Cố vấn Trump tuyệt vọng về 'thế cờ tàn'

Không khí căng thẳng bao trùm cuộc họp tại trụ sở chiến dịch của Trump hôm 7/11, khi đa số cố vấn nhận định không thể thay đổi kết quả bầu cử.

<div> <p class="Normal">C&aacute;c cố vấn ch&iacute;nh trị v&agrave; trợ l&yacute; Nh&agrave; Trắng cuối tuần trước tập trung tại trụ sở chiến dịch của Tổng thống Donald Trump để thảo luận t&igrave;nh m&igrave;nh, ngay sau khi Joe Biden được truyền th&ocirc;ng Mỹ &quot;xướng t&ecirc;n&quot; l&agrave; tổng thống đắc cử. Axios dẫn một nguồn tin giấu t&ecirc;n cho biết đội ngũ của Trump đ&atilde; tr&ograve; chuyện kh&ocirc;ng mấy thoải m&aacute;i v&agrave; đa số chấp nhận Biden đ&atilde; thắng.</p> <p class="Normal">Sau khi quan chức chiến dịch giải th&iacute;ch rằng bất kỳ chiến lược ph&aacute;p l&yacute; n&agrave;o đều c&oacute; rất &iacute;t cơ hội thay đổi được kết quả bầu cử, Jared Kushner, cố vấn cấp cao v&agrave; l&agrave; con rể của Trump đ&atilde; y&ecirc;u cầu một số cố vấn ch&iacute;nh trị tới Nh&agrave; Trắng để giải th&iacute;ch t&igrave;nh h&igrave;nh n&agrave;y với Tổng thống.</p> <p class="Normal">Khi họ hỏi Kushner c&oacute; tham gia v&agrave;o nỗ lực giải th&iacute;ch &quot;thế cờ t&agrave;n&quot; n&agrave;y cho Trump hay kh&ocirc;ng, anh trả lời sẽ tham gia v&agrave;o c&aacute;c cuộc thảo luận tiếp theo.</p> <p class="Normal">Những tin tức n&agrave;y cho thấy Nh&agrave; Trắng đang rơi v&agrave;o hỗn loạn v&agrave; tuyệt vọng, khi một số quan chức hiểu r&otilde; Trump đ&atilde; thất bại, c&ograve;n những người kh&aacute;c, đặc biệt l&agrave; ch&iacute;nh Tổng thống, vẫn tiếp tục c&aacute;o buộc bầu cử đ&atilde; &quot;bị đ&aacute;nh cắp&quot;.</p> <p class="Normal">Tin tức m&agrave; truyền th&ocirc;ng Mỹ đưa ra về gia đ&igrave;nh v&agrave; cố vấn của Trump cũng đầy m&acirc;u thuẫn, khi CNN cho hay Kushner đ&atilde; khuy&ecirc;n bố vợ nhượng bộ, bản th&acirc;n Đệ nhất phu nh&acirc;n Mỹ cũng được cho l&agrave; đ&atilde; n&oacute;i với &ocirc;ng đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c thừa nhận Joe Biden chiến thắng.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/106769158-16039963692020-10-29-9134-8131-1604897424.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=j8YrzBxP2ynygpzqxf6P_w" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_106769158-16039963692020-10-29-9134-8131-1604897424.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/106769158-16039963692020-10-29-9134-8131-1604897424.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=kl4svnD0_zUsoCCN6NsMxA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/09/106769158-16039963692020-10-29-9134-8131-1604897424.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ZIc3v5Ai2dCExMM3_Ll9Pg 2x" /><img alt="Đệ nhất phu nhân Mỹ đứng cạnh chồng trước cuộc vận động tranh cử ngoài Sân vận động Raymond James ở Tampa, Florida, hôm 29/10. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/09/i1-vnexpress-vnecdn-net_106769158-16039963692020-10-29-9134-8131-1604897424.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Đệ nhất phu nh&acirc;n Mỹ đứng cạnh chồng trước cuộc vận động tranh cử ngo&agrave;i S&acirc;n vận động Raymond James ở Tampa, Florida, h&ocirc;m 29/10. Ảnh: <em>Reuters.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Tuy nhi&ecirc;n, sau bản tin s&aacute;ng 8/11 của CNN, Melania đăng Twitter ủng hộ chồng với nội dung: &quot;Người d&acirc;n Mỹ xứng đ&aacute;ng c&oacute; một cuộc bầu cử c&ocirc;ng bằng. Mọi l&aacute; phiếu hợp lệ, chứ kh&ocirc;ng phải bất hợp lệ, phải được kiểm đếm&quot;.</p> <p class="Normal">Đầu giờ chiều 8/11, New York Times cho hay một quan chức Nh&agrave; Trắng đ&atilde; phản đối tin tức m&agrave; CNN đưa về Kushner. Người n&agrave;y tuy&ecirc;n bố Kushner đ&atilde; khuy&ecirc;n bố vợ t&igrave;m &quot;biện ph&aacute;p ph&aacute;p l&yacute;&quot;.</p> <p class="Normal">&quot;Một nguồn tin thứ hai th&acirc;n cận với Kushner x&aacute;c nhận anh kh&ocirc;ng khuy&ecirc;n Trump nhận thua&quot;, Axios cho hay.</p> <p class="Normal">Axios v&agrave; CNN đều đưa tin Trump đang c&acirc;n nhắc tổ chức c&aacute;c cuộc m&iacute;t tinh kiểu vận động tranh cử, tập trung quanh việc y&ecirc;u cầu kiểm đếm lại phiếu bầu v&agrave; g&acirc;y sức &eacute;p l&ecirc;n t&ograve;a &aacute;n.</p> <p class="Normal">&quot;Nh&oacute;m của Trump đ&atilde; sẵn s&agrave;ng th&ocirc;ng b&aacute;o c&aacute;c đội kiểm đếm chuy&ecirc;n biệt ở những bang quan trọng v&agrave; dự định tổ chức một loạt cuộc m&iacute;t tinh tập trung v&agrave;o kiện tụng&quot;, b&agrave;i viết tr&ecirc;n Axios tối 8/11 c&oacute; đoạn.</p> <p class="Normal">Ph&aacute;t ng&ocirc;n vi&ecirc;n của Đệ nhất phu nh&acirc;n Melania Trump kh&ocirc;ng trả lời y&ecirc;u cầu b&igrave;nh luận. Trong khi đ&oacute;, Rudy Giuliania, luật sư ri&ecirc;ng của Trump, đ&atilde; th&uacute;c đẩy c&aacute;c vụ kiện tụng. CNN đưa tin Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows, người vừa dương t&iacute;nh với Covid-19, đ&atilde; thảo luận với nh&oacute;m ph&aacute;p l&yacute; về động th&aacute;i tiếp theo.</p> <p class="Normal">D&ugrave; quan điểm của Trump thế n&agrave;o, Nh&agrave; Trắng v&agrave; chiến dịch của Biden vẫn chưa li&ecirc;n hệ với nhau. Symone Sanders, cố vấn cấp cao của Biden, cho biết d&ugrave; &quot;một số đảng vi&ecirc;n Cộng h&ograve;a trong quốc hội đ&atilde; li&ecirc;n lạc, t&ocirc;i cho l&agrave; chưa c&oacute; ai gọi tới từ Nh&agrave; Trắng&quot;.</p> <p class="Normal">(Theo <em>Guardian</em>)</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top