BMW Việt Nam nâng cấp trải nghiệm bảo dưỡng

Chủ sở hữu BMW và MINI có thể yêu cầu nhân viên dịch vụ BMW đến tận nhà tiếp nhận và chăm sóc xe.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo đại diện BMW, đa số chủ xe c&oacute; lịch tr&igrave;nh c&ocirc;ng việc bận rộn n&ecirc;n c&oacute; thể qu&ecirc;n lịch bảo dưỡng hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; đủ thời gian mang xe đến xưởng dịch vụ. Do đ&oacute; h&atilde;ng xe n&agrave;y &aacute;p dụng dịch vụ giao nhận xe tại nh&agrave; để mang đến trung t&acirc;m bảo dưỡng tại thị trường Việt Nam. Trước đ&oacute;, dịch vụ n&agrave;y được BMW triển khai ở nhiều nước kh&aacute;c v&agrave; nhận được nhiều phản hồi t&iacute;ch cực từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Cụ thể, kh&aacute;ch h&agrave;ng sở hữu xe BMW v&agrave; MINI chỉ cần đặt hẹn trước 48 giờ với trung t&acirc;m dịch vụ BMW, nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của h&atilde;ng sẽ li&ecirc;n lạc để x&aacute;c nhận lịch hẹn v&agrave; địa điểm tiếp nhận xe theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Đến ng&agrave;y hẹn, nh&acirc;n vi&ecirc;n dịch vụ sẽ gọi điện th&ocirc;ng b&aacute;o trước để kh&aacute;ch h&agrave;ng chủ động về thời gian v&agrave; cung cấp đầy đủ th&ocirc;ng tin về người tiếp nhận cũng như giấy giới thiệu của h&atilde;ng. V&igrave; thế, kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tin tưởng b&agrave;n giao xe v&agrave; an t&acirc;m chiếc xe được chăm s&oacute;c chu đ&aacute;o bởi đội ngũ kỹ thuật vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của BMW.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-1-jpg-1604289177-1322-1604289209.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ojKWrwBf_Sp8HRRchX7CMg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-1-jpg-1604289177-1322-1604289209.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-1-jpg-1604289177-1322-1604289209.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=7-HaLSDi6Qjs6ZawUrv4UQ 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-1-jpg-1604289177-1322-1604289209.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ncXYrrasDsPCEoubRfLDiA 2x" /><img alt="Thuận tiện giao nhận xe tại nhà. Ảnh: BMW" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-1-jpg-1604289177-1322-1604289209.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image"><em>Thuận tiện giao nhận xe tại nh&agrave;. Ảnh: BMW</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Sau hai lần trải nghiệm dịch vụ mới của BMW, &ocirc;ng Trần Dương Huy B&igrave;nh &ndash; Gi&aacute;m đốc Kinh doanh tại Prudential đ&aacute;nh gi&aacute; h&atilde;ng xe đ&atilde; đầu tư v&agrave; ph&aacute;t triển một dịch vụ thiết thực, n&acirc;ng tầm trải nghiệm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Do t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc phải di chuyển tần suất cao v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần n&ecirc;n &ocirc;ng B&igrave;nh chỉ c&oacute; thể bảo dưỡng xe v&agrave;o cuối tuần, ảnh hưởng đến thời gian d&agrave;nh cho gia đ&igrave;nh. V&igrave; vậy dịch vụ n&agrave;y kh&aacute; hữu &iacute;ch v&igrave; vừa tiết kiệm thời gian của chủ xe vừa an t&acirc;m hơn khi giao xe cho c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n đạt chuẩn quốc tế của h&atilde;ng, sẵn s&agrave;ng tư vấn để đưa ra c&aacute;c quyết định sửa chữa đ&uacute;ng đắn.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Dịch vụ mới c&oacute; thể tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho BMW v&igrave; c&oacute; thể c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c trong tầm gi&aacute;, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ ưu ti&ecirc;n lựa chọn c&aacute;c h&atilde;ng xe ph&aacute;t triển nhiều dịch vụ gia tăng hữu &iacute;ch, ch&uacute; trọng n&acirc;ng cao trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng&quot;, &ocirc;ng B&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-2-1-1604289197-7212-1604289209.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=0nWzsPJ5AUmgEz26SASZ1A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="832" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-2-1-1604289197-7212-1604289209.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-2-1-1604289197-7212-1604289209.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=F6Kn0dMmvayIV5GBnBsUNA 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-2-1-1604289197-7212-1604289209.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=c72qaBAdDGV_40mgyltiBQ 2x" /><img alt="Bảo dưỡng sửa chữa xe với dịch vụ chính hãng. Ảnh: BMW" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-2-1-1604289197-7212-1604289209.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image"><em>Bảo dưỡng sửa chữa xe với dịch vụ ch&iacute;nh h&atilde;ng. Ảnh: BMW</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ mang lại sự thuận tiện cho c&aacute;c nhu cầu bảo dưỡng phổ biến như thay nhớt, thay m&aacute; phanh, thay lốp xe..., dịch vụ mới c&ograve;n đ&aacute;p ứng cho việc sửa chữa bảo h&agrave;nh, sửa chữa cho c&aacute;c hư hỏng kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của xe.Đại diện BMW cho biết để tăng tiện &iacute;ch cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, trong thời gian xe ở tại xưởng dịch vụ, chủ xe sẽ được cập nhật thường xuy&ecirc;n về t&igrave;nh trạng xe, tiến độ thực hiện, c&aacute;c c&ocirc;ng việc v&agrave; phụ t&ugrave;ng cần thiết cho xe, c&ugrave;ng với sự tư vấn tận t&igrave;nh v&agrave; minh bạch về gi&aacute; cả. Sau khi bảo dưỡng sửa chữa, c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật rửa sạch, vệ sinh v&agrave; khử khuẩn tại c&aacute;c vị tr&iacute; thường xuy&ecirc;n tiếp x&uacute;c như v&ocirc; lăng, cần số, tay nắm cửa v&agrave; ghế ngồi, đảm bảo an to&agrave;n tối đa trước khi giao xe lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh yếu tố thuận tiện, tiết kiệm thời gian l&aacute;i xe với dịch vụ mới n&agrave;y, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&ograve;n c&oacute; th&ecirc;m t&ugrave;y chọn thanh to&aacute;n từ xa tiện lợi v&agrave; nhanh ch&oacute;ng thay v&igrave; phải đến trung t&acirc;m dịch vụ để thanh to&aacute;n như th&ocirc;ng thường. Kh&ocirc;ng chỉ tối ưu h&oacute;a trải nghiệm kh&aacute;ch h&agrave;ng, dịch vụ mới của BMW c&ograve;n l&agrave; giải ph&aacute;p<em> </em>để duy tr&igrave; kết nối v&agrave; đ&aacute;p ứng c&aacute;c nhu cầu thiết thực của kh&aacute;ch h&agrave;ng BMW trong thời điểm Covid-19 bắt phải hạn chế tiếp x&uacute;c.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Ngo&agrave;i đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u ch&iacute; về dịch vụ ch&iacute;nh h&atilde;ng với ti&ecirc;u chuẩn cao, ch&iacute;nh s&aacute;ch giao nhận xe tại nh&agrave; n&agrave;y gi&uacute;p hạn chế sự tiếp x&uacute;c của trung t&acirc;m dịch vụ với kh&aacute;ch h&agrave;ng trong m&ugrave;a dịch Covid-19, mang lại sự an t&acirc;m v&agrave; an to&agrave;n sức khỏe. Đặc biệt, dịch vụ n&agrave;y đang được triển khai miễn ph&iacute; tại tất cả xưởng dịch vụ BMW tr&ecirc;n to&agrave;n quốc&quot;,<em> </em>đại diện bộ phận hậu m&atilde;i BMW Việt Nam cho biết.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-3-jpg-1604289188-6163-1604289209.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=1Cyd9qng8-LyNRDYlGq05A" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-3-jpg-1604289188-6163-1604289209.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-3-jpg-1604289188-6163-1604289209.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=FyTe1-mSrDFghr9sk0C6ug 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/02/pkd-hinh-3-jpg-1604289188-6163-1604289209.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=isNlrFEAxsLijMyHWc490w 2x" /><img alt="Khách hàng thảnh thơi chăm sóc xe và thanh toán từ xa tiện lợi ngay tại nhà. Ảnh: BMW" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/02/i1-vnexpress-vnecdn-net_pkd-hinh-3-jpg-1604289188-6163-1604289209.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image"><em>Kh&aacute;ch h&agrave;ng thảnh thơi chăm s&oacute;c xe v&agrave; thanh to&aacute;n từ xa tiện lợi ngay tại nh&agrave;. Ảnh: BMW</em></p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Dịch vụ giao nhận xe tại nh&agrave; của BMW &aacute;p dụng trong b&aacute;n k&iacute;nh 10 km quanh c&aacute;c trung t&acirc;m dịch vụ ủy quyền BMW. Để trải nghiệm dịch vụ v&agrave; đặt lịch hẹn bảo dưỡng sửa chữa xe, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể truy cập website <span>tại đ&acirc;y </span>hoặc li&ecirc;n hệ tổng đ&agrave;i chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng 19001101.</p>

Theo vnexpress.net
Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện địa hình có giá hơn 200 triệu đồng

Xe đạp điện leo núi Audi E-Tron giá 10.126 đô la, lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Audi RS Q e-tron Dakar, hãng xe nước Đức đã hợp tác với nhà sản xuất xe đạp điện Fantic của Ý để cho ra mắt chiếc xe đạp điện địa hình có giá siêu đắt này.
back to top