Bắt cựu đại tá liên quan dự án gần trăm triệu USD

Cựu đại tá lập công ty giả, làm giả con dấu của Bộ Quốc phòng, làm giả hồ sơ để tham gia đấu thầu các gói rà phá bom mìn trên địa bàn miền Trung.

<div> <p><span>Tin từ Cơ quan CSĐT C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 th&aacute;ng đối với &ocirc;ng Th&aacute;i Vĩnh T&iacute;nh (ngụ TP Đ&ocirc;ng H&agrave;, tỉnh Quảng Trị) cựu Đại t&aacute; - Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty TNHH MTV X&acirc;y dựng 384 thuộc Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng Trường Sơn (Binh đo&agrave;n 12 - Bộ Quốc ph&ograve;ng).</span></p> <p>Theo nguồn tin ri&ecirc;ng của <i>Tiền Phong,</i> sau khi th&ocirc;i chức gi&aacute;m đốc tại một c&ocirc;ng ty thuộc Binh đo&agrave;n 12 với qu&acirc;n h&agrave;m Đại t&aacute;, &ocirc;ng Th&aacute;i Vĩnh T&iacute;nh đ&atilde; lập c&ocirc;ng ty giả, l&agrave;m giả con dấu của Bộ Quốc ph&ograve;ng, l&agrave;m giả hồ sơ Trung t&acirc;m D&ograve; t&igrave;m xử l&yacute; bom m&igrave;n vật liệu nổ Trường Sơn để tham gia đấu thầu c&aacute;c g&oacute;i r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n miền Trung.</p> <p>Cuối năm 2017, c&ugrave;ng với số giấy tờ l&agrave;m giả n&oacute;i tr&ecirc;n, &ocirc;ng T&iacute;nh nộp hồ sơ tham gia g&oacute;i thầu: &ldquo;DH/NT.03 - r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n x&acirc;y dựng Nghĩa trang x&atilde; Bảo Ninh&rdquo; do Ban Quản l&yacute; Dự &aacute;n M&ocirc;i trường v&agrave; Biến đổi kh&iacute; hậu TP Đồng Hới l&agrave;m chủ đầu tư v&agrave; tr&uacute;ng thầu với gi&aacute; trị thanh to&aacute;n hơn 612 triệu đồng. Đ&acirc;y l&agrave; g&oacute;i thầu được thực hiện từ vốn đối ứng của địa phương nằm trong hai g&oacute;i vốn vay gần 100 triệu USD của Ng&acirc;n h&agrave;ng ADB v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng WB, do Ban quản l&yacute; Dự &aacute;n M&ocirc;i trường v&agrave; Biến đổi kh&iacute; hậu l&agrave;m chủ đầu tư.</p> <p>Theo Trương Tấn L&acirc;m, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Ban Quản l&yacute; Dự &aacute;n M&ocirc;i trường v&agrave; Biến đổi kh&iacute; hậu TP Đồng Hới, người được ph&acirc;n c&ocirc;ng phụ tr&aacute;ch g&oacute;i thầu DH/NT.03 cho biết: Trước khi tham gia g&oacute;i thầu DH/NT.03, c&ocirc;ng ty giả của &ocirc;ng T&iacute;nh đ&atilde; tham gia nhiều g&oacute;i thầu v&agrave; tr&uacute;ng thầu r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n miền Trung v&agrave; Quảng B&igrave;nh, cộng với hồ sơ dự thầu &ocirc;ng T&iacute;nh l&agrave;m rất chặt chẽ n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể ph&aacute;t hiện đ&oacute; l&agrave; hồ sơ giả. Sau khi tr&uacute;ng thầu, &ocirc;ng T&iacute;nh triển khai nh&acirc;n lực thực hiện r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh như hợp đồng đ&atilde; k&yacute;, n&ecirc;n ph&iacute;a Ban QLDA phải thanh to&aacute;n tiền cho c&ocirc;ng ty &ocirc;ng ấy.</p> <p>Được biết, Cơ quan điều tra C&ocirc;ng an tỉnh Quảng B&igrave;nh đ&atilde; nhiều lần l&agrave;m việc với &ocirc;ng L&acirc;m v&agrave; những người li&ecirc;n quan nhưng chưa t&igrave;m thấy dấu hiệu th&ocirc;ng đồng, cố &yacute; l&agrave;m tr&aacute;i, hay thiếu tr&aacute;ch nhiệm&hellip; trong vụ việc n&oacute;i tr&ecirc;n.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p>Li&ecirc;n quan g&oacute;i vốn vay gần 100 triệu USD để x&acirc;y dựng hạ tầng v&agrave; cải thiện m&ocirc;i trường TP Đồng Hới (Quảng B&igrave;nh), t&iacute;nh đến thời điểm hiện nay đ&atilde; c&oacute; tổng cộng 7 người bị khởi tố, bắt tạm giam do li&ecirc;n quan đến 3 g&oacute;i thầu r&agrave; ph&aacute; bom m&igrave;n. Trong đ&oacute; 6 người bị bắt về tội &ldquo;Thiếu tr&aacute;ch nhiệm gậy hậu quả nghi&ecirc;m trọng&rdquo;, do g&acirc;y thất tho&aacute;t gần 6,5 tỷ đồng; ri&ecirc;ng &ocirc;ng T&iacute;nh bị bắt về tội &ldquo;Lừa đảo chiếm đoạt t&agrave;i sản&rdquo;.</p> </blockquote> </div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top