Chánh văn phòng Nhà Trắng thông báo cho nhân viên về việc chuyển giao

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows thông báo cho các nhân viên Cánh Tây rằng quá trình chuyển giao quyền lực cho Biden đã chính thức được tiến hành.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Như mọi người c&oacute; thể thấy, người quản l&yacute; Cơ quan Dịch vụ C&ocirc;ng (GSA) đ&atilde; đưa ra sự chứng nhận, cho ph&eacute;p khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao nhiệm kỳ tổng thống&quot;, &ocirc;ng Meadows viết trong email gửi tới c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n h&ocirc;m nay.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;T&ocirc;i muốn nhắc nhở tất cả nh&acirc;n vi&ecirc;n trong Văn ph&ograve;ng Điều h&agrave;nh của Tổng thống về những quy tr&igrave;nh v&agrave; hướng dẫn hiện c&oacute;, m&agrave; ch&uacute;ng ta phải tu&acirc;n thủ xuy&ecirc;n suốt nhiệm kỳ của ch&iacute;nh quyền n&agrave;y&quot;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng cho hay, lưu &yacute; th&ecirc;m rằng c&ocirc;ng việc của họ &quot;vẫn chưa kết th&uacute;c&quot;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/2020-11-07T041819Z-602815590-R-1919-5787-1606233035.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=qUZAr-WjiPa0vHBYmzzQIA" itemprop="url" /> <meta content="770" itemprop="width" /> <meta content="462" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_2020-11-07t041819z-602815590-r-1919-5787-1606233035.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/2020-11-07T041819Z-602815590-R-1919-5787-1606233035.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=O1-W7A0PG5tfKoTHBwjaeg 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/24/2020-11-07T041819Z-602815590-R-1919-5787-1606233035.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=zZOMftk8NQtEUm3MuzBkFg 2x" /><img alt="Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng hôm 21/10. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/25/i1-vnexpress-vnecdn-net_2020-11-07t041819z-602815590-r-1919-5787-1606233035.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng Mark Meadows ph&aacute;t biểu trước b&aacute;o giới b&ecirc;n ngo&agrave;i Nh&agrave; Trắng h&ocirc;m 21/10. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Meadows đ&atilde; tr&iacute;ch dẫn Đạo luật Chuyển giao Tổng thống năm 1963 v&agrave; nhấn mạnh Văn ph&ograve;ng Điều h&agrave;nh phải tu&acirc;n thủ c&aacute;c hướng dẫn về li&ecirc;n lạc v&agrave; hồ sơ, đồng thời cho biết &ocirc;ng đ&atilde; chỉ định những người chịu tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m đầu mối li&ecirc;n lạc tại mỗi bộ phận, dặn d&ograve; họ n&ecirc;n thảo luận với nh&oacute;m tiếp quản. Tuy nhi&ecirc;n, Meadows kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n trao đổi với đội ngũ của Tổng thống đắc cử Joe Biden.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Trừ khi được ủy quyền đặc biệt, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n Văn ph&ograve;ng Điều h&agrave;nh của Tổng thống kh&ocirc;ng được ph&eacute;p n&oacute;i chuyện trực tiếp với th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m chuyển giao quyền lực của Biden, hoặc điều phối vi&ecirc;n chuyển giao li&ecirc;n bang&quot;, Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng viết.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trong thư gửi Biden h&ocirc;m 23/11, Gi&aacute;m đốc GSA Emily Murphy cho biết ch&iacute;nh quyền Tổng thống Donald Trump đ&atilde; sẵn s&agrave;ng khởi động qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực. &quot;Do c&aacute;c diễn biến gần đ&acirc;y li&ecirc;n quan tới những th&aacute;ch thức ph&aacute;p l&yacute; v&agrave; thủ tục chứng nhận kết quả bầu cử, t&ocirc;i gửi thư n&agrave;y để chuyển giao c&aacute;c nguồn lực v&agrave; dịch vụ sẵn c&oacute; cho ng&agrave;i&quot;, b&agrave; Murphy viết.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; bước đầu ti&ecirc;n cho thấy ch&iacute;nh quyền Mỹ đ&atilde; c&ocirc;ng nhận thất bại của Trump, b&aacute;o hiệu Gi&aacute;m đốc GSA sẽ k&yacute; c&aacute;c văn bản x&aacute;c nhận chiến thắng của Biden, hai tuần sau khi ứng vi&ecirc;n D&acirc;n chủ được c&aacute;c h&atilde;ng tin Mỹ xướng t&ecirc;n l&agrave; người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trump viết tr&ecirc;n Twitter rằng &ocirc;ng đ&atilde; khuyến c&aacute;o Murphy v&agrave; đội ngũ GSA &quot;l&agrave;m những điều cần thiết với quy tr&igrave;nh sơ bộ&quot; v&igrave; lợi &iacute;ch quốc gia, th&ecirc;m rằng &ocirc;ng đ&atilde; chỉ đạo nh&oacute;m của m&igrave;nh h&agrave;nh động tương tự. Tuy nhi&ecirc;n, Tổng thống Mỹ lưu &yacute; việc n&agrave;y kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vụ kiện về c&aacute;o buộc gian lận bầu cử, đồng thời tuy&ecirc;n bố &quot;kh&ocirc;ng bao giờ nhượng bộ&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>CNN</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top