Bổ nhiệm Tư lệnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Bộ trưởng Bộ công an quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Xuân Tiệp giữ chức vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

<div> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_bonhiemphotulenhcanhve.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thiếu tướng L&ecirc; Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an trao quyết định v&agrave; ch&uacute;c mừng đồng ch&iacute; Đỗ Xu&acirc;n Tiệp.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chiều 26/6, tại Hội nghị sơ kết c&ocirc;ng t&aacute;c Cảnh vệ 6&nbsp; th&aacute;ng đầu năm 2020, Thiếu tướng L&ecirc; Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; trao quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an bổ nhiệm Thượng t&aacute; Đỗ Xu&acirc;n Tiệp giữ chức vụ Ph&oacute; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ C&ocirc;ng an.</p> <p>Về c&ocirc;ng t&aacute;c Cảnh vệ, trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2020, được sự quan t&acirc;m, l&atilde;nh đạo, chỉ đạo s&aacute;t sao của Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương v&agrave; l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an, sự phối hợp chặt chẽ của c&aacute;c cơ quan, đơn vị li&ecirc;n quan, c&ugrave;ng với những&nbsp;nỗ lực phấn đấu của c&aacute;n bộ, chiến sỹ,&nbsp;Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh chương tr&igrave;nh, kế hoạch c&ocirc;ng t&aacute;c đề ra.</p> <p>Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đ&atilde; chủ tr&igrave;,&nbsp;phối hợp với c&aacute;c cơ quan, đơn vị tổ chức bảo vệ tuyệt đối an to&agrave;n 736 cuộc hoạt động của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo cấp cao của Đảng, Nh&agrave; nước; bảo vệ c&aacute;c sự kiện đặc biệt quan trọng v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n kh&aacute;ch quốc tế sang thăm v&agrave; l&agrave;m việc tại Việt Nam.</p> <p>Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đ&atilde; chủ động, linh hoạt chuyển từ bảo vệ trực tiếp sang bảo vệ trực tuyến, tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuần tra, canh g&aacute;c bảo vệ an to&agrave;n c&aacute;c khu vực, mục ti&ecirc;u trọng yếu v&agrave; phối hợp xử l&yacute; c&aacute;c vụ việc phức tạp li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c Cảnh vệ, g&oacute;p phần giữ vững an ninh ch&iacute;nh trị v&agrave; trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội&hellip;</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy C&ocirc;ng an Trung ương, l&atilde;nh đạo Bộ C&ocirc;ng an, Thứ trưởng L&ecirc; Tấn Tới đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&agrave; nhiệt liệt biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch m&agrave; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đ&atilde; đạt được trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2020.&nbsp;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_atoi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thứ trưởng L&ecirc; Tấn Tới ph&aacute;t biểu tại Hội nghị.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Thứ trưởng L&ecirc; Tấn Tới nhấn mạnh, 6 th&aacute;ng cuối năm, t&igrave;nh h&igrave;nh thế giới, khu vực v&agrave; trong nước c&ograve;n tiềm ẩn nhiều yếu tố g&acirc;y mất ổn định, sẽ t&aacute;c động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự c&aacute;c khu vực mục ti&ecirc;u bảo vệ, hoạt động của đối tượng cảnh vệ, ch&iacute;nh v&igrave; vậy, lực lượng Cảnh vệ cần quyết t&acirc;m, quyết liệt thực hiện, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc những nhiệm vụ, kế hoạch đ&atilde; đề ra.</p> <p>Tiếp tục qu&aacute;n triệt nghi&ecirc;m t&uacute;c &yacute; kiến chỉ đạo của Thủ tướng v&agrave; Kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết c&ocirc;ng t&aacute;c c&ocirc;ng an 6 th&aacute;ng đầu năm. Chủ động nắm chắc diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh để kịp thời tham mưu l&atilde;nh đạo Bộ trong l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Cảnh vệ. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật v&agrave; chấp h&agrave;nh Điều lệnh C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n gắn với quản l&yacute; c&aacute;n bộ, chiến sĩ, chấp h&agrave;nh nghi&ecirc;m quy chế, quy tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c,...</p> <p>Thứ trưởng L&ecirc; Tấn Tới cũng lưu &yacute; việc đảm bảo tiến độ hiệu quả thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n trọng điểm như Trung t&acirc;m huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; n&acirc;ng cấp, mua sắm v&agrave; bồi dưỡng tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo quản v&agrave; ph&aacute;t huy t&iacute;nh năng, hiệu quả sử dụng c&aacute;c trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chuy&ecirc;n dụng, đặc th&ugrave;, hiện đại đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Cảnh vệ&hellip;</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/28/baochinhphu-vn_tranhaiquannguyentiennam.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="desc">Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ C&ocirc;ng an trao quyết định cho Đại t&aacute; Trần Hải Qu&acirc;n v&agrave; Đại t&aacute; Nguyễn Tiến Nam</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, như đ&atilde; đưa, s&aacute;ng 26/6, tại C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh, Bộ C&ocirc;ng an đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o quyết định của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an, điều động Đại t&aacute; Trần Hải Qu&acirc;n, Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ C&ocirc;ng an; quyết định điều động, bổ nhiệm đồng ch&iacute; Đại t&aacute; Nguyễn Tiến Nam, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an tỉnh H&agrave; Tĩnh đến nhận c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; giữ chức vụ Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top