Bão số 13 tăng cấp, Thủ tướng yêu cầu cưỡng chế sơ tán khi cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc cấm biển, trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ tán để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

<div> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d0Pj8ETKg5U/c90c542c3562dc3c8573/3e04c4b812fcfba2a2ed/480/a9e9429fc9d0208e79c1.mp4?authen=exp=1605508976~acl=/d0Pj8ETKg5U/*~hmac=72102e2962e64d7cb32a3654aa239804" false="" source-url="/video-nguoi-hue-doi-mua-di-cho-truoc-gio-bao-so-13-do-bo-post1152975.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="a9e9429fc9d0208e79c1" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/lce_qjlcv/2020_11_14/thumb_bao.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d0Pj8ETKg5U/c90c542c3562dc3c8573/3e04c4b812fcfba2a2ed/480/a9e9429fc9d0208e79c1.mp4?authen=exp=1605508976~acl=/d0Pj8ETKg5U/*~hmac=72102e2962e64d7cb32a3654aa239804" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/si2pSjKnphM/whls/vod/0/LbDIWXIZgQc9YOg-efK/a9e9429fc9d0208e79c1.m3u8?authen=exp=1605465776~acl=/si2pSjKnphM/*~hmac=a54a836943306aa48f84f6f7e1d631e9" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d0Pj8ETKg5U/c90c542c3562dc3c8573/3e04c4b812fcfba2a2ed/480/a9e9429fc9d0208e79c1.mp4?authen=exp=1605508976~acl=/d0Pj8ETKg5U/*~hmac=72102e2962e64d7cb32a3654aa239804" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/d0Pj8ETKg5U/c90c542c3562dc3c8573/3e04c4b812fcfba2a2ed/480/a9e9429fc9d0208e79c1.mp4?authen=exp=1605508976~acl=/d0Pj8ETKg5U/*~hmac=72102e2962e64d7cb32a3654aa239804" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Người Huế đội mưa đi chợ trước giờ b&atilde;o số 13 đổ bộ</span></strong> Thực hiện khuyến c&aacute;o về việc kh&ocirc;ng ra đường sau 12h ng&agrave;y 14/11, người d&acirc;n ở TP Huế đội mưa đi chợ để t&iacute;ch trữ thực phẩm cho 2 ng&agrave;y tới, trước khi b&atilde;o số 13 đổ bộ.</figcaption> </figure> <p>C&ocirc;ng điện s&aacute;ng 14/11 của Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde; b&atilde;o số 13 đang mạnh hơn so với dự b&aacute;o.</p> <p>L&uacute;c 12h c&ugrave;ng ng&agrave;y, t&acirc;m b&atilde;o số 13 c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng khoảng 244 km. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16. Đ&acirc;y l&agrave; cơn b&atilde;o rất mạnh, dự b&aacute;o ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển v&agrave; đất liền c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh khu vực Bắc Trung Bộ v&agrave; Trung Trung Bộ từ ng&agrave;y 14 đến 15/11.</p> <p>Thủ tướng y&ecirc;u cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về ph&ograve;ng chống thi&ecirc;n tai, Ủy ban Quốc gia Ứng ph&oacute; sự cố, thi&ecirc;n tai v&agrave; T&igrave;m kiếm cứu nạn, c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương li&ecirc;n quan dừng c&aacute;c cuộc họp kh&ocirc;ng thật sự cần thiết, tiếp tục triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; với b&atilde;o.</p> <p>Thủ tướng y&ecirc;u cầu tất cả t&agrave;u thuyền c&ograve;n hoạt động tr&ecirc;n biển tho&aacute;t ra khỏi khu vực nguy hiểm v&agrave; về nơi tr&aacute;nh tr&uacute; an to&agrave;n; đảm bảo an to&agrave;n cho người, phương tiện tham gia c&aacute;c hoạt động thăm d&ograve;, khai th&aacute;c dầu kh&iacute;, hoạt động nu&ocirc;i trồng thủy, hải sản v&agrave; c&aacute;c hoạt động kh&aacute;c tr&ecirc;n biển.</p> <p>C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh kiểm so&aacute;t chặt chẽ việc cấm biển, r&agrave; so&aacute;t, sơ t&aacute;n người ra khỏi c&aacute;c khu vực nguy hiểm tr&ecirc;n biển, ki&ecirc;n quyết kh&ocirc;ng để người ở lại tr&ecirc;n ch&ograve;i canh nu&ocirc;i trồng thủy hải sản, tr&ecirc;n t&agrave;u thuyền tại nơi neo đậu khi b&atilde;o đổ bộ.</p> <p>C&aacute;c địa phương khẩn trương sơ t&aacute;n người ra khỏi khu vực kh&ocirc;ng an to&agrave;n, c&oacute; nguy cơ ngập s&acirc;u, sạt lở, lũ qu&eacute;t... Trường hợp cần thiết phải cưỡng chế sơ t&aacute;n, di dời để đảm bảo an to&agrave;n t&iacute;nh mạng cho người d&acirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thu tuong chi dao ung pho bao 13 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/14/znews-photo-zadn-vn_vamco14.jpg" title="Thủ tướng chỉ đạo ứng phó bão 13 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p><span>B&atilde;o</span> số 13 mạnh l&ecirc;n cấp 14. Ảnh: <em>VNDMS.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Đối với đất liền v&agrave; c&aacute;c đảo L&yacute; Sơn, C&ugrave; Lao Ch&agrave;m, Cồn Cỏ, Thủ tướng y&ecirc;u cầu tổ chức chằng chống, gia cố nh&agrave; cửa, kho t&agrave;ng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cột th&aacute;p cao... hạn chế thiệt hại do b&atilde;o.</p> <p>C&aacute;c địa phương phải triển khai biện ph&aacute;p hạn chế người, phương tiện hoạt động tr&ecirc;n đường trong thời gian b&atilde;o đổ bộ; tổ chức kiểm so&aacute;t, điều tiết, hạn chế phương tiện đi v&agrave;o v&ugrave;ng dự kiến b&atilde;o ảnh hưởng.</p> <p>L&uacute;c 12h ng&agrave;y 14/11, b&atilde;o số 13 c&aacute;ch Đ&agrave; Nẵng khoảng 244 km, c&aacute;ch Thừa Thi&ecirc;n - Huế khoảng 340 km, c&aacute;ch Quảng Trị khoảng 390 km. Sức gi&oacute; mạnh nhất v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cấp 13 (135-150 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, b&atilde;o di chuyển theo hướng t&acirc;y với tốc độ khoảng 20 km/h.</p> <p>Ảnh hưởng của b&atilde;o, huyện đảo L&yacute; Sơn (Quảng Ng&atilde;i) đ&atilde; quan trắc được sức gi&oacute; mạnh cấp 7, giật cấp 9.</p> <p>Trưa nay (14/11), khu vực từ ph&iacute;a nam Nghệ An đến Quảng Ng&atilde;i c&oacute; gi&oacute; mạnh dần l&ecirc;n cấp 6-7, sau tăng l&ecirc;n cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực n&agrave;y sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn với lượng phổ biến 250 mm/đợt, c&oacute; nơi tr&ecirc;n 350 mm.</p> <p>Ri&ecirc;ng Thanh H&oacute;a, ph&iacute;a bắc Nghệ An v&agrave; Quảng Ng&atilde;i, mưa giảm hơn, dao động 50-150 mm. Đợt mưa n&agrave;y k&eacute;o d&agrave;i trong c&aacute;c ng&agrave;y 14-16/11.</p> <p>Ảnh hưởng của b&atilde;o, v&ugrave;ng biển ph&iacute;a t&acirc;y khu vực bắc v&agrave; giữa Biển Đ&ocirc;ng c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh cấp 8-10, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cấp 13-14<em>, </em>giật cấp 17.<em> S</em>&oacute;ng biển cao 5-7 m, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cao 9-11 m; biển động dữ dội.</p> <p>V&ugrave;ng biển từ H&agrave; Tĩnh đến Quảng Ng&atilde;i cũng c&oacute; mưa b&atilde;o, gi&oacute; mạnh dần l&ecirc;n cấp 8-9, v&ugrave;ng gần t&acirc;m b&atilde;o cấp 10-11, giật cấp 14. Biển động rất dữ dội.</p> <p>Ph&iacute;a bắc vịnh Bắc Bộ c&oacute; gi&oacute; đ&ocirc;ng bắc mạnh dần l&ecirc;n cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.</p> <p>Cơ quan kh&iacute; tượng cảnh b&aacute;o v&ugrave;ng ven biển từ Thanh H&oacute;a đến Đ&agrave; Nẵng c&oacute; thể xuất hiện nước d&acirc;ng cao 0,5-1 m.</p> <p>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Ph&uacute;c L&acirc;m, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dự b&aacute;o Kh&iacute; tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến c&aacute;o b&agrave; con ngư d&acirc;n tuyệt đối kh&ocirc;ng ra khơi, kh&ocirc;ng di chuyển v&agrave;o phạm vi ảnh hưởng của b&atilde;o.</p> <p>V&ugrave;ng nguy hiểm tr&ecirc;n biển l&agrave; nơi c&oacute; thể xuất hiện gi&oacute; cấp 12, giật cấp 15 k&egrave;m theo s&oacute;ng rất lớn, cao 4-6 m ở gần ven bờ, v&agrave; cao tới 10 m ở gần t&acirc;m b&atilde;o.</p> <p>C&aacute;c thuyền nhỏ v&agrave; khu nu&ocirc;i trồng thủy sản ven bờ phải ho&agrave;n thiện c&aacute;c phương &aacute;n ứng ph&oacute; với gi&oacute; mạnh v&agrave; s&oacute;ng lớn trong ng&agrave;y 14/11.</p> <p>Tr&ecirc;n đất liền, do b&atilde;o số 13 c&oacute; ho&agrave;n lưu rộng n&ecirc;n mưa d&ocirc;ng, lốc ở r&igrave;a xa của cơn b&atilde;o sẽ xuất hiện từ ng&agrave;y 14/11, khi b&atilde;o c&ograve;n ở tr&ecirc;n khu vực ph&iacute;a nam quần đảo Ho&agrave;ng Sa.</p> <p>C&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh từ Thừa Thi&ecirc;n - Huế đến <span>Quảng Nam</span> c&oacute; gi&oacute; mạnh nhất từ trưa đến đ&ecirc;m 14/11. C&ograve;n ở khu vực từ H&agrave; Tĩnh đến Quảng Trị, gi&oacute; mạnh nhất sẽ xuất hiện từ tối nay đến s&aacute;ng 15/11.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605487428~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=d2247701d3f2cccee3d95d2fa54c37b4" false="" source-url="/video-du-bao-duong-di-cua-bao-so-13-tren-bien-dong-post1152502.html"> <div class="video-container formatted"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" fullwidthmode="false" mediaid="76f43442a70d4e53171c" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/Uploaded/lce_qjlcv/2020_11_13/ezgif.com_crop_50_.gif.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605487428~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=f1b3b5ef8336cfaad59dc09f873e4ac6" theatermode="false" watermark="false"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/VNAV6UCCEsQ/whls/vod/0/nyB3elHRKL5nSNAFBLe/76f43442a70d4e53171c.m3u8?authen=exp=1605444228~acl=/VNAV6UCCEsQ/*~hmac=12478aea08d579a0806ab39cabd962f7" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/R-bYs8YpMxM/3b305f23376dde33877c/eea244ed83a96af733b8/480/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605487428~acl=/R-bYs8YpMxM/*~hmac=f1b3b5ef8336cfaad59dc09f873e4ac6" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/K37gBsUSzAE/c639a02ac864213a7875/bf62172dd06939376078/720/76f43442a70d4e53171c.mp4?authen=exp=1605487428~acl=/K37gBsUSzAE/*~hmac=d2247701d3f2cccee3d95d2fa54c37b4" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Dự b&aacute;o đường đi của b&atilde;o số 13 tr&ecirc;n Biển Đ&ocirc;ng</span></strong> B&atilde;o số 13 sẽ đi chếch l&ecirc;n hướng bắc trước khi di chuyển v&agrave;o v&ugrave;ng biển từ Quảng B&igrave;nh đến Quảng Nam. Trong ng&agrave;y tới, b&atilde;o duy tr&igrave; sức gi&oacute; mạnh cấp 12, giật cấp 15.</figcaption> </figure> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top