Bang chiến trường Georgia công nhận ông Biden thắng cử

Georgia ngày 20/11 chính thức chứng nhận kết quả bầu cử cho thấy ứng viên Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump tại bang này.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Bang chiến trường Georgia công nhận ông Biden thắng cử - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_trump-biden-1603429698441.jpg" title="Bang chiến trường Georgia công nhận ông Biden thắng cử - 1" /> <figcaption>Tổng thống Mỹ Donald Trump (tr&aacute;i) v&agrave; ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ Joe Biden (Ảnh: Reuters)</figcaption> </figure> <p>Theo AP, Thư k&yacute; bang Georgia Brad Raffensperger đ&atilde; chứng nhận kết quả cuối c&ugrave;ng tổng hợp từ 159 hạt của bang sau khi kiểm lại bằng tay khoảng 5 triệu phiếu bầu phổ th&ocirc;ng. Kết quả cho thấy, &ocirc;ng Biden gi&agrave;nh được 2,47 triệu phiếu bầu trong khi Tổng thống Trump gi&agrave;nh khoảng 2,46 triệu phiếu.</p> <p>Cuối ng&agrave;y h&ocirc;m qua, Thống đốc Georgia Brian Kemp cũng đ&atilde; chứng nhận danh s&aacute;ch 16 đại cử tri của bang - những người sẽ đại diện bang bỏ phiếu chọn tổng thống mới v&agrave;o ng&agrave;y 14/12 tới.</p> <p>Tại một cuộc họp b&aacute;o, &ocirc;ng Kemp cho biết, theo luật bầu cử, &ocirc;ng c&oacute; nghĩa vụ &quot;ch&iacute;nh thức h&oacute;a việc chứng nhận kết quả&quot; v&agrave; cũng nhấn mạnh điều n&agrave;y &quot;mở đường cho chiến dịch của Tổng thống Trump theo đuổi c&aacute;c phương &aacute;n ph&aacute;p l&yacute; kh&aacute;c hoặc đề nghị kiểm lại phiếu nếu muốn&quot;.</p> <p>Georgia l&agrave; bang dao động đầu ti&ecirc;n x&aacute;c nhận chiến thắng của &ocirc;ng Biden. Đ&acirc;y cũng l&agrave; bang m&agrave; lần đầu ti&ecirc;n một ứng vi&ecirc;n tổng thống đảng D&acirc;n chủ gi&agrave;nh chiến thắng kể từ năm 1992.</p> <p>Sau khi kết quả được chứng nhận, đội ngũ của Tổng thống Trump c&oacute; thể sẽ c&oacute; 2 ng&agrave;y kh&aacute; bận rộn để đề nghị kiểm lại phiếu do ch&ecirc;nh lệch phiếu qu&aacute; s&iacute;t sao (0,25%).</p> <p>Theo luật bầu cử ở Georgia, nếu ch&ecirc;nh lệch phiếu dưới 0,5%, một ứng vi&ecirc;n tổng thống c&oacute; thể đề nghị kiểm lại phiếu. Tuy vậy, thực tế, Georgia đ&atilde; chủ động kiểm lại phiếu tay một lần n&ecirc;n kể cả &ocirc;ng Trump c&oacute; đề nghị kiểm lại phiếu một lần nữa kết quả cũng kh&oacute; thay đổi.</p> <p>Chứng nhận kết quả bỏ phiếu vốn chỉ mang t&iacute;nh h&igrave;nh thức, thủ tục. Tuy nhi&ecirc;n, n&oacute; trở th&agrave;nh quy tr&igrave;nh quan trọng v&agrave; g&acirc;y ch&uacute; &yacute; sau khi chiến dịch của &ocirc;ng Trump t&igrave;m c&aacute;ch tr&igrave; ho&atilde;n hoặc ngăn c&aacute;c bang chủ chốt x&aacute;c nhận kết quả với hy vọng đảo ngược chiến thắng của &ocirc;ng Biden. C&aacute;c bang sẽ c&oacute; hạn ch&oacute;t đến ng&agrave;y 8/12 để x&aacute;c nhận kết quả bầu cử tại bang trước khi đại cử tri bỏ phiếu v&agrave;o ng&agrave;y 14/12 để ch&iacute;nh thức chọn ra tổng thống mới.<br /> Theo <em>AP</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top