn mọi ứng vi&ecirc;n tổng thống trong lịch sử, v&agrave; ch&uacute;ng ta vẫn đang kiểm phiếu. &Ocirc;ng đ&atilde; gi&agrave;nh được hơn 50% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng đến thời điểm n&agrave;y&rdquo;, người n&agrave;y n&oacute;i với <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210203"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden sẽ ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ng&agrave;i ph&oacute; tổng thống dự kiến ph&aacute;t biểu với người d&acirc;n Mỹ v&agrave;o một thời điểm n&agrave;o đ&oacute; trong h&ocirc;m nay&quot;, Jen O&rsquo;Malley Dillon - quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden - n&oacute;i với c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden hiện đang nắm ưu&nbsp;thế, sau khi kết quả kiểm phiếu tại Wisconsin v&agrave; Michigan đảo chiều về ph&iacute;a c&oacute; lợi cho ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ. Nếu chiến thắng ở Wisconsin, Michigan v&agrave; cả Nevada, &ocirc;ng Biden sẽ c&oacute; đủ 270 phiếu đại cử tri để&nbsp;trở th&agrave;nh tổng thống 46 của nước Mỹ.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>New York Times</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 39" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_biden333.png" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 39" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210202"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump thắc mắc bị mất thế dẫn đầu &quot;một c&aacute;ch kỳ lạ&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump vừa viết tr&ecirc;n Twitter rằng việc &ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n thế dẫn đầu ở một số bang l&agrave; &ldquo;rất kỳ lạ&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Tối qua t&ocirc;i đang dẫn tr&ecirc;n ở một số bang quan trọng. Rồi từng bang một, c&aacute;ch biệt của t&ocirc;i biến mất một c&aacute;ch kỳ diệu. Rất kỳ lạ&rdquo;, &ocirc;ng viết.</p> <p style="text-align: justify;">D&ograve;ng tweet n&agrave;y của &ocirc;ng Trump, cũng như d&ograve;ng tweet trước, đ&atilde; bị Twitter ẩn.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tuy&ecirc;n bố thắng cử, d&ugrave; quy tr&igrave;nh kiểm phiếu chưa ho&agrave;n th&agrave;nh. Việc gieo ho&agrave;i nghi về quy tr&igrave;nh kiểm phiếu của &ocirc;ng Trump đang bị chỉ tr&iacute;ch.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở n&agrave;o cho lập luận đ&oacute;. Mọi phiếu gửi về đều phải được kiểm.&nbsp;Phải để cho quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh&rdquo;, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ ra bất đồng khi trả lời <em>ABC News</em>.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; (những ph&aacute;t biểu) nực cười. &Ocirc;ng Trump kh&ocirc;ng n&ecirc;n n&oacute;i vậy&rdquo;, cựu Thống đốc bang Ohio John Kasich n&oacute;i tr&ecirc;n <em>CNN</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Việc mất nhiều thời gian để kiểm phiếu, thậm ch&iacute; nhiều ng&agrave;y, l&agrave; điều đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ trước. Quy định ở nhiều bang kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p kiểm trước phiếu gửi qua bưu điện.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh Twitter của &ocirc;ng Trump.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 40" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_trumptwitter.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 40" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210201"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nevada bỗng th&agrave;nh nơi c&oacute; thể định đoạt cuộc bầu cử</p> <p style="text-align: justify;">So với c&aacute;c bang chiến trường như Florida, Ohio hay Pennsylvania th&igrave; Nevada &iacute;t được ch&uacute; &yacute; hơn do c&oacute; số phiếu đại cử tri thấp (6 phiếu).</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả kiểm phiếu được c&ocirc;ng bố ng&agrave;y 4/11 chứng kiến sự vươn l&ecirc;n của ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden tại Wisconsin v&agrave; Michigan, trong khi Tổng thống Trump vẫn duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n tại Pennsylvania, North Carolina v&agrave; Georgia.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu lợi thế hiện tại được duy tr&igrave; tại Michigan (16 phiếu đại cử tri) v&agrave; Wisconsin (10 phiếu đại cử tri), &ocirc;ng Biden sẽ gi&agrave;nh được 264 phiếu đại cử tri. Với chiến thắng ở Nevada, ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ sẽ gi&agrave;nh đủ 270 phiếu đại cử tri để trở th&agrave;nh Tổng thống thứ 46 của nước&nbsp;Mỹ.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210200"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Cố vấn cao cấp của &ocirc;ng Biden: &quot;Hồi kết đang nghi&ecirc;ng về ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Trả lời <em>CNN</em>, một cố vấn của &ocirc;ng Biden n&oacute;i ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ&nbsp;tự tin về một chiến thắng ở bang Wisconsin.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden được cho l&agrave; lạc quan về cơ hội nằm ở số phiếu bầu qua bưu điện tại bang&nbsp;Michigan, v&agrave;&nbsp;tự tin về chiến thắng ở Pennsylvania. &Ocirc;ng cũng&nbsp;đang theo d&otilde;i kỹ hạt Fulton ở bang Georgia.</p> <p style="text-align: justify;">Hạt Fulton l&agrave; nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta, c&oacute;&nbsp;80% phiếu đ&atilde; được kiểm. C&aacute;c th&agrave;nh phố l&agrave; nơi c&oacute; thể mang lại th&ecirc;m nhiều phiếu bầu cho&nbsp;&ocirc;ng Biden.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a &ocirc;ng Biden tự tin c&oacute; thể chiến thắng trong ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ).</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210199"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden c&oacute; lợi thế ở những nơi c&ograve;n kiểm phiếu</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c bang chiến trường c&ograve;n lại vẫn đang kiểm phiếu. Số phiếu c&ograve;n lại nghi&ecirc;ng về ai l&agrave; yếu tố quyết định.</p> <p style="text-align: justify;">Ở hai bang quan trọng Georgia v&agrave; Michigan, c&aacute;c địa hạt chưa kiểm xong phiếu l&agrave; nơi c&oacute; những th&agrave;nh phố lớn, như vậy &ocirc;ng Biden c&oacute; thể chiếm th&ecirc;m phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Ở bang Georgia, 8% tổng số phiếu phổ th&ocirc;ng vẫn chờ được kiểm. Phần lớn lượng phiếu&nbsp;chưa đếm chủ yếu ở hạt Fulton (nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Atlanta) v&agrave; hạt DeKalb.</p> <p style="text-align: justify;">Phiếu gửi qua đường bưu điện ở hai hạt tr&ecirc;n sẽ&nbsp;tiếp tục được kiểm từ 8h30&nbsp;ng&agrave;y 4/11 (giờ địa phương).</p> <p style="text-align: justify;">Ở bang Michigan, lượng phiếu c&ograve;n lại nằm ở hạt Wayne, nơi c&oacute; th&agrave;nh phố Detroit. Do vậy, &ocirc;ng Biden c&oacute; thể kỳ vọng gi&agrave;nh được th&ecirc;m sự ủng hộ.</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 41" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_biden11.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 41" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210198"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden chỉ hơn &ocirc;ng Trump 0,2 điểm ở Michigan đến thời điểm hiện tại</p> <p style="text-align: justify;">Ảnh: <em>Twitter/AP</em>.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 42" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_z2161131529372_1958898a6c957e981802074b476eed62.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 42" /></p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210196"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch của &ocirc;ng Biden lạc quan về kết quả bầu cử</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ), một nh&acirc;n vi&ecirc;n chiến dịch tranh cử của ứng vi&ecirc;n&nbsp;Joe Biden n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng&nbsp;phe D&acirc;n chủ tự tin v&agrave;o cơ hội chiến thắng, dựa tr&ecirc;n kết quả đ&atilde; đạt được.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i phụ thuộc v&agrave;o những phiếu bầu qua bưu điện, vốn&nbsp;mất nhiều thời gian kiểm đếm nhất&quot;, nguồn tin từ chiến dịch của &ocirc;ng Biden cho biết. Người n&agrave;y tỏ ra lạc quan khi cho rằng ứng vi&ecirc;n Biden sẽ chiến thắng khi tất cả phiếu bầu đ&atilde; được kiểm.</p> <p style="text-align: justify;">Một nguồn tin kh&aacute;c cho biết chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden lu&ocirc;n dự đo&aacute;n cuộc đua sẽ rất gay cấn. Theo một d&ograve;ng tweet từ v&agrave;i tuần trước của Jen O&rsquo;Malley Dillon,&nbsp;quản l&yacute; chiến dịch tranh cử của &ocirc;ng Biden,&nbsp;cuộc bầu cử sẽ c&oacute;&nbsp;kết quả s&aacute;t n&uacute;t ở nhiều khu vực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210195"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">94% phiếu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&agrave;i <em>NPR</em>, khi lượng phiếu bầu được kiểm ở bang Michigan (16 phiếu đại cử tri) l&ecirc;n 94%, &ocirc;ng Biden vươn l&ecirc;n dẫn đầu với tỷ lệ&nbsp;rất s&aacute;t n&uacute;t: &ocirc;ng Biden dẫn 49,3% - 49,1%.Trước đ&oacute;, khi kết th&uacute;c đ&ecirc;m bầu cử 3/11, &ocirc;ng Trump l&agrave; người dẫn tr&ecirc;n ở bang chiến trường n&agrave;y.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210187"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tỷ lệ phiếu bầu chưa kiểm ở 4 bang chiến trường chỉ c&ograve;n khoảng 10%</p> <p style="text-align: justify;">Hiện 4 bang c&oacute; số phiếu chưa kiểm dưới 10%&nbsp;gồm Wisconsin, Georgia, North Carolina v&agrave; Michigan. Đ&acirc;y đều l&agrave; c&aacute;c bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua năm nay.&nbsp;<em>Fox News</em> v&agrave; <em>Guardian </em>đều cho biết hơn 90% phiếu ở Michigan đ&atilde; được kiểm xong.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng thống Trump đang dẫn trước với khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n ở Georgia v&agrave; North Carolina. Ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang vượt l&ecirc;n với 13.057 phiếu, nhưng số phiếu chưa kiểm đếm l&ecirc;n tới 540.000.</p> <p style="text-align: justify;">Ở Wisconsin, ứng vi&ecirc;n Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump 20.748 phiếu, trong khi 173.000 phiếu vẫn đang chờ kiểm đếm.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210186"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kiểm xong gần 90% phiếu ở Michigan, &ocirc;ng Trump dẫn trước</p> <p style="text-align: justify;">Với hơn 86% phiếu bầu được kiểm ở Michigan, &ocirc;ng Trump đang được dự b&aacute;o dẫn trước với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,4% c&ograve;n &ocirc;ng Biden được 48,9%.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử ở th&agrave;nh phố Detroit, Michigan, đang gấp r&uacute;t ho&agrave;n th&agrave;nh việc kiểm phiếu. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 43" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_michigan_1.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 43" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210182"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; k&eacute;m 700.000 phiếu ở Pennsylvania, &ocirc;ng Biden vẫn c&oacute; thể &ldquo;lội ngược d&ograve;ng&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump đang dẫn &ocirc;ng Biden gần 700.000 phiếu tại bang Pennsylvania t&iacute;nh đến 17h chiều 4/11 (giờ H&agrave; Nội). Tuy nhi&ecirc;n, bang n&agrave;y vẫn c&ograve;n hơn 1,4 triệu phiếu qua bưu điện chưa được kiểm.</p> <p style="text-align: justify;">Do vậy, cơ hội vượt l&ecirc;n của &ocirc;ng Biden phụ thuộc việc &ocirc;ng c&oacute; thắng &aacute;p đảo trong số 1,4 triệu phiếu đ&oacute; hay kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Theo ph&acirc;n t&iacute;ch từ Nate Cohn của <em>New York Times</em>, tỷ lệ phiếu bưu điện ủng hộ &ocirc;ng Biden l&agrave; 78%. Tỷ lệ n&agrave;y ph&ugrave; hợp với những khảo s&aacute;t trước bầu cử v&agrave; c&aacute;c khảo s&aacute;t về đơn đăng k&yacute; nhận phiếu, đều cho thấy &ocirc;ng Biden chiếm &aacute;p đảo phiếu qua bưu điện.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu 1,4 triệu phiếu c&ograve;n lại vẫn c&oacute; tỷ lệ như tr&ecirc;n, &ocirc;ng Biden sẽ hơn &ocirc;ng Trump khoảng&nbsp;800.000 phiếu trong nh&oacute;m phiếu gửi qua bưu điện. Con số n&agrave;y&nbsp;đủ để vượt qua c&aacute;ch biệt 700.000 hiện tại. Nhưng đ&oacute; chỉ l&agrave; t&iacute;nh to&aacute;n, kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo điều n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trump kh&oacute; gia tăng c&aacute;ch biệt th&ecirc;m v&igrave; c&aacute;c khu vực đem lại lợi thế cho &ocirc;ng gần như đ&atilde; kiểm phiếu hết. Hầu hết phiếu c&ograve;n lại l&agrave; ở Philadelphia v&agrave; v&ugrave;ng ngoại &ocirc;.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210180"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Kiểm xong 97% phiếu ở Wisconsin</p> <p style="text-align: justify;">Theo cập nhật kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Biden c&oacute; triển vọng thắng ở bang Wisconsin với tỷ lệ phiếu phổ th&ocirc;ng l&agrave; 49,5%. Tổng thống Trump dự kiến được 48,8% tổng số phiếu, theo dự b&aacute;o của <em>New York Times</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210173"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Biden b&aacute;m s&aacute;t &ocirc;ng Trump ở Michigan</p> <p style="text-align: justify;">Theo <em>Guardian</em>,&nbsp;khoảng 539.000 phiếu ở Michigan&nbsp;chưa kiểm xong. Trong khi đ&oacute;, tỷ lệ&nbsp;phiếu bầu cho ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ Joe Biden đang tăng nhanh sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu bầu qua bưu điện. Đến hiện tại, khoảng c&aacute;ch giữa &ocirc;ng với &ocirc;ng Trump l&agrave; 12.526 phiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Michigan cho biết h&agrave;ng trăm ngh&igrave;n phiếu đang được kiểm đếm tại c&aacute;c hạt đ&ocirc;ng d&acirc;n, bao gồm th&agrave;nh phố Detroit,&nbsp;Grand Rapids, Flint, Warren v&agrave;&nbsp;Sterling Heights.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210171"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch biệt của &ocirc;ng Biden ở Wisconsin l&ecirc;n hơn 20.000 phiếu</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch biệt của Biden đ&atilde; nới rộng so với trước, theo cập nhật về số phiếu tr&ecirc;n <em>New York Times, </em>t&iacute;nh đến 19h30 (giờ H&agrave; Nội). &Ocirc;ng được cho l&agrave; đ&atilde; vượt l&ecirc;n v&agrave; gia tăng khoảng c&aacute;ch với đối thủ Donald Trump&nbsp;sau khi c&oacute; kết quả kiểm phiếu&nbsp;qua bưu điện từ c&aacute;c th&agrave;nh phố Milwaukee v&agrave; Green Bay.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&oacute;ng vi&ecirc;n Craig Gilbert, phụ tr&aacute;ch Washington cho tờ b&aacute;o địa phương <em>Milwaukee Journal Sentinel, </em>cho biết kết quả phiếu qua thư ở Green Bay gi&uacute;p &ocirc;ng Biden nới rộng khoảng c&aacute;ch. Ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ dự kiến c&oacute; th&ecirc;m lợi thế nếu số phiếu qua bưu điện ở th&agrave;nh phố Kenosha được kiểm xong.</p> <table class="picture screenshot nocaption"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 44" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_capture_craig.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 44" /></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210168"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">ĐS Nguyễn Quốc Cường: Phiếu chưa kiểm tại 3 bang &quot;bức tường xanh&quot; c&oacute; thể tạo bất ngờ</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Quốc Cường, nguy&ecirc;n thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ v&agrave; Nhật Bản, n&oacute;i với<em>&nbsp;Zing</em> về diễn biến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ&nbsp;năm nay&nbsp;rất gay gắt v&agrave; kh&oacute; ph&acirc;n định so với dự đo&aacute;n từ trước.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Tuy nhi&ecirc;n đến nay, vẫn chưa c&oacute; bất ngờ n&agrave;o đ&aacute;ng kể, trừ chiến thắng của &ocirc;ng Biden tại Arizona. C&aacute;c bang xanh vẫn bầu cho đảng D&acirc;n chủ, c&aacute;c bang đỏ vẫn bầu cho đảng Cộng h&ograve;a&quot;, đại sứ Cường n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Theo quan s&aacute;t của vị đại sứ, cuộc đua giờ đ&acirc;y được quyết định ở những bang chiến trường c&ograve;n lại, đặc biệt l&agrave; ba bang hay gọi l&agrave; &quot;bức tường xanh&quot; của đảng D&acirc;n chủ, bao gồm Pennsylvania, Michigan v&agrave; Wisconsin.</p> <p style="text-align: justify;">Số phiếu chưa được kiểm ở ba bang n&agrave;y c&oacute; thể tạo ra bất ngờ. Hiện tại, với số phiếu đ&atilde; được kiểm, lợi thế hầu như nghi&ecirc;ng về &ocirc;ng Trump, nhưng đại sứ Cường n&oacute;i&nbsp;&quot;như vậy&nbsp;cũng chưa thể n&oacute;i trước được điều g&igrave;&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Theo vị đại sứ, đảng D&acirc;n chủ c&oacute; lẽ đ&atilde; r&uacute;t kinh nghiệm từ thất bại năm 2016. &quot;Trong chiến dịch năm nay, nhất l&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng, &ocirc;ng Biden cũng như cựu tổng thống Obama đ&atilde; vận động rất mạnh mẽ ở c&aacute;c bang n&agrave;y. &Ocirc;ng Obama đ&atilde; k&ecirc;u gọi c&aacute;c cử tri D&acirc;n chủ kh&ocirc;ng chủ quan để mất c&aacute;c bang n&agrave;y một lần nữa&quot;, &ocirc;ng Cường n&oacute;i.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210165"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tạm dừng kiểm phiếu ở Nevada</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; chức tr&aacute;ch Nevada cho biết c&ocirc;ng việc kiểm phiếu sẽ được tiếp tục trong s&aacute;ng ng&agrave;y 4/11 (giờ Mỹ). C&aacute;c kết quả kiểm phiếu tiếp theo sẽ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o s&aacute;ng 5/11.Tại Nevada, ứng vi&ecirc;n đảng D&acirc;n chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Trump gần 8.000 phiếu phổ th&ocirc;ng. Khoảng 500.000 phiếu chưa được kiểm đếm ở Nevada, theo <em>Guardian</em>.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210163"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Trump &lsquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n&rsquo; khi tuy&ecirc;n bố thắng cử</p> <p style="text-align: justify;">Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, cũng l&agrave; một đồng minh th&acirc;n cận của &ocirc;ng Trump, tỏ &yacute; bất đồng với việc &ocirc;ng Trump tuy&ecirc;n bố đắc cử d&ugrave; chưa kiểm phiếu xong. &Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đang &ldquo;tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở để n&oacute;i như vậy ngay trong đ&ecirc;m bầu cử&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i với <em>ABC News</em>. &ldquo;Tất cả phiếu được gửi về phải được kiểm&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Christie n&oacute;i phiếu ở Pennsylvania phải tiếp tục được kiểm trong nhiều ng&agrave;y tới.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Anh phải để quy tr&igrave;nh được vận h&agrave;nh, trước khi đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; c&oacute; hợp lệ hay kh&ocirc;ng. T&ocirc;i nghĩ với việc tuy&ecirc;n bố đắc cử trước khi kiểm xong phiếu, th&igrave; nếu c&oacute; vấn đề g&igrave; sau n&agrave;y, khi &ocirc;ng n&ecirc;u vấn đề đ&oacute;, &ocirc;ng đ&atilde; tự l&agrave;m mất uy t&iacute;n của m&igrave;nh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Christie n&oacute;i &ocirc;ng Trump đ&atilde; c&oacute; &quot;một quyết định chiến lược tồi tệ&rdquo; v&agrave; &ldquo;một quyết định ch&iacute;nh trị tồi tệ&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; quyết định c&oacute; thể đến từ một người ở chức vị của &ocirc;ng ấy&rdquo;, &ocirc;ng Christie n&oacute;i th&ecirc;m.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210160"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; kiểm xong gần 90% phiếu ở Wisconsin</p> <table> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><img alt="bau cu My 2020 anh 45" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/znews-photo-zadn-vn_wisconsin_kiem_phieu.jpg" title="bầu cử Mỹ 2020 ảnh 45" /></p> </td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Nh&acirc;n vi&ecirc;n cơ quan bầu cử th&agrave;nh phố Milwaukee kiểm phiếu của những cử tri vắng mặt. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Với 89% số phiếu được kiểm, &ocirc;ng Trump đang gi&agrave;nh được 49% phiếu bầu v&agrave; &ocirc;ng Biden được&nbsp;49,3% số&nbsp;phiếu, theo c&ocirc;ng ty thăm d&ograve; Edison Research.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210159"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&quot;Ẩn số&quot; phiếu bầu qua thư</p> <p style="text-align: justify;">Cử tri của &ocirc;ng Biden c&oacute; tỷ lệ bầu qua thư lớn hơn hẳn &ocirc;ng Trump, v&agrave; họ cũng sống chủ yếu ở c&aacute;c th&agrave;nh phố. V&igrave; vậy, trong bang n&agrave;y, c&aacute;c th&agrave;nh phố đang được ch&uacute; &yacute;. Một th&agrave;nh phố kh&aacute;c của bang, Green Bay, đang chậm kiểm phiếu v&igrave; m&aacute;y kiểm phiếu hết mực in, v&agrave; phải bổ sung th&ecirc;m mực.</p> </div> </div> </li> <li class="comment" id="210158"> <div class="event"> <div class="event-content"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Wisconsin sẽ l&agrave; &quot;m&oacute;n qu&agrave; lớn&quot; với Biden</p> <p style="text-align: justify;">Mọi ch&uacute; &yacute; vẫn đang hướng về c&aacute;c bang thuộc Bức tường Xanh vẫn đang chậm kiểm phiếu gửi qua thư, nhất l&agrave; Wisconsin, bang m&agrave; &ocirc;ng Biden vừa vượt l&ecirc;n dẫn rất s&iacute;t sao.</p> <p style="text-align: justify;"><em>New York Times</em>&nbsp;cho biết &ocirc;ng Biden vượt l&ecirc;n dẫn sau khi th&agrave;nh phố Milwaukee b&aacute;o về 169.000 phiếu gửi qua thư, phiếu sớm ở đ&acirc;y.</p> </div> </div> </li> </ul> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <p style="text-align: justify;"><span>Chạy đua Nh&agrave; Trắng 2020</span></p> </header> <div class="section-content"> <div class="article-list"> <article article-id="1149962" class="article-item type-video" serie-id="" topic-id="3712,3909,5058,5839"> <p class="article-thumbnail" style="text-align: justify;"><a href="/video-cu-tri-ung-ho-tong-thong-trump-hay-cho-toi-phut-chot-post1149962.html"><span class="duration-video show-time">02:15</span> <img alt="Cu tri ung ho Tong thong Trump: 'Hay cho toi phut chot' hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title" style="text-align: justify;"><span>Cử tri ủng hộ Tổng thống Trump: &#39;H&atilde;y chờ tới ph&uacute;t ch&oacute;t&#39;</span></p> <p class="article-meta" style="text-align: justify;"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">51 ph&uacute;t trước</span> <span class="time">18:54</span> <span class="date">5/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count" style="text-align: justify;"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary" style="text-align: justify;">Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung tại trường bắn Huron Valley Guns ở Michigan để theo d&otilde;i kết quả bầu cử.</p> </header> </article> <article article-id="1149896" class="article-item type-hasvideo short" serie-id="" topic-id="3712,3909,4151,5839,5941"> <p class="article-thumbnail" style="text-align: justify;"><a href="/bat-ngo-lon-nhat-cua-cuoc-bau-cu-nam-2020-o-my-post1149896.html"><img alt="Bat ngo lon nhat cua cuoc bau cu nam 2020 o My hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title" style="text-align: justify;"><span>Bất ngờ lớn nhất của cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ</span></p> <p class="article-meta" style="text-align: justify;"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">1 giờ trước</span> <span class="time">18:40</span> <span class="date">5/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count" style="text-align: justify;"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary" style="text-align: justify;">Tổng thống Trump đang c&oacute; kết quả tốt hơn do với dự b&aacute;o v&agrave; c&aacute;c cuộc thăm d&ograve; tiền bầu cử. Tuy nhi&ecirc;n, cuộc đua v&agrave;o quốc hội mới mang lại bất ngờ lớn nhất cho kỳ tổng tuyển cử năm nay.</p> </header> </article> <article article-id="1149925" class="article-item type-hasvideo" serie-id="" topic-id="3712,3909,5839,5896,5941"> <p class="article-thumbnail" style="text-align: justify;"><a href="/nhung-bang-chien-truong-nao-o-my-van-chua-dem-phieu-xong-post1149925.html"><img alt="Nhung bang chien truong nao o My van chua dem phieu xong? hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title" style="text-align: justify;"><span>Những bang chiến trường n&agrave;o ở Mỹ vẫn chưa đếm phiếu xong?</span></p> <p class="article-meta" style="text-align: justify;"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">2 giờ trước</span> <span class="time">17:43</span> <span class="date">5/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count" style="text-align: justify;"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary" style="text-align: justify;">Kết quả cuối c&ugrave;ng của bầu cử Mỹ 2020 phụ thuộc v&agrave;o 5 bang quan trọng chưa kết th&uacute;c kiểm phiếu. Dự kiến nước Mỹ sẽ phải chờ một hoặc v&agrave;i ng&agrave;y để biết người chiến thắng.</p> </header> </article> <article article-id="1149702" class="article-item type-hasvideo short" serie-id="" topic-id="3712,3909,4151,4626,5839,5896,5941"> <p class="article-thumbnail" style="text-align: justify;"><a href="/hai-kich-ban-de-ong-trump-can-duong-doi-thu-biden-post1149702.html"><img alt="Hai kich ban de ong Trump can duong doi thu Biden hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title" style="text-align: justify;"><span>Hai kịch bản để &ocirc;ng Trump cản đường đối thủ Biden</span></p> <p class="article-meta" style="text-align: justify;"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">4 giờ trước</span> <span class="time">15:35</span> <span class="date">5/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count" style="text-align: justify;"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary" style="text-align: justify;">Người ủng hộ &ocirc;ng Biden đang lạc quan về chiến thắng cho cựu ph&oacute; tổng thống, nhưng điều n&agrave;y c&oacute; thể bị cản trở bởi cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; m&agrave; chiến dịch của &ocirc;ng Trump đ&atilde; tiến h&agrave;nh.</p> </header> </article> <article article-id="1149825" class="article-item type-hasvideo" serie-id="" topic-id="3712,3906,3909,3913,5839,5941"> <p class="article-thumbnail" style="text-align: justify;"><a href="/gioi-chuc-arizona-len-tieng-ve-tin-don-but-long-lam-hong-la-phieu-post1149825.html"><img alt="Gioi chuc Arizona len tieng ve tin don but long lam hong la phieu hinh anh" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/05/static-znews-zadn-vn_bg_imageloading.jpg" /> </a></p> <header> <p class="article-title" style="text-align: justify;"><span>Giới chức Arizona l&ecirc;n tiếng về tin đồn b&uacute;t l&ocirc;ng l&agrave;m hỏng l&aacute; phiếu</span></p> <p class="article-meta" style="text-align: justify;"><span class="article-publish"><span class="friendly-time">5 giờ trước</span> <span class="time">15:02</span> <span class="date">5/11/2020</span> </span> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category-parent">Thế giới</span> </a> <a href="/the-gioi.html" title="Thế giới"> <span class="category">Thế giới</span> </a></p> <p class="article-count" style="text-align: justify;"><span class="rating-count">0</span></p> <p class="article-summary" style="text-align: justify;">Nhiều t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội đưa ra c&aacute;o buộc v&ocirc; căn cứ rằng b&uacute;t l&ocirc;ng của hiệu Sharpies c&oacute; thể l&agrave;m hỏng c&aacute;c l&aacute; phiếu bầu tại bang Arizona.</p> </header> </article> </div> </div> </section> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Argentina lạm phát hơn 100% sau hơn 30 năm

Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991. 
back to top