Con ông Trump mâu thuẫn việc khuyên cha nhận thua

Những người con của ông Trump có cách tiếp cận khác nhau về cuộc chiến pháp lý mà tổng thống đang theo đuổi, sau cuộc bầu cử mà ông vẫn chưa chấp nhận thua cuộc.

<div> <p>Ở thời điểm quan trọng trong việc định h&igrave;nh di sản tổng thống, &ocirc;ng Trump đang nhận được những lời khuy&ecirc;n tr&aacute;i ngược từ c&aacute;c cố vấn th&acirc;n cận v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất - những người con lớn của &ocirc;ng - về chiến lược tiếp theo sau thất bại bầu cử.</p> <p>Trong khi hai con trai lớn của &ocirc;ng, <span>Donald Trump</span> Jr. v&agrave; Eric Trump, muốn tổng thống tiếp tục cuộc chiến, con g&aacute;i Ivanka Trump l&agrave; người đang t&igrave;m c&aacute;ch để giữ thể diện cho &ocirc;ng Trump giữa l&uacute;c &ocirc;ng t&iacute;nh to&aacute;n c&aacute;c bước tiếp theo, c&aacute;c nguồn tin n&oacute;i với <em>CNN.</em></p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="con cai ong trump mau thuan ve duong di nuoc buoc cua cha hau bau cu anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/znews-photo-zadn-vn_7cdf6a66_0abf_4140_a0ac_32e686744894.jpg" title="con cái ông trump mâu thuẫn về đường đi nước bước của cha hậu bầu cử ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Donald Trump Jr (tr&aacute;i), Ivanka Trump (giữa) v&agrave; Eric Trump hồi th&aacute;ng 6/2019. Ảnh: <em>AFP/Getty.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;c c&aacute;ch tiếp cận kh&aacute;c nhau đ&atilde; xuất hiện giữa c&aacute;c anh em nh&agrave; Trump: Donald Trump Jr. v&agrave; Eric Trump n&oacute;i với cha của họ rằng h&atilde;y quyết liệt chiến đấu đến c&ugrave;ng, lặp lại những tuy&ecirc;n bố v&ocirc; căn cứ rằng cuộc bầu cử đ&atilde; c&oacute; gian lận v&agrave; kết quả sẽ thay đổi.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Ivanka Trump v&agrave; chồng c&ocirc;, Jared Kushner, đang c&acirc;n nhắc một t&iacute;nh to&aacute;n ch&iacute;nh trị kh&aacute;c.</p> <p>Hai người kh&ocirc;ng tin rằng cuộc chiến ph&aacute;p l&yacute; sẽ l&agrave;m thay đổi kết quả bầu cử. Tuy nhi&ecirc;n, họ ủng hộ c&aacute;ch tiếp cận thận trọng hơn, để c&aacute;c trận đấu ở t&ograve;a v&agrave; việc t&aacute;i kiểm phiếu tiếp tục đảm bảo t&iacute;nh li&ecirc;m ch&iacute;nh của bầu cử trong tương lai, đồng thời khiến họ tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ đồng cảm với &ocirc;ng Trump, một nguồn thạo tin cho biết.</p> <p>Ivanka Trump đ&atilde; hỏi cha c&ocirc; rằng liệu việc tiếp tục từ chối nhận thua c&oacute; đ&aacute;ng để l&agrave;m tổn hại đến di sản tổng thống, v&agrave; c&oacute; thể l&agrave; việc kinh doanh, của &ocirc;ng hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Một nguồn tin n&oacute;i với <em>CNN </em>rằng c&ocirc; tỏ ta rất thực tế về thất bại của tổng thống trong c&aacute;c cuộc trao đổi ri&ecirc;ng tư, nhưng c&ocirc; cũng biết to&agrave;n bộ tương lai của c&ocirc; l&uacute;c n&agrave;y gắn liền với cha c&ocirc; hơn bao giờ hết v&agrave; phải được xử l&yacute; một c&aacute;ch tế nhị.</p> <p>Người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Nh&agrave; Trắng từ chối b&igrave;nh luận với CNN về vấn đề n&agrave;y. Người ph&aacute;t ng&ocirc;n của Donald Trump Jr. cũng từ chối b&igrave;nh luận.</p> <p><strongutton><svg></svg></strongutton></p> <p><svg></svg></p> <strongutton> <p><svg></svg></p> <strongutton> <p><svg></svg></p> <strongutton> <p><svg></svg></p> </strongutton></strongutton></strongutton></div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top