Cử tạ Việt Nam có thể bị cấm dự Olympic Tokyo

4 đô cử dương tính với doping trong 2 năm qua khiến cử tạ Việt Nam có nguy cơ không thể tham dự Olympic Tokyo.

<div> <p>Cuối th&aacute;ng 11, Li&ecirc;n đo&agrave;n Cử tạ Thế giới (IWF) c&ocirc;ng bố danh s&aacute;ch c&aacute;c vận động vi&ecirc;n dương t&iacute;nh với doping trong năm 2020. Cử tạ Việt Nam c&oacute; 2 trường hợp của Nguyễn Thị Thu Trang (16 tuổi) v&agrave; B&ugrave;i Đ&igrave;nh S&aacute;ng (17 tuổi).</p> <p>Cử tạ Việt Nam đang lo lắng khi chưa biết &quot;số phận&quot; để tham dự Olympic Tokyo khi trước đ&oacute;, Trịnh Văn Vinh v&agrave; Nguyễn Thị Phương Thanh nhận &aacute;n cấm 4 năm v&igrave; doping năm 2019.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cu ta Viet Nam Olympic Tokyo anh 1" src="" title="Cử tạ Việt Nam Olympic Tokyo ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Trần Đ&igrave;nh S&aacute;ng từng gi&agrave;nh HCV cử giật trẻ v&ocirc; địch thế giới 2019. Ảnh: <em>IWF.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Nguy cơ cấm dự Olympic Tokyo</h3> <p>Theo quy định của IWF, bất kỳ quốc gia n&agrave;o c&oacute; từ 3 vận động vi&ecirc;n trở l&ecirc;n dương t&iacute;nh doping trong thời gian diễn ra v&ograve;ng loại, sẽ đối diện với c&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt, nghi&ecirc;m trọng nhất l&agrave; cấm dự Olympic Tokyo.</p> <p>&Ocirc;ng Đỗ Đ&igrave;nh Kh&aacute;ng, Ph&oacute; Vụ trưởng Thể thao th&agrave;nh t&iacute;ch cao II ki&ecirc;m Tổng thư k&yacute; Li&ecirc;n đo&agrave;n Cử tạ - Thể h&igrave;nh Việt Nam, chia sẻ với <em>Zing: </em>&quot;Cử tạ Việt Nam trong 3 năm qua c&oacute; đến 4 VĐV dương t&iacute;nh với doping, n&ecirc;n hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn phải chờ văn bản ch&iacute;nh thức của Li&ecirc;n đo&agrave;n Cử tạ Quốc tế (IWF) xem cử tạ Việt Nam c&oacute; bị cấm tham dự Olympic Tokyo hay kh&ocirc;ng&quot;.</p> <p>&quot;Theo quy định, c&oacute; thể cử tạ Việt Nam sẽ bị cắt giảm số lượng VĐV tham dự (v&iacute; dụ c&oacute; 4 v&eacute; th&igrave; chỉ c&ograve;n 1-2 suất), hoặc bị cấm tham dự&quot;.</p> <p>Thu Trang v&agrave; Đ&igrave;nh S&aacute;ng được lấy mẫu thử ngẫu nhi&ecirc;n bởi th&agrave;nh vi&ecirc;n của Cơ quan ph&ograve;ng chống doping (WADA) trong l&uacute;c kh&ocirc;ng thi đấu giải. Cả hai đ&ocirc; cử đều nhận &aacute;n cấm thi đấu 4 năm, từ ng&agrave;y 27/1/2020 đến 26/1/2024.</p> <p>Năm 2019, Trịnh Văn Vinh v&agrave; Nguyễn Thị Phương Thanh cũng bị IWF cấm thi đấu 4 năm v&agrave; phạt <abbr class="rate-usd">5.000 USD</abbr> v&igrave; dương t&iacute;nh với doping. Trong v&ograve;ng 2 năm, 4 đ&ocirc; cử Việt Nam, trong đ&oacute; c&oacute; 3 người từng gi&agrave;nh HCV thế giới, dương t&iacute;nh doping.</p> <p>Cử tạ Việt Nam hiện c&oacute; 2 vận động vi&ecirc;n nằm trong nh&oacute;m đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo l&agrave; Thạch Kim Tuấn (hạng 5 nội dung 61 kg nam), Ho&agrave;ng Thị Duy&ecirc;n (hạng 7 nội dung 59 kg nữ) . Ngo&agrave;i ra, Vương Thị Huyền (49 kg nữ) cũng c&oacute; cơ hội tham dự. Tuy vậy, c&aacute;c vận động vi&ecirc;n sẽ phải chờ đợi quyết định từ IWF.</p> <p>Trước đ&oacute;, cử tạ Th&aacute;i Lan, Malaysia v&agrave; Ai Cập đ&atilde; bị cấm tham dự Olympic Tokyo do c&oacute; nhiều trường hợp dương t&iacute;nh doping.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Cu ta Viet Nam Olympic Tokyo anh 2" src="" title="Cử tạ Việt Nam Olympic Tokyo ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thạch Kim Tuấn trước nguy cơ kh&ocirc;ng được dự Olympic. Ảnh: <em>Minh Chiến.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Vấn đề trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống doping</h3> <p>Theo &ocirc;ng Kh&aacute;ng, việc x&aacute;c định c&aacute;c vận động vi&ecirc;n dương t&iacute;nh với doping đều do WADA ph&aacute;t hiện, khi kiểm tra ngẫu nhi&ecirc;n hoặc l&uacute;c thi đấu quốc tế.</p> <p>&quot;B&acirc;y giờ thực sự rất kh&oacute; để n&oacute;i l&agrave;m như thế n&agrave;o để x&aacute;c định vận động vi&ecirc;n d&iacute;nh doping, bởi n&oacute; ở lĩnh vực kh&aacute;c. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o để đo xem vận động vi&ecirc;n c&oacute; d&ugrave;ng chất cấm hay kh&ocirc;ng. Khi hỏi vận động vi&ecirc;n, tất nhi&ecirc;n họ đều n&oacute;i l&agrave; kh&ocirc;ng sử dụng&quot;, &ocirc;ng Kh&aacute;ng b&agrave;y tỏ.</p> <p>Theo Ph&oacute; vụ trưởng Thể thao th&agrave;nh t&iacute;ch cao II, việc t&igrave;m ra chế t&agrave;i xử phạt kh&oacute; khăn, bởi bản th&acirc;n c&aacute;c vận động trẻ kh&ocirc;ng &yacute; thức được họ đang d&ugrave;ng chất g&igrave;, c&oacute; vi phạm kh&ocirc;ng. Lỗi n&agrave;y đến từ c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</p> <p>&Ocirc;ng Kh&aacute;ng chia sẻ: &quot;C&aacute;c vận động vi&ecirc;n thi đấu quốc tế mới c&oacute; m&atilde; số để gọi t&ecirc;n v&agrave; lấy mẫu thử. Khi đ&oacute;, tổ chức quốc tế chỉ kiểm tra c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; m&atilde; số th&ocirc;i, c&ograve;n đa phần c&aacute;c vận động vi&ecirc;n chỉ thi đấu trong nước, địa phương kh&ocirc;ng c&oacute; kinh ph&iacute; cử ra nước ngo&agrave;i thi đấu, th&igrave; người ta d&ugrave;ng v&ocirc; tư&quot;.</p> <p>&quot;Điều n&agrave;y sẽ tạo ra những bất c&ocirc;ng, bởi những vận động vi&ecirc;n chỉ thi đấu trong nước d&ugrave;ng doping lại kh&ocirc;ng bị phạt, trong khi những vận động vi&ecirc;n c&oacute; m&atilde; số quốc tế v&ocirc; t&igrave;nh d&iacute;nh phải doping lại nhận &aacute;n cấm&quot;.</p> <p>Theo &ocirc;ng Kh&aacute;ng, điều bất c&ocirc;ng kh&aacute;c l&agrave; c&aacute;c vận động vi&ecirc;n d&ugrave;ng chất cấm để n&acirc;ng cao th&agrave;nh t&iacute;ch sẽ được lựa chọn v&agrave;o c&aacute;c đội tuyển trẻ v&agrave; quốc gia, bởi căn cứ v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch để x&eacute;t chọn. Đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i to&aacute;n kh&oacute;, đ&atilde; loay hoay trong nhiều năm, nhưng chưa t&igrave;m ra giải ph&aacute;p.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top