Bệnh nhân ở Hà Nội âm tính với SARS-CoV-2

Sáng nay, du học sinh 21 tuổi vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

<div> <p>Bộ Y tế cho biết x&eacute;t nghiệm n&agrave;y được thực hiện bằng phương ph&aacute;p rRT-PCR tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, H&agrave; Nội).</p> <p>Ngo&agrave;i ra, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật H&agrave; Nội đ&atilde; x&eacute;t nghiệm 56 mẫu l&agrave; F1 của bệnh nh&acirc;n n&agrave;y, trong đ&oacute;, 20 người cho kết quả &acirc;m t&iacute;nh với SARS-CoV-2. 36 trường hợp c&ograve;n lại đang chờ kết quả.</p> <p>Trước đ&oacute;, tối 15/11, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP. H&agrave; Nội cho biết bệnh nh&acirc;n P.N.M. (BN1032, 21 tuổi, sinh vi&ecirc;n, tr&uacute; tại Nghĩa T&acirc;n, Cầu Giấy, H&agrave; Nội) dương t&iacute;nh với vius SARS-CoV-2 sau 2 th&aacute;ng được c&ocirc;ng bố khỏi bệnh. CDC H&agrave; Nội bước đầu x&aacute;c minh c&oacute; 25 trường hợp tiếp x&uacute;c gần (F1).</p> <p>Bệnh nh&acirc;n n&agrave;y nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ng&agrave;y 10/8, được c&aacute;ch ly tập trung tại trung đo&agrave;n 125, Ch&iacute; Linh, Hải Dương. Bệnh nh&acirc;n được x&aacute;c định dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2 v&agrave;o ng&agrave;y 25/8. Sau đ&oacute;, P.N.M. được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đ&ocirc;ng Anh, H&agrave; Nội từ 25/8 đến 17/9.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Benh nhan o Ha Noi am tinh Covid-19 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/znews-photo-zadn-vn_1c7ae21ac150300e6941.jpg" title="Bệnh nhân ở Hà Nội âm tính Covid-19 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Kết quả x&eacute;t nghiệm của bệnh nh&acirc;n s&aacute;ng 16/11. Ảnh: <em>Bộ Y tế.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong thời gian điều trị, bệnh nh&acirc;n 1032 được lấy mẫu l&agrave;m x&eacute;t nghiệm 7 lần. Trong đ&oacute;, một lần cho kết quả dương t&iacute;nh v&agrave;o ng&agrave;y 26/8, 6 lần c&ograve;n lại đều &acirc;m t&iacute;nh.</p> <p>Ng&agrave;y 7/11, bệnh nh&acirc;n v&agrave;o kh&aacute;m tại Bệnh viện Giao th&ocirc;ng vận tải H&agrave; Nội, được b&aacute;c sĩ chẩn đo&aacute;n sốt virus v&agrave; cho về điều trị tại nh&agrave;. Ng&agrave;y 14/11, bệnh nh&acirc;n sốt 39 độ C, người mệt mỏi, v&agrave;o kh&aacute;m lần 2 được đơn vị n&agrave;y lấy mẫu x&eacute;t nghiệm gửi Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 15/11 cho thấy bệnh nh&acirc;n dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Li&ecirc;n quan ca bệnh n&agrave;y, s&aacute;ng nay, &ocirc;ng Khổng Minh Tuấn, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t Bệnh tật TP. H&agrave; Nội, cho biết: &quot;Chưa thể x&aacute;c định được trường hợp n&agrave;y l&agrave; t&aacute;i dương t&iacute;nh với virus g&acirc;y bệnh Covid-19 hay mắc mới&quot;.</p> <p>V&igrave; vậy, CDC H&agrave; Nội đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o th&ocirc;ng tin với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Y tế Dự ph&ograve;ng để chỉ đạo điều tra, lấy mẫu nu&ocirc;i cấy, x&aacute;c định kh&aacute;ng thể với bệnh nh&acirc;n n&agrave;y.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top