Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo giảm 50% phí trước bạ ôtô

Bộ Tài chính đã xây dựng xong dự thảo về việc giảm 50% phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước và đang lấy ý kiến đóng góp để trình Thủ tướng phê duyệt.

<div> <p>Chiều 5/6, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&oacute; c&ocirc;ng văn xin &yacute; kiến c&aacute;c đơn vị, tổ chức c&oacute; li&ecirc;n quan về Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước.</p> <p>Theo dự thảo, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ lần đầu đối với &ocirc;t&ocirc;, rơ mo&oacute;c hoặc sơ mi rơ mo&oacute;c được k&eacute;o bởi &ocirc;t&ocirc; v&agrave; c&aacute;c loại xe tương tự được sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước sẽ bằng 50% mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với c&aacute;c loại xe n&agrave;y theo quy định hiện nay.</p> <p>Mức &aacute;p dụng thu ph&iacute; n&oacute;i tr&ecirc;n sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến hết năm 2020. Từ 1/1/2021, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; sẽ quay về t&iacute;nh theo mức thu tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ng&agrave;y 21/02/2019 của Ch&iacute;nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ng&agrave;y 10/10/2016 của Ch&iacute;nh phủ về lệ ph&iacute; trước bạ.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, mức thu lệ ph&iacute; trước bạ đối với &ocirc;t&ocirc; hiện cũng được t&iacute;nh theo c&aacute;c quyết định của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương.</p> <p>Theo dự thảo đang lấy &yacute; kiến, Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đề xuất nghị định n&agrave;y sẽ c&oacute; hiệu lực ngay từ ng&agrave;y k&yacute;.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Giam 50% le phi truoc ba oto anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/06/znews-photo-zadn-vn_vln_0085_zing.jpg" title="Giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Dự thảo nghị định giảm 50% ph&iacute; trước bạ với &ocirc;t&ocirc; lắp r&aacute;p trong nước đang được Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh đưa ra lấy &yacute; kiến để tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trước đ&oacute;, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 84/NQ-CP về c&aacute;c nhiệm vụ, giải ph&aacute;p tiếp tục th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn cho sản xuất kinh doanh, th&uacute;c đẩy giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng v&agrave; bảo đảm trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, một trong c&aacute;c giải ph&aacute;p quan trọng được nhắc tới l&agrave; việc giảm 50% lệ ph&iacute; trước bạ &ocirc;t&ocirc; sản xuất, lắp r&aacute;p trong nước đến hết năm 2020.</p> <p>Theo quy định hiện h&agrave;nh, người mua &ocirc;t&ocirc; 9 chỗ ngồi trở xuống phải đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ ở mức 10-12% g&aacute;i trị xe (t&ugrave;y từng địa phương), tương đương gi&aacute; t&iacute;nh ph&iacute; trước bạ theo Quyết định số 452/QĐ-BTC của Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh.</p> <p>Như vậy, nếu dự thảo nghị định được th&ocirc;ng qua, mức đ&oacute;ng lệ ph&iacute; trước bạ với &ocirc;t&ocirc; lắp r&aacute;p trong nước c&oacute; thể giảm xuống c&ograve;n 5-6% gi&aacute; trị xe, tương đương mức giảm từ v&agrave;i chục triệu cho tới h&agrave;ng trăm triệu đồng t&ugrave;y mẫu xe.</p> <p>Hiện tại, lệ ph&iacute; trước bạ l&agrave; một trong những chi ph&iacute; tốn k&eacute;m nhất người mua &ocirc;t&ocirc; phải đ&oacute;ng để ho&agrave;n tất thủ tục, điều kiện xe lăn b&aacute;nh.</p> <p>Theo t&iacute;nh to&aacute;n, với một số d&ograve;ng xe b&aacute;n chạy hiện nay, việc giảm lệ ph&iacute; trước bạ sẽ khiến gi&aacute; xe giảm đi đ&aacute;ng kể.</p> <p>Như trường hợp <span>Toyota</span> Vios, gi&aacute; lăn b&aacute;nh sẽ giảm từ 23-35 triệu đồng t&ugrave;y theo phi&ecirc;n bản v&agrave; địa phương đăng k&yacute;.</p> <p>V&iacute; dụ, gi&aacute; lăn b&aacute;nh mới của phi&ecirc;n bản 1.5E MT (3 t&uacute;i kh&iacute;) rẻ nhất tại TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội lần lượt l&agrave; 516 triệu v&agrave; 521 triệu đồng, giảm 23 triệu v&agrave; 28 triệu đồng so với hiện tại.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Toyota Vios 1.5G CVT c&oacute; gi&aacute; lăn b&aacute;nh mới 621 triệu v&agrave; 627 triệu đồng tại TP.HCM v&agrave; H&agrave; Nội, giảm 29 triệu v&agrave; 35 triệu đồng so với mức ph&iacute; trước bạ đang &aacute;p dụng.</p> <p>Với d&ograve;ng Hyundai Accent, gi&aacute; lăn b&aacute;nh của xe dự kiến giảm 21-33 triệu đồng t&ugrave;y phi&ecirc;n bản v&agrave; nơi đăng k&yacute;. Tương tự, Hyundai Grand i10 sẽ c&oacute; gi&aacute; lăn b&aacute;nh giảm 15-25 triệu đồng; Mazda 3 dự kiến giảm 36-55 triệu đồng.</p> <p>Với d&ograve;ng xe của <span>VinFast</span>, c&aacute;c mẫu Fadil c&oacute; thể giảm 20-24 triệu đồng; Lux A2.0 c&oacute; thể giảm khoảng 55-73 triệu; v&agrave; SUV Lux SA2.0 c&oacute; thể giảm 79-100 triệu đồng&hellip;</p> </div>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top