Công an tỉnh Nghệ An có tân Giám đốc

Ngày 27/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_votronghai.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo Quyết định số 5437/QĐ-BCA ng&agrave;y 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An th&ocirc;i giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An từ ng&agrave;y 1/7/2020; tiếp tục l&agrave;m nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV đến khi hết nhiệm kỳ v&agrave; chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.</p> <p>Theo Quyết định số 5568 /QĐ-BCA&nbsp;&nbsp;ng&agrave;y 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an H&agrave; Tĩnh được điều động đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An từ ng&agrave;y 1/7/2020.</p> <p>Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; trao c&aacute;c quyết cho Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu v&agrave; Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải.</p> <p>Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an ghi nhận những cống hiến, đ&oacute;ng g&oacute;p của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trong suốt hơn 41 năm c&ocirc;ng t&aacute;c trong lực lượng C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n; cũng như tr&ecirc;n vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XIV.</p> <p>Đối với Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới cần sớm tiếp cận với c&ocirc;ng việc được giao, nhanh ch&oacute;ng h&ograve;a m&igrave;nh với tập thể, bắt tay ngay v&agrave;o giải quyết những c&ocirc;ng việc theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch của tập thể v&agrave; cấp tr&ecirc;n đề ra; duy tr&igrave; đo&agrave;n kết, trật tự, kỷ cương, s&aacute;ng tạo v&agrave; đổi mới.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_congannghean.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">L&atilde;nh đạo tỉnh Nghệ An ch&uacute;c mừng c&aacute;c c&aacute;n bộ được điều động, bổ nhiệm.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, B&iacute; thư Tỉnh ủy Th&aacute;i Thanh Qu&yacute; tr&acirc;n trọng ch&uacute;c mừng Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải ch&iacute;nh thức được lu&acirc;n chuyển, điều động giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Nghệ An.</p> <p>B&iacute; thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị t&acirc;n gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh nhanh ch&oacute;ng bắt tay ngay v&agrave;o c&ocirc;ng việc, n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, ti&ecirc;n phong, s&acirc;u s&aacute;t, gương mẫu, thực hiện nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, ph&aacute;t huy sức mạnh đo&agrave;n kết, cộng sự trong tập thể Ban Gi&aacute;m đốc, c&aacute;n bộ, chiến sĩ trong to&agrave;n lực lượng để tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả c&aacute;c nhiệm vụ được giao.<br /> <br /> Ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ, Đại t&aacute; V&otilde; Trọng Hải chia sẻ, tr&ecirc;n cương vị Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an Nghệ An hứa sẽ n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, đem hết t&acirc;m sức, tr&iacute; tuệ, hết l&ograve;ng, hết sức c&ugrave;ng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng an tỉnh, to&agrave;n thể C&ocirc;ng an Nghệ An tiếp tục t&ocirc; thắm lịch sử vẻ vang, tạo bước đột ph&aacute; mới, th&agrave;nh c&ocirc;ng mới tr&ecirc;n từng lĩnh vực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ v&igrave; cuộc sống b&igrave;nh y&ecirc;n, hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, g&oacute;p phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế của đất nước, qu&ecirc; hương xứ Nghệ./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top