• Bộ Y tế:

Video: Bộ Y tế chỉ cách thích ứng an toàn với dịch Covid-19
Sức khỏe mới- Thúy Nga - 14:40 18/10/2021
Bộ Y tế đưa ra 6 biện pháp chuyên môn y tế mà các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần có kế hoạch triển khai và thực hiện để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 128/NQ–CP của Chính phủ.
--Quảng cáo---