Bệnh nhân 'nặng hơn phi công Anh' đến Bệnh viện Chợ Rẫy

Rạng sáng 28/3, cụ bà 79 tuổi được xe cứu thương đưa về tới Bệnh viện Chợ Rẫy, sau 70 ngày điều trị Covid-19 tại Đà Nẵng.

<div> <p class="Normal">Bệnh nh&acirc;n được đưa v&agrave;o khoa Hồi sức Cấp cứu. C&aacute;c b&aacute;c sĩ hội chẩn, đ&aacute;nh gi&aacute; bệnh nh&acirc;n bị suy kiệt nặng, yếu cơ, t&igrave;nh trạng vi&ecirc;m phổi vẫn c&ograve;n, suy h&ocirc; hấp phụ thuộc m&aacute;y thở, nhiều đ&agrave;m.</p> <p class="Normal">Kết quả cấy đ&agrave;m gần nhất x&aacute;c định bệnh nh&acirc;n bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh Pseudomonas, suy thận cấp, cần tiếp tục lọc m&aacute;u. Bệnh nh&acirc;n c&ograve;n bị suy tim, thất phải to, huyết khối ở tĩnh mạch.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn-9-1616900202-1616900212-3780-1616900376.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=QCMD9aQ98ETwVrQqSkgc8Q" itemprop="url" /> <meta content="1199" itemprop="width" /> <meta content="725" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-suckhoe-vnecdn-net_bn-9-1616900202-1616900212-3780-1616900376.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn-9-1616900202-1616900212-3780-1616900376.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=EquejovPuXFz4A_zixTrng 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn-9-1616900202-1616900212-3780-1616900376.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=AHiflvSvKlfaXzcsYKgEuA 2x" /><img alt="Y bác sĩ chuyển cụ bà từ xe cứu thương vào Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, rạng sáng 28/3. Ảnh do bệnh viện cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-suckhoe-vnecdn-net_bn-9-1616900202-1616900212-3780-1616900376.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Y b&aacute;c sĩ chuyển cụ b&agrave; từ xe cứu thương v&agrave;o Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, rạng s&aacute;ng 28/3. <em>Ảnh do bệnh viện cung cấp.</em></p> </figcaption> <div> <p class="Normal">Ngay sau khi tiếp nhận, c&aacute;c b&aacute;c sĩ Chợ Rẫy đ&atilde; đặt lại catheter lọc m&aacute;u mới v&agrave; tiến h&agrave;nh lọc m&aacute;u cấp cứu cho bệnh nh&acirc;n, tiếp tục điều trị nhiễm tr&ugrave;ng, tăng cường dinh dưỡng v&agrave; vật l&yacute; trị liệu.</p> <p class="Normal">Cụ b&agrave; l&agrave; &quot;bệnh nh&acirc;n 1536&quot;, từng được xem l&agrave; một trong những bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 nặng nhất nước. Sau 70 ng&agrave;y điều trị tại Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, bệnh nh&acirc;n được c&ocirc;ng bố khỏi Covid-19 v&agrave;o s&aacute;ng 27/3. B&agrave; được <span>hai xe cứu thương</span> c&ugrave;ng 6 nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế &quot;th&aacute;p t&ugrave;ng&quot; về Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị c&aacute;c bệnh nền như tăng huyết &aacute;p, tiểu đường, suy thận, bệnh người gi&agrave;..., theo nguyện vọng của gia đ&igrave;nh.</p> <p class="Normal">Theo Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; 9 lần x&eacute;t nghiệm &acirc;m t&iacute;nh li&ecirc;n tiếp với nCoV v&agrave; số ng&agrave;y &acirc;m t&iacute;nh li&ecirc;n tục l&agrave; 45, qu&aacute; thời hạn quy định về c&aacute;ch ly y tế đến hơn một th&aacute;ng. V&igrave; vậy, bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng cần tiếp tục c&aacute;ch ly y tế 14 ng&agrave;y theo quy định.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn1536-sang-28-3-1616900262-16-7688-1278-1616900376.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=2b3_QyYhW0mnC338OZe7Lg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="758" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div class="fig-picture"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-suckhoe-vnecdn-net_bn1536-sang-28-3-1616900262-16-7688-1278-1616900376.jpg 1x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn1536-sang-28-3-1616900262-16-7688-1278-1616900376.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=aZbBantbMsvMHNc3iGPCUA 1.5x, https://i1-suckhoe.vnecdn.net/2021/03/28/bn1536-sang-28-3-1616900262-16-7688-1278-1616900376.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Ii_PspNqY4l4lJKe2GwehA 2x" /><img alt="Cụ bà được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 28/3. Ảnh do bệnh viện cung cấp." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/28/i1-suckhoe-vnecdn-net_bn1536-sang-28-3-1616900262-16-7688-1278-1616900376.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Cụ b&agrave; được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, s&aacute;ng 28/3.<em> Ảnh do bệnh viện cung cấp.</em></p> </figcaption> <p class="Normal">Cụ b&agrave; từ Mỹ về Việt Nam ng&agrave;y 13/1. Bệnh nh&acirc;n c&oacute; người nh&agrave; ở Mỹ mắc Covid-19. Ng&agrave;y 14/1, b&agrave; c&oacute; kết quả x&eacute;t nghiệm dương t&iacute;nh, trở th&agrave;nh &quot;bệnh nh&acirc;n 1536&quot;, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đ&agrave; Nẵng điều trị c&ugrave;ng ng&agrave;y. B&agrave; c&oacute; tiền sử đ&aacute;i th&aacute;o đường type 2, tăng huyết &aacute;p 10 năm.</p> <p class="Normal">Ba ng&agrave;y sau v&agrave;o viện, bệnh nh&acirc;n xuất hiện kh&oacute; thở nhẹ, người mệt, đi cầu ph&acirc;n lỏng, ăn uống k&eacute;m. Ng&agrave;y 19/1, bệnh nh&acirc;n hơi kh&oacute; thở, chụp X-quang phổi c&oacute; dấu hiệu mờ. Bệnh nh&acirc;n nặng n&agrave;y đ&atilde; được hội chẩn quốc gia 8 lần. Qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị hơn 2 th&aacute;ng, cụ b&agrave; c&oacute; thời điểm tiến triển tốt hơn nhưng rồi lại rơi v&agrave;o diễn biến xấu, đ&ocirc;ng đặc hai đ&aacute;y phổi, ph&ugrave; nhẹ to&agrave;n th&acirc;n. Bệnh nh&acirc;n được chẩn đo&aacute;n vi&ecirc;m phổi nặng tr&ecirc;n bệnh nền tăng huyết &aacute;p, đ&aacute;i th&aacute;o đường type 2, suy tim; biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đ&ocirc;ng m&aacute;u.</p> <p class="Normal">Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, bệnh nh&acirc;n đ&atilde; được &aacute;p dụng tất cả c&aacute;c biện ph&aacute;p điều trị t&iacute;ch cực nhất, c&oacute; những l&uacute;c, bệnh nh&acirc;n tưởng chừng kh&ocirc;ng qua khỏi, ti&ecirc;n lượng tử vong rất cao. Hội chẩn quốc gia đ&aacute;nh gi&aacute; cụ b&agrave; c&ograve;n <span>nặng hơn cả bệnh nh&acirc;n phi c&ocirc;ng Anh</span> - &quot;bệnh nh&acirc;n 91&quot; trong giai đoạn trước.</p> <p class="Normal">Với nỗ lực cứu chữa bệnh nh&acirc;n cao nhất, quyết t&acirc;m kh&ocirc;ng bu&ocirc;ng xu&ocirc;i, c&aacute;c y b&aacute;c sĩ tại Đ&agrave; Nẵng, với sự hỗ trợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n t&iacute;ch cực nhất từ Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n, Tiểu ban Điều trị với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu, đ&atilde; gi&uacute;p bệnh nh&acirc;n <span>hồi phục kỳ diệu</span>.</p> <p class="author_mail">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top