Biden thắng ở Arizona

4 hãng tin lớn của Mỹ đồng loạt xác định Joe Biden là người chiến thắng ở bang Arizona, 9 hôm sau Ngày Bầu cử.

<div> <p class="Normal" style="text-align: justify;">CNN, NBC News, MSNBC, New York Times h&ocirc;m 12/11 đồng loạt c&ocirc;ng bố dự b&aacute;o về chiến thắng của Joe Biden trước Tổng thống Donald Trump ở bang Arizona, khi 98% số phiếu được kiểm.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, Biden nhận được 1.668.684 phiếu của bang Arizona, tương đương 49,4%, c&ograve;n Tổng thống Donald Trump nhận được 1.657.250 phiếu, tương đương 49,06%.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Kết quả kiểm phiếu tại bang Arizona từng l&agrave; t&acirc;m điểm ch&uacute; &yacute; của dư luận Mỹ, sau khi Fox News v&agrave; AP &quot;xướng t&ecirc;n&quot; Biden l&agrave; người chiến thắng ở bang n&agrave;y ngay trong đ&ecirc;m 3/11, khi 73% số phiếu được kiểm. Trump v&agrave; c&aacute;c cố vấn lập tức <span>thể hiện nỗi tức giận</span> trước tin tức n&agrave;y, sau những gi&acirc;y ph&uacute;t lạc quan với chiến thắng ở bang chiến trường Florida.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c h&atilde;ng tin c&ograve;n lại khi đ&oacute; b&agrave;y tỏ sự thận trọng, cho rằng ch&ecirc;nh lệch giữa hai ứng vi&ecirc;n ở Arizona qu&aacute; s&iacute;t sao n&ecirc;n chưa thể c&ocirc;ng bố người chiến thắng. Nhiều người ủng hộ Trump cũng đ&atilde; k&eacute;o tới c&aacute;c điểm kiểm phiếu ở Arizona, y&ecirc;u cầu kiểm hết mọi phiếu bầu, với hy vọng Tổng thống sẽ lật ngược thế cờ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">C&aacute;c h&atilde;ng tin quốc gia uy t&iacute;n ở Mỹ c&oacute; truyền thống đưa ra dự b&aacute;o về người chiến thắng ở c&aacute;c bang, dựa tr&ecirc;n dữ liệu bầu cử v&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch chuy&ecirc;n s&acirc;u của họ. Ứng vi&ecirc;n chiến thắng sẽ được &quot;gọi t&ecirc;n&quot; khi c&aacute;c h&atilde;ng cho rằng đối thủ kh&ocirc;ng thể c&oacute; đủ phiếu bầu để bắt kịp họ.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Với việc 4 h&atilde;ng tin c&ograve;n lại x&aacute;c định Biden l&agrave; người gi&agrave;nh được 11 phiếu đại cử tri ở Arizona, cơ hội để Trump đảo ngược t&igrave;nh thế trong cuộc bầu cử trở n&ecirc;n mong manh hơn. Trump hiện gi&agrave;nh được 217 phiếu đại cử tri, trong khi Biden đ&atilde; c&oacute; &iacute;t nhất 290 phiếu.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/13/3408-1-3468-1605255856.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=izcvOX_JPzvTejU4k73yMg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="720" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture" style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_3408-1-3468-1605255856.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/13/3408-1-3468-1605255856.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=nVQzAB1_ktQ-RkbMXx7Xrw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/11/13/3408-1-3468-1605255856.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=X5jivP-bRTF-2ON3QDoPEg 2x" /><img alt="Joe Biden vận động tranh cử ở bang Iowa tháng trước. Ảnh: Reuters." src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/13/i1-vnexpress-vnecdn-net_3408-1-3468-1605255856.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image" style="text-align: justify;">Joe Biden vận động tranh cử ở bang Iowa th&aacute;ng trước. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </figcaption> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai trong v&ograve;ng hơn 70 năm, một ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ gi&agrave;nh chiến thắng tại Arizona, nơi từng l&agrave; th&agrave;nh tr&igrave; của đảng Cộng h&ograve;a, kể từ chiến thắng của Harry Truman năm 1948. Bill Clinon từng thắng s&iacute;t sao ở bang n&agrave;y năm 1996, nhưng Arizona ng&agrave;y c&agrave;ng nghi&ecirc;ng về c&aacute;nh hữu trong hai thập kỷ qua.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Chiến thắng của Biden cũng khiến Arizona trở th&agrave;nh bang đầu ti&ecirc;n đổi phe trong số những bang đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump. C&oacute; 3 yếu tố được cho l&agrave; tạo n&ecirc;n sự thay đổi ở Arizona, đ&oacute; l&agrave; lượng người gốc Latinh ủng hộ đảng D&acirc;n chủ tăng l&ecirc;n, số cử tri từ c&aacute;c bang xanh như California v&agrave; Illinois chuyển tới Arizona cũng gia tăng, v&agrave; cử tri v&ugrave;ng ngoại &ocirc; quay lưng với Trump.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Trường hợp của Arizona gần giống với bang l&aacute;ng giềng Nevada ở ph&iacute;a t&acirc;y bắc, nơi đảng D&acirc;n chủ cũng gi&agrave;nh được quyền kiểm so&aacute;t hầu hết mọi lĩnh vực trong ch&iacute;nh quyền v&agrave; đảo ngược truyền thống nghi&ecirc;ng về c&aacute;nh hữu. Biden gi&agrave;nh được 6 phiếu đại cử tri ở Nevada h&ocirc;m 7/11 b&ecirc;n cạnh 16 phiếu ở Pennsylvania để đ&aacute;nh bại Trump, trở th&agrave;nh Tổng thống đắc cử thứ 46.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">Tổng thống Trump tuy&ecirc;n bố kh&ocirc;ng chấp nhận kết quả bầu cử v&agrave; đang khởi kiện tại 6 bang với c&aacute;o buộc gian lận. Tổng chưởng l&yacute; bang Arizona Mark Brnovich, một th&agrave;nh vi&ecirc;n đảng Cộng h&ograve;a, h&ocirc;m 11/11 khẳng định Trump kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng thắng ở bang n&agrave;y, đồng thời b&aacute;c bỏ những c&aacute;o buộc gian lận cử tri tr&ecirc;n diện rộng.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&Ocirc;ng chỉ ra rằng đơn kiện của chiến dịch Trump với hạt Maricopa dựa tr&ecirc;n một thuyết &acirc;m mưu đ&atilde; bị b&aacute;c bỏ rằng gần 200 phiếu bầu được điền bằng b&uacute;t dạ bị v&ocirc; hiệu h&oacute;a do m&aacute;y kiểm phiếu kh&ocirc;ng đọc được.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">&quot;Kh&ocirc;ng c&oacute; bằng chứng g&igrave;, kh&ocirc;ng c&oacute; th&ocirc;ng tin thực tế n&agrave;o để tin rằng kết quả bầu cử sẽ thay đổi&quot;, &ocirc;ng Brnovich n&oacute;i, nhấn mạnh đảng Cộng h&ograve;a đ&atilde; gi&agrave;nh được nhiều chiến thắng quan trọng trong cuộc đua ở địa phương. &quot;Nếu c&oacute; một &acirc;m mưu lớn n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; r&otilde; r&agrave;ng n&oacute; đ&atilde; kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng&quot;.</p> <p class="Normal" style="text-align: justify;">(Theo <em>CNN, New York Times</em>)</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top