Cảnh báo một số sản phẩm chứa chất cấm

Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông báo Cơ quan Khoa học Y tế Singapore phát hiện sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power chứa Tân dược chuyên điều trị chức năng tình dục ở nam giới.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/21/baochinhphu-vn_cam.jpg" /></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Hiện sản phẩm n&agrave;y kh&ocirc;ng được cấp ph&eacute;p tại Việt Nam. Trước đ&oacute;, Cục ATTP cũng th&ocirc;ng tin về việc nhận được th&ocirc;ng tin Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) v&agrave; Bộ Y tế Brunei th&ocirc;ng b&aacute;o về việc ph&aacute;t hiện c&aacute;c chất cấm c&oacute; trong một số loại thực phẩm b&aacute;n tại Singapore v&agrave; Brunei...</p> <p style="text-align: justify;">Theo đ&oacute;, cơ quan n&agrave;y nhận được c&ocirc;ng văn số 720/QLD-ĐK ng&agrave;y 26/6/2020 của Cục Quản l&yacute; Dược về việc Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) qua Hệ thống Gi&aacute;m s&aacute;t hậu mại ASEAN (PMAS) đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o cảnh b&aacute;o người d&acirc;n về sản phẩm thực phẩm (kh&ocirc;ng phải thực phẩm bảo vệ sức khỏe) chứa t&acirc;n dược.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm Candy B+ Coffee Extra Power c&oacute; th&agrave;nh phần ghi tr&ecirc;n nh&atilde;n gồm: Non Dairy Creamer, Sugar, Instant Coffee Powder, Maca Powder, Catuaba Powder, Saw Palmetto, Tongkat Ali Extract, Superba Extract, Sky Fruit Extract; đ&oacute;ng dạng g&oacute;i; Sản xuất bởi California Pure (Address: 1680 South Eliseo Drive, Suite 320 Greenbrae CA94904, USA) bị ph&aacute;t hiện chứa: tadalafil (129,07mg/g&oacute;i).</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n c&aacute;c mạng x&atilde; hội, website của Việt Nam cũng xuất hiện c&aacute;c d&ograve;ng quảng c&aacute;o giới thiệu loại &ldquo;kẹo&rdquo; đặc biệt d&agrave;nh cho nam giới n&agrave;y với lời quảng c&aacute;o gồm c&aacute;c th&agrave;nh phần thảo dược gi&uacute;p tăng sức mạnh qu&yacute; &ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, Cục ATTP nhận được th&ocirc;ng tin HSA v&agrave; Bộ Y tế Brunei th&ocirc;ng b&aacute;o về việc ph&aacute;t hiện c&aacute;c chất cấm c&oacute; trong một số loại thực phẩm b&aacute;n tại Singapore v&agrave; Brunei. Cụ thể: Sản phẩm c&agrave; ph&ecirc; Al-Ambiak (Cafe Natural Herbs Coffee) chứa chất cấm desmethyl carbodenafil; sản phẩm Kopi Jantan Ali Macca chứa sildenafil; sản phẩm kẹo Berry Jaga chứa tadalafil; tr&agrave; Freaky Fitz chứa sibutramine; sản phẩm Shen Qi Dan Bai Nian Cao Yao chứa chlorpheniramine, dexamethasone, diclofenac, frusemide; sản phẩm Ricalinu chứa dexamethasone, meloxicam, tramadol; sản phẩm Hickel Mass&amp;Strength Sachet chứa tadalafil.</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau khi c&oacute; th&ocirc;ng tin n&agrave;y, Cục ATTP ngay lập tức đ&atilde; tiến h&agrave;nh r&agrave; so&aacute;t nội bộ, kết quả cho thấy từ th&aacute;ng 9/2014 đến nay, c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n chưa được cấp c&ocirc;ng bố tại Cục nhập khẩu v&agrave;o Việt Nam.</p> <p style="text-align: justify;">Trước th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n, Cục ATTP khuyến c&aacute;o người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tuyệt đối kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c sản phẩm c&oacute; t&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; b&aacute;o với cơ quan chức năng gần nhất nếu ph&aacute;t hiện tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Tadalafil l&agrave; một t&acirc;n dược, l&agrave; một loại thuốc được sử dụng để điều trị c&aacute;c vấn đề về chức năng t&igrave;nh dục ở nam giới, l&agrave; thuốc điều trị theo đơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cẩn trọng khi quyết định lựa chọn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe</strong></p> <p style="text-align: justify;">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, thực trạng trộn t&acirc;n dược v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đ&atilde; được cảnh b&aacute;o từ l&acirc;u. Một số sản phẩm gắn m&aacute;c thảo dược nhưng khi kiểm tra lại ph&aacute;t hiện c&oacute; chứa t&acirc;n dược vốn l&agrave; c&aacute;c thuốc điều trị c&aacute;c bệnh sinh l&yacute; nam giới cần c&oacute; chỉ định, k&ecirc; đơn.</p> <p style="text-align: justify;">Cục ATTP khuyến c&aacute;o người d&acirc;n, để mua được c&aacute;c sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khoẻ đảm bảo an to&agrave;n, người ti&ecirc;u d&ugrave;ng cần: Lựa chọn v&agrave; mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đ&atilde; được cơ quan chức năng x&aacute;c nhận cho ph&eacute;p lưu h&agrave;nh (sản phẩm đ&atilde; được cấp giấy tiếp nhận đăng k&yacute; bản c&ocirc;ng bố sản phẩm hoặc sản phẩm đ&atilde; được cấp c&ocirc;ng bố ph&ugrave; hợp quy định, an to&agrave;n thực phẩm); mua c&aacute;c sản phẩm r&otilde; r&agrave;ng về nguồn gốc, xuất xứ, mua tại c&aacute;c cửa h&agrave;ng c&oacute; uy t&iacute;n; kiểm tra nh&atilde;n m&aacute;c, hạn sử dụng của sản phẩm.</p> <p style="text-align: justify;">Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng tr&aacute;nh mua sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, kh&ocirc;ng qua kiểm so&aacute;t (như h&agrave;ng x&aacute;ch tay), quảng c&aacute;o v&agrave; b&aacute;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang web, mạng x&atilde; hội hoặc được tư vấn qua điện thoại, sử dụng h&igrave;nh ảnh b&aacute;c sĩ, dược sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế để quảng c&aacute;o về t&aacute;c dụng chữa được bệnh, điều trị bệnh hay được quảng c&aacute;o dưới c&aacute;c h&igrave;nh thức thư cảm ơn của người bệnh, diễn vi&ecirc;n, người nổi tiếng về sản phẩm chữa được bệnh, khỏi bệnh hoặc c&aacute;c h&igrave;nh thức tương tự, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c quảng c&aacute;o vi phạm quy định ph&aacute;p luật, thổi phồng c&ocirc;ng dụng, lừa dối người ti&ecirc;u d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Cục ATTP, hiện thực phẩm giảm c&acirc;n v&agrave; tăng cường sinh l&yacute; nam l&agrave; 2 d&ograve;ng thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được quản l&yacute; chặt - phương thức kiểm tra cao nhất theo quy định.</p> </div>

Theo baochinhphu.vn
back to top