Công điện chỉ đạo ứng phó ATNĐ có thể mạnh lên thành bão

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 36/CĐ-TW hồi 11 giờ 30 ngày 8/11/2020 chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.

<div> <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="picBox" width="1"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/08/baochinhphu-vn_bao1.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>C&ocirc;ng điện gửi Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố ven biển từ Quảng Ninh đến C&agrave; Mau, Ki&ecirc;n Giang v&agrave; c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n; Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c Bộ: T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường, N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n, C&ocirc;ng Thương, Quốc ph&ograve;ng, C&ocirc;ng an, Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Giao th&ocirc;ng vận tải, Ngoại giao, Y tế. Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh Việt Nam, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Việt Nam, Th&ocirc;ng tấn x&atilde; Việt Nam v&agrave; c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;.</p> <p>C&ocirc;ng điện n&ecirc;u r&otilde;, theo bản tin của Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ng&agrave;y 8/11 &aacute;p thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở khoảng 12,7 VB, 121,5 KĐ, tr&ecirc;n khu vực miền Trung Philippines, đi v&agrave;o biển Đ&ocirc;ng s&aacute;ng nay (8/11). Trong 24h tới ATNĐ c&oacute; thể mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o v&agrave; ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Nam Bộ, khu vực đ&atilde; bị thiệt hại nặng nề do b&atilde;o, mưa lũ thời gian qua, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c khu vực ven biển. Ngo&agrave;i ra do ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tăng cường trong ng&agrave;y v&agrave; đ&ecirc;m nay, tr&ecirc;n biển từ Vịnh Bắc Bộ đến C&agrave; Mau c&oacute; gi&oacute; mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 7-9, biển động mạnh, s&oacute;ng cao từ 1.5m- 4.0m.</p> <p>Để chủ động ứng ph&oacute; với ATNĐ c&oacute; khả năng mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o v&agrave; thời tiết nguy hiểm tr&ecirc;n biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai - Ủy ban Quốc gia ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn y&ecirc;u cầu Ban Chỉ huy Ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố; c&aacute;c Bộ, ng&agrave;nh:</p> <p>Theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của ATNĐ c&oacute; khả năng mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o v&agrave; v&ugrave;ng ảnh hưởng của kh&ocirc;ng kh&iacute; lạnh tr&ecirc;n biển; th&ocirc;ng b&aacute;o cho chủ c&aacute;c phương tiện, thuyền trưởng c&aacute;c t&agrave;u, thuyền đang hoạt động tr&ecirc;n biển biết vị tr&iacute;, hướng di chuyển, diễn biến của b&atilde;o để tho&aacute;t ra hoặc kh&ocirc;ng đi v&agrave;o khu vực nguy hiểm; chủ động triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n cho người v&agrave; phương tiện, nhất l&agrave; t&agrave;u thuyền hoạt động tr&ecirc;n biển cũng như neo đậu tại bến.</p> <p>Quản l&yacute; chặt chẽ việc ra khơi của c&aacute;c t&agrave;u thuyền, duy tr&igrave; th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc thường xuy&ecirc;n với chủ c&aacute;c phương tiện; sẵn s&agrave;ng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử l&yacute; kịp thời c&aacute;c t&igrave;nh huống xấu c&oacute; thể xảy ra.</p> <p>Kiểm tra, r&agrave; so&aacute;t, c&oacute; phương &aacute;n đảm bảo an to&agrave;n cho người v&agrave; t&agrave;i sản, kh&aacute;ch du lịch tr&ecirc;n c&aacute;c đảo, ven biển; lao động tr&ecirc;n lồng b&egrave;, c&aacute;c khu nu&ocirc;i trồng thủy sản, c&aacute;c khu d&acirc;n cư ven s&ocirc;ng, suối, hạ lưu hồ, đập c&oacute; nguy cơ xảy ra lũ qu&eacute;t, sạt lở đất; khu vực thấp trũng c&oacute; nguy cơ xảy ra ngập lụt s&acirc;u để chủ động tổ chức di dời, sơ t&aacute;n người d&acirc;n đến nơi an to&agrave;n.</p> <p>Sẵn s&agrave;ng lực lượng kiểm so&aacute;t, hướng dẫn giao th&ocirc;ng, nhất l&agrave; qua c&aacute;c ngầm, tr&agrave;n, khu vực ngập s&acirc;u, nước chảy xiết, c&aacute;c bến đ&ograve;, khu vực đường bị ngập, đ&atilde;, đang v&agrave; c&oacute; nguy cơ xảy ra sạt lở.</p> <p>Tổ chức vận h&agrave;nh hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an to&agrave;n cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave; hạ du; đối với c&aacute;c hồ đ&atilde; đầy nước cần chủ động điều tiết để đ&oacute;n lũ, kiểm tra việc cung cấp th&ocirc;ng tin cho ch&iacute;nh quyền, người d&acirc;n khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n kiểm tra, bố tr&iacute; lực lượng thường trực tại c&aacute;c trọng điểm đ&ecirc; điều, hồ đập, c&ocirc;ng tr&igrave;nh ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai ven biển, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c vị tr&iacute; bị hư hỏng, do mưa lũ vừa qua để kịp thời ph&aacute;t hiện v&agrave; xử l&yacute; khi c&oacute; t&igrave;nh huống nhằm giảm thiểu thiệt hại.</p> <p>Chuẩn bị sẵn s&agrave;ng vận h&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh ti&ecirc;u tho&aacute;t nước khi c&oacute; mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề ph&ograve;ng ngập &uacute;ng khu vực đ&ocirc; thị; hướng dẫn triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo an to&agrave;n đối với c&acirc;y trồng, vật nu&ocirc;i, thủy sản, nhất l&agrave; c&aacute;c khu vực chăn nu&ocirc;i tập trung.</p> <p>Tăng cường dự b&aacute;o, tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng, đặc biệt l&agrave; truyền th&ocirc;ng cơ sở, thường xuy&ecirc;n li&ecirc;n tục cung cấp t&igrave;nh trạng diễn biến ATNĐ c&oacute; khả năng mạnh l&ecirc;n th&agrave;nh b&atilde;o, c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; để người d&acirc;n biết v&agrave; phối hợp với ch&iacute;nh quyền địa phương chủ động ph&ograve;ng tr&aacute;nh.</p> <p>Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, b&atilde;o; kh&ocirc;i phục sản xuất, ổn định cuộc sống, nhất l&agrave; tại c&aacute;c khu vực bị lũ qu&eacute;t, sạt lở đất v&agrave; những nơi trũng, thấp c&ograve;n bị ngập lụt, chia cắt.</p> <p>Tổ chức trực ban nghi&ecirc;m t&uacute;c, theo d&otilde;i chặt chẽ diễn biến của b&atilde;o v&agrave; thường xuy&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o về Ban Chỉ đạo Trung ương ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai v&agrave; Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố thi&ecirc;n tai v&agrave; t&igrave;m kiếm cứu nạn./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
back to top